Arbetsmiljö

Publicerad: Tisdag 19 aug 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 9 jun 2016

  • AF kräver åtgärder för att minska arbetsrelaterad stress

Brister inom den psykosociala arbetsmiljön ökar risken för ohälsa som arbetsrelaterad stress. Att fånga upp signaler på arbetsrelaterad stress och agera i ett tidigt skede bidrar till att bevara och utveckla en god arbetsmiljö.

  • AF arbetar för att aktuell lagstiftning samt utfärdade regler och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet ska överträffas med god marginal

Tillsammans med företaget arbetar AF för att Scania ses som en förebild inom arbetsmiljöområdet.

  • AF arbetar för att psykosocial arbetsmiljörond ska användas kontinuerligt och i förebyggande syfte

Psykosociala arbetsmiljöronder är lika självklara i det förebyggande arbetsmiljöarbetet som ronder för att kartlägga den fysiska arbetsmiljön. 

  •  AF arbetar för att våra lokaler ska vara ändamålsenliga och ge möjlighet till en alternativ och anpassad arbetsmiljö

Brister i den fysiska arbetsmiljön i form av otillräcklig yta, antal tysta rum, toaletter, fikarum, ventilation, belysning är kopplad till en sämre prestation och minskad effektivitet.

  • AF anser att det ska finnas centrala riktlinjer kring hur många individer en chef kan ha arbetsmiljöansvar för

För att göra det möjligt för chefer att ta ett fullt arbetsmiljöansvar behöver storleken på deras grupper begränsas.

  • AF anser att ett aktivt och samordnat arbete med medarbetarenkäter främjar en god arbetsmiljö

För att underlätta ett förebyggande arbete och se goda exempel är det till stor fördel med samordning och likhet. Med möjlighet till kontinuerlig jämförelse kan tecken på ohälsa i en organisation fångas upp tidigare.

  • AF arbetar för att det ska vara enkelt och tidseffektivt att förflytta sig till och från sin arbetsplats

Parkeringssituationen måste lösas då bristen på parkeringsplatser påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt, upplevs som stressande och medför en ökad olycksrisk. Genom att förbättra möjligheterna att snabbt och smidigt förflytta sig mellan Scanias byggnader så underlättas tvärfunktionellt arbete och möjligheten att klara arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid.

  • AF anser att restid ska betraktas som arbetstid i frågan om dygns- och veckovila

Enligt nuvarande avtal räknas restiden som vilotid och efter längre resa kan därför ett nytt arbetspass påbörjas. Vi anser att dygnsvilan om elva sammanhängande timmar och veckovilan om trettiofem sammanhängande timmar beräknas utan att inkludera tid för resa i tjänsten.

  • AF anser att arbetstid för övertidsavlösta ska följas upp

När övertid förhandlas bort tas även företagets åtagande att föra anteckningar om övertid bort. Detta gör det omöjligt för företaget att följa arbetstid inklusive övertid. Vi är överens med forskningen att långa arbetspass är en arbetsrelaterad riskfaktor för ohälsa och bör därför följas upp.