Statistiker

Statistiker arbetar med att planera, genomföra och tolka undersökningar.

Vanliga arbetsuppgifter är att göra prognosberäkningar, statistiska undersökningar, utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller. Man kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter.

Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. Deras uppgift är då att föreslå lämpliga statistiska analysmetoder, sammanställa, bearbeta och analysera resultaten av experimentet.

Andra roller som statistiker har är demografer vilka arbetar med befolkningsprognoser samt aktuarier som i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar på till exempel hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar.

Man kan även arbeta med biostatistik som är utveckling och tillämpning av statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi.

Förutom matematiska och statistiska kunskaper behövs ibland också kunskaper i andra ämnen som till exempel ekonomi, sociologi, kemi eller geografi.