Stipendier utlyses!

Vill du utveckla både dig själv och det fackliga arbetet i Sacofederationen? Sök medel från Sacos fackliga stipendiefond.

Du som är tjänsteman vid Sacos eller Sacoförbundens centrala eller lokala kanslier eller är förtroendevald inom Sacos eller Sacoförbundens centrala, regionala eller lokala organisation är berättigad att söka medel från Stipendiefonden.

Medlen används oftast för studieresor i Sverige eller internationellt. Stipendiebeloppet är maximerat till 100 000 svenska kronor. Medlen får inte användas till egen kompetensutveckling eller till aktiviteter som faller inom förbundens ordinarie verksamhet. Se Vägledande principer nedan. I förekommande fall skall sökt ersättning för förlorad arbetsförtjänst räknas in i det angivna maximibeloppet.

I pdf-filerna till höger kan du se de rapporter som hittills redovisats till fondstyrelsen.

Ansökan ska innehålla uppgift om ändamål, tidpunkt och kostnadsberäkning samt motivering och en kommunikationsplan för hur erfarenheterna av projektet ska kunna spridas inom federationen.

Du ansöker via webbformuläret nedan.

Ytterligare handlingar till ansökan eller text utöver vad som finns plats för i formuläret skickas med e-post till susanne.braxton@saco.se eller till Saco, att: Susanne Braxton, Box 2206, 103 15 Stockholm. Märk med Stipendieansökan.

Vägledande principer

Stipendium ska vara till nytta både för individen och för Sacofederationen. Med det förstnämnda menas att studierna ska främja förmågan att utföra det fackliga arbetet; och med det andra menas att rapporten förväntas vara av fackligt intresse för läsare inom federationen.

Grundregeln är att fonden aldrig får belastas med kostnader som normalt ska bäras av arbetsgivaren eller den enskilde. Ändamålet får således inte avse egen individuell kompetensutveckling eller falla inom förbundens ordinarie verksamhet.

I förekommande fall ska beloppsgränserna för utlandstraktamenten användas som riktmärke för vad kostnaderna för stipendiemottagarnas egna måltider får uppgå till.

Fonden får inte utnyttjas för grundutbildning. Med hänsyn till de krav på Sacofederationens handlingsförmåga som internationaliseringen ställer, kan dock medel i undantagsfall beviljas för vidareutbildning i främmande språk och kulturer. Studieresor får inte annat än marginellt innehålla rekreativa inslag.

Studium av enbart förbundsspecifika angelägenheter får inte finansieras genom fonden. Dock kan medel beviljas vid kombination av ändamål förutsatt att uppdragsgivaren bekostar sin(a) andel(ar).

Deltagande i av Saco eller förbunden arrangerad facklig utbildning, exempelvis studie- eller sammanträdesresor, får inte till någon del finansieras genom fonden.

Tidpunkter och hantering

Fondstyrelsen sammanträder normalt två gånger per år.

Ansökan kan lämnas när som helst under året. För 2016 gäller att ansökningar ska inlämnas senast 31 oktober 2016 för att kunna behandlas vid fondstyrelsens nästa sammanträde 22 november 2016. Besked om fondstyrelsens beslut lämnas sökanden inom två veckor efter sammanträdet. Stipendiet ska tas i anspråk under den tidsperiod som anges i styrelsens beslut. Stipendiat ska redovisa projektet senast vid den tidpunkt som anges i styrelsens beslut. Redovisningen ska bestå av rapport, ekonomisk redovisning innefattande verifikationer samt en redogörelse för genomförda och beslutade aktiviteter enligt insänd kommunikationsplan.

Eventuella frågor kan ställas till fondens kassaförvaltare Benny Johansson, janbenny.j@icloud.com eller Susanne Braxton, susanne.braxton@saco.se.

Ansökan för Sacos fackliga stipendiefond

Kostnadsberäkning:
Eventuella bilagor skickas till susanne.braxton@saco.se
Du får ett bekräftelsemail när din ansökan skickats in.