Ett nytt kvalitetssäkringssystem – synpunkter från Saco Studentråd

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Med anledning av den senaste tidens turbulens angående ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning, har Saco Studentråd skickat in följande skrivelse till Utbildningsdepartementet.

Saco Studentråd finner det mycket beklagligt att situationen kring det nya kvalitetsutvärderingssystemet ser ut som den gör. Hur dialogen har skett mellan parterna väljer Saco Studentråd att inte kommentera eller ha åsikter kring. Däremot vill vi gärna delge åsikter kring den bristande beredningen kring den väntade propositionen och det innehåll det sägs att den ska få.

Saco Studentråd har inte blivit inbjudna att delta i presentationen av Ett nytt kvalitetssäkringssystem. Vi ser detta som mycket olyckligt. Våra medlemmar utgör en tredjedel av alla Sveriges studenter. Att utelämna en så stor aktör på den utbildningspolitiska arenan vid framtagandet av kvalitetsutvärderingssystemet kan inte ha varit regeringens avsikt och undergräver även systemets legitimitet.

Ett förslags beredning

I Sverige har vi ett väl förankrat remissförfarande. Saco Studentråd anser att det är mycket olyckligt att detta förfarande har förbisetts i beredningen av det nya kvalitetsutvärderingssystemet. Att endast kalla till två hearingar, där endast en liten del av de som kan tänkas ha åsikter om, och beröras av, förslaget blir inbjudna att titta på en PowerPoint, når inte upp till den beredning som ska föregå en proposition i svensk lagstiftningsprocess.

Med bakgrund i detta anser Saco Studentråd att propositionen för det nya kvalitetsutvärderingssystemet inte ska läggas fram utan en ordentlig remissrunda.

Ett nytt kvalitetssäkringssystem

Den största skillnaden mellan Högskoleverkets förslag och det som Utbildningsdepartementen har lagt fram är den nya så kallade självutvärderingen.

Självutvärderingen kommer från departementets syn på att Sveriges lärosäten ska vara mer autonoma. Saco Studentråd håller med om att det är viktigt med en autonomireform inom den svenska högskolan. Däremot anser vi att med mer autonoma högskolor blir en oberoende utvärdering ännu viktigare.

Autonomi innebär, ur Saco Studentråds synvinkel, att en aktör är fri från inflytande och direktiv från en utomstående beslutsfattare – alltså att rätten till beslut ligger hos den egna aktören. Saco Studentråd anser att äkta autonomi kräver oberoende utvärdering. Den föreslagna självutvärderingen gör att ett lärosäte kan ursäkta brister på ett område genom att påstå att de är bättre på ett annat., till exempel att en dåligt breddad rekrytering på grundutbildningen kan vägas upp av många disputerade lärare. Saco Studentråd är medvetna om att autonomi innebär självständighet, men anser att vissa parametrar ska finnas med för att det ska räknas som en kvalitativ utbildning. Självutvärderingar kan utelämna dessa parametrar och ändå värdera utbildningen högt då dåliga resultat kan kompenseras på ett annat skilt område. Autonomi innebär inte att vissa krav inte kan ställas på ett lärosäte, men med självutvärderingar är det precis det som sker. Lärosätena kan själva bedöma vad som är kvalitativ undervisning. Sverige kan och ska tävla med kvalitativ utbildning, men detta är inte sättet att utvärdera den.

Saco Studentråd ser även en fara i att självutvärderingar är det som senare ska vara en del av kvalitetsutvärderingarna som ligger till grund för resurstilldelning. Vi anser att om resurstilldelning ska ske efter ett utvärderingssystem ska utvärderingssystemet vara så självständigt som möjligt gentemot lärosätena.

Saco Studentråd anser att den av Högskoleverket uppsatta parametern med learning outcomes ska behållas då den innebär en utvärdering i samklang med den i Sverige allt mer implementerade Bolognaprocessen. Saco Studentråd ser inte problemen med att processerna för att nå målen utvärderas, då det fortfarande är att målen nås som är det viktiga i utvärderingen.

Saco Studentråd anser vidare att det är beklagligt att departementet väljer att frångå det utvärderingssystem som tagits fram i samverkan med sektorn. Att tvinga igenom ännu ett kvalitetsutvärderingssystem som inte är väl förankrat ser inte Saco Studentråd som seriöst.

Till sist vill Saco Studentråd än en gång uppmana departementet att inte lägga fram propositionen på ett nytt kvalitetsutvärderingssystem innan alla frågetecken med sektorn är uträtade. Allt annat kommer vara ett stort bakslag för svensk utbildningskvalitet och sektorn i sin helhet.

Saco Studentråd är övertygat om att studenter, lärare, forskare, rektorer, Högskoleverket och utbildningsdepartementet vill ha de bästa förutsättningar för svensk högre utbildning. Det uppnår vi bara genom att arbeta tillsammans.

Lisa Gemmel

Ordförande
Saco Studentråd

Skriv en kommentar

Skicka kommentar

Nyheter & Press

Här har vi samlat dokument och information som kan vara av nytta för dig som är journalist eller vill hålla dig uppdaterad i frågor som rör Sveriges framtida akademiker. På denna sida återfinns även blogginlägg från våra medlemsförbund.
Pressfoto

Här kan du ladda ner bilder på Saco Studentråds ordförande och Saco Studentråds logotyp.

Till bildbank

Sveriges största fackliga studentorganisation

Tillsammans är vi nästan 100 000 medlemmar. Saco Studentråd vill påverka utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken för att förbättra för studenters och nyexaminerades situation. Vi drivs för studenter, av studenter.

Akademikerförbundet SSR

Söker du trygghet och framgång i din karriär? Välkommen till Akademikerförbundet SSR, hos oss kan du komma lite närmare arbetslivet.

Vi är en resurs i din karriär

Akademikerförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden, i såväl privat som offentlig sektor med medlemmar i positioner från trainee till högre chef och egenföretagare. Därför slipper du krånglet med att byta förbund bara för att du byter jobb. Ditt studentmedlemskap är giltigt ända fram till din examen, och de två första åren som yrkesverksam medlem får du dessutom 40 % rabatt på ditt medlemskap.

Läs mer om Akademikerförbundet SSR Bli medlem

Civilekonomerna

Civilekonomerna ger professionell support och rådgivning till drygt 37 000 medlemmar inklusive 10 000 studenter. Vår målsättning är att din utbildning ska löna sig bland annat genom bra villkor i arbetslivet. Förbundet har sedan 1937 arbetat med det mesta som rör civilekonomers arbetsliv. Vi har därför en gedigen kompetens inom området som även du har nytta av.

Civilekonomerna erbjuder en omfattande studerandeverksamhet. För att nå ut till våra studentmedlemmar har vi omkring 25 studentrepresentanter som jobbar för oss. De fungerar som förbundets förlängda arm och genomför många olika aktiviteter på högskolorna runtom i landet.

Läs mer om Civilekonomerna Bli medlem

DIK

DIK är facket för akademiker som arbetar med kultur och kommunikation. Det finns många skäl att vara medlem i DIK

Läs mer om DIK Bli medlem

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) är både en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter och för studenter under utbildning till att bli arbetsterapeuter.

Läs mer om Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA Bli medlem

Jusek

Jusek vänder sig till akademiker som är jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi har drygt 80 000 medlemmar.

Jusek är ditt stöd under studierna och genom din framtida karriär. Under studierna har du tillgång till vår studentjour som svarar på dina frågor om studier och vägen till första jobbet. Vi hjälper dig knyta kontakter med företag och organisationer och utveckla värdefulla nätverk redan nu under studietiden. Vidare kan du få en egen mentor från arbetslivet och personlig tid med våra karriärcoacher. Som ny medlem i Jusek får du också en branschtidning som tillsammans med medlemstidningen ger en värdefull inblick i ditt framtida arbetsliv.

Läs mer om Jusek Bli medlem

Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund är fackförbundet som kan Svenska kyrkan. Alla förtroendevalda arbetar och verkar inom kyrkan.

Läs mer om Kyrkans Akademikerförbund Bli medlem

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är de svenska sjukgymnasternas/fysioterapeuternas fackliga och professionella organisation. Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet.

Läs mer om Fysioterapeuterna Bli medlem

Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra cirka 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Läs mer om Lärarnas Riksförbund Bli medlem

Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för de som läst naturvetenskapliga utbildningar på universitet eller högskola. Idag består vi av 31 000 medlemmar och förenar biologer, datavetare, fysiker, kemister, matematiker, skogsakademiker med flera. Naturvetarnas stödjer enskilda medlemmar i arbetslivet och tar tveklöst ställning i alla frågor som rör medlemmarnas möjligheter på arbetsmarknaden.

Med ditt stöd blir vi ännu starkare.

Läs mer om Naturvetarna Bli medlem

Officersförbundet

Officersförbundet är öppet för alla kategorier yrkesofficerare och omfattar även officersaspiranter under utbildning.

Läs mer om Officersförbundet Bli medlem

Reservofficerarna

Reservofficerarna är en intresse- och fackorganisation för reservofficerare. Förbundet har cirka 3 500 medlemmar och är anslutet till Saco.

Läs mer om Reservofficerarna

Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ

TJ är det naturliga förbundet för den som har gymnasieutbildning eller högre utbildning med administrativ, teknisk eller arbetsledande funktion vid företag med verksamhet inom väg-, sjö- eller spårtrafik. 

Läs mer om Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ

SRAT

SRAT
Studerar du till audionom, flygtekniker, hälsovetare, kiropraktor, optiker eller tandhygienist eller till något annat yrke inom hälsa, kommunikation och förvaltning är du välkommen som studentmedlem i SRAT och någon av våra medlemsföreningar.

Vi kan ditt blivande yrke, vi driver dina frågor. Hos oss kan du nätverka för framtiden.
Det är dessutom gratis att vara studentmedlem i SRAT!

Läs mer om SRAT Bli medlem

Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är professions-, fack- och intresseorganisation för landets alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Vi har ca 10 500 medlemmar och organiserar 95 procent av landets yrkesverksamma arkitekter. 

Läs mer om Sveriges Arkitekter Bli medlem

Sveriges Farmaceuters

Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas kompetens och stärka farmacevternas professionella villkor. Sveriges Farmaceuter grundades 1903 och har ca 7 500 medlemmar. 

Läs mer om Sveriges Farmaceuter Bli medlem

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med cirka 129 000 medlemmar är vi ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta. 

Student - på väg att bli ingenjör
Sveriges Ingenjörer är till även för dig som studerar till civilingenjör eller högskoleingenjör, oavsett inriktning. Du får samma service som yrkesverksamma medlemmar, med bland annat lönestatistik, tips inför kommande lönesamtal och stöd när du söker jobb.

Läs mer om Sveriges Ingenjörer Bli medlem

Medicine Studerandes Förbund (MSF)

Medicine Studerandes Förbund (MSF) är Sveriges läkarförbunds studerandeorganisation. Läkarförbundet är den medicinska professionens organisation och är den enda studentorganisationen som arbetar med läkarutbildningen som utgångspunkt och din blivande roll som läkare. MSF arbetar för en kontinuerlig förbättring av läkarutbildningen och för din situation som student.

Läs mer om Medicine Studerandes Förbund (MSF) Bli medlem

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga och professionella organisation. Psykologförbundet arbetar i första hand med förhandlingar om medlemmarnas löner och anställningsvillkor. Förbundet arbetar också med frågor som rör psykologens roll i samhället, yrkesetik, yrkesjuridik samt utbildning och forskning. 

Psykologförbundets studentarbete
Som medlem i Psykologförbundet får du värdefull information och möjlighet att bygga nätverk för framtiden. Du får tillgång till rådgivning om karriär, lön och PTP och blir inbjuden till kostnadsfria seminarier och professionsdagar på din studieort.

Läs mer om Sveriges Psykologförbund Bli medlem

Sveriges Skolledarförbund

I Sveriges Skolledarförbund finns medlemmar från både offentlig och enskild sektor och deras verksamhet spänner från förskola till vuxenutbildning. De förenas genom sin höga kompetens, de professionella kunskaperna och ställningen som ledare för utbildning.

Läs mer om Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund (STF) är den odontologiska professionens organisation och arbetar med frågor som är viktiga för tandläkarens roll i samhället.

Läs mer om Sveriges Tandläkarförbund Bli medlem

Sveriges universitets - lärarförbund, SULF

SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är specialiserat på högskolan och har denna som exklusivt arbetsfält. Inom förbundet finns därför stor erfarenhet och kompetens inom högre utbildning och forskning/forskarutbildning.

Läs mer om Sveriges universitetslärarförbund, SULF Bli medlem

Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund är en sammanslutning av veterinärer och veterinärstuderande. Förbundet är en intresseförening för veterinärer med syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten och veterinärmedicinska vetenskaper samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

Läs mer om Sveriges Veterinärförbund Bli medlem