Sacos EU-politiska ståndpunkter

Arbetstider, karriärvägar och lönenivåer. Sveriges akademiker påverkas på många plan av beslut som fattas i Bryssel. Saco har sammanställt organisationens synpunkter på de viktigaste frågorna under den pågående mandatperioden i Europaparlamentet.

Publicerad: Fredag 19 dec 2014

Senast uppdaterad: Fredag 11 dec 2015

Nyckelord:
Internationellt

Saco är i grunden positivt till samarbetet inom den Europeiska Unionen. EU är ett viktigt fredsprojekt, som i över 60 år har lyckats lösa intressemotsättningar mellan demokratiska nationer i Europa på fredlig väg. Genom den fria rörligheter för varor, personer, tjänster och kapital skapas också förutsättningar för att tillsammans öka välståndet i Europa.

Den fria rörligheten och framväxten av den inre marknaden gynnar både Sverige och Europa som helhet. Vi tjänar alla på att utländska akademiker kommer hit för att arbeta, studera eller forska, och Sacoförbundens välutbildade medlemmar drar stor nytta av möjligheterna att fritt söka arbete på annat håll i Europa.

Men sedan Sverige gick med i EU för tjugo år sedan har EU fått allt större påverkan på den svenska arbetsmarknaden. Det har visat sig att EU-rätten kan gripa in också på områden där EU inte har någon egentlig EU-kompetens, till exempel när det gäller lönebildning, strejkrätten eller möjligheten att teckna kollektivavtal.

Den inre marknaden innebär även ett visst behov av gemensamma regler på den europeiska arbetsmarknaden, så att inte företag konkurreras ut genom att andra tillåts ha oskäligt dåliga villkor för de anställda. EU har därför antagit ett antal direktiv som ska lägga fast miniminivåer på arbetsmarknaden i hela EU. Det har också visat sig att den svenska kollektivavtalsmodellen, där parterna utan statens inblandning kommer överens om löner och andra anställningsvillkor, lätt kan undergrävas om man inte ständigt påpekar att modellen finns, fungerar och ska bibehållas.

Redan från början har arbetsmarknadens parter involverats i EU:s beslutsfattande. Innan EU-kommissionen lägger förslag som reglerar förhållanden på arbetsmarknaden, är den skyldig att rådgöra med parterna – i första hand Europafacket och BusinessEurope – genom den s.k. sociala dialogen. Inom ramen för den sociala dialogen har parterna också slutit avtal på EU-nivå, som antingen omvandlats till direktiv eller upprätthålls av parterna själva på nationell nivå. De senaste åren har den sociala dialogen dock allt mer fått stå tillbaka för så kallade öppna konsultationer, där vem som helst kan komma med synpunkter på Kommissionens förslag.

2010-talets djupa ekonomiska kris har inneburit stora påfrestningar på framförallt euro-länderna, men även utanför eurozonen har EU:s medlemsstater tvingats till en mer sammanhållen ekonomisk styrning. I takt med att arbetslösheten stigit till skyhöga nivåer i de mest krisdrabbade länderna, har det också kommit krav på ett ännu närmare ekonomiskt samarbete i eurozonen, med transfereringar mellan länderna, euro­obligationer och lag­stadgade minimilöner som några av de ur svensk synvinkel mindre aptitliga ingredienserna.

Det finns med andra ord ett antal olika frågor som EU fattar beslut om, och som i olika grad påverkar Sacoförbundens medlemmar. Många av dem kommer att behandlas av det Europaparlament som valdes i maj 2014, och som sitter fram till maj 2019.

Sacos internationella sekreterare Åsa Ehinger Berling har formulerat några av de frågor på EU-nivå som vid mandat­periodens inledning framstår som viktigast för Saco att bevaka och vilken som är Sacos grundinställning i dessa. Saco kommer att driva dessa frågor både gentemot riksdag och regering i Sverige och gentemot Europaparlamentet och EU-kommissionen.

Ladda ner Sacos EU-politiska ståndpunkter

Kontaktpersoner

Åsa Ehinger Berling, Internationell sekreterare
asa.ehinger.berling@saco.se

08-613 48 04