Verksamhetsplan för Centrala Sacorådet i Malmö stad 2016

Centrala Sacorådet fortsätter det långsiktiga arbetet med att utveckla en god samverkan med arbetsgivaren i Malmö stad.

Publicerad: Fredag 13 dec 2013

Senast uppdaterad: Måndag 11 jul 2016

Mål för verksamheten:

 • stärka samhörigheten mellan förbunden och vara forum för gemensamma frågor.
 • att företräda Sacoförbundens medlemmar på uppdrag av förbunden.
 • en konstruktiv samverkansdialog med arbetsgivaren där Saco är med i ett tidigt skede.
 • förtydliga Sacos organisation i Malmö stad.
 • synliggöra Saco och dess arbete.
 • stärka och utveckla lokala Sacoföreningar.
 • att nå ut till representanter på alla samverkansnivåer för utbildning i och dialog kring samverkan.
 • befästa Sacos roll som en naturlig remissinstans.

Dessa ska nås genom:

 • utbildning i samverkansavtalet för våra lokala representanter.
 • nätverksträffar för skyddsombuden.
 • Sacointroduktion för alla Sacos lokalfackliga företrädare.
 • möten och samtal med Sacoföreningarna på de olika förvaltningarna.
 • att stötta uppbyggnad av Sacoföreningar där dessa saknas.
 • att bjuda in föredragshållare i olika ämnen, t.ex. arbetsmiljö och samverkan.
 • att anordna möten med arbetsgivarrepresentanter på olika nivåer.
 • att samverka med Sacoråd andra kommuner och andra samanslutningar av Sacoförbund.