Årsmöte 2016

Tack ni som deltog på årsmötet! Nedan finns årsmötesprotokollet.

Publicerad: Måndag 9 maj 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 1 jun 2016

Föredragningslista till årsmöte 2016

Måndagen den 30 maj 2016, kl 15:00

Lokal A 109

 

Årsmötesförhandlingar

1. Öppnande av årsmötet

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av mötessekreterare

6. Val av justerare tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-2016

9. Inkomna motioner

10. Val av ordförande på ett år

11. Val av 3 ledamöter på två år

12. Val av en gemensam suppleant på två år.

13. Val av valberedning till årsmötet 2017.

14. Val av tre ledamöter till Personalstiftelsen på ett år.

15. Frågan om delegation av rätt till styrelsen att utse föreningens representanter i olika organ.

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande