ONSDAG 1 JULI

Hur skapas utrymme för forskning i dagens sjukvård?

14:30 - 15:30 1 trappa upp på kårhuset Rindi

Vård i toppklass förutsätter förankring i forskningen. Men trenden går mot mindre medicinsk forskning och färre läkemedelsprövningar. Om utmaningarna för att stärka sjukvårdens engagemang och incitament i den kliniska forskningen.

Den kliniska forskningen är nödvändig om hälso- och sjukvården kontinuerligt ska utvecklas. Sverige hade bara för ett par decennier sedan en, i relation till vår storlek, mycket stark ställning i världen när det gäller klinisk forskning. I dag är Sveriges ställning inom området fortfarande relativt god men trenden är nedåtgående. Särskilt den kliniska prövningar av läkemedel, har sjunkit betydligt under senare år. Under seminariet diskuteras organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att delta i forskning för läkare och andra medarbetare i vården. Hur kan vårdens uppdrag att medverka i klinisk forskning lyftas i relation till uppdraget att producera vård? Hur får man t.ex. landsting/regioner att ta ett större ansvar för sjukvårdens forskningsuppdrag och se till att det kommer in i beställningar och uppföljningar? Hur kan kopplingen mellan forskningen och patientnyttan stärkas? Vilken potential ligger t.ex. i att utveckla styrmodeller som tar tillvara nya rön och ny kunskap?

Medverkande:
Eva Engström, moderator, ordförande i förbundets forsknings- och utbildningsdelegation. Karin Båtelsson, ordförande i Sjukhusläkarna och 1:e vice ordförande i Läkarförbundet. Emma Spak, ordförande SYLF och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse. Kaj Stenlöf, verksamhetschef, Gothia forum. Karin Sollerbrant, forskningschef, Barncancerfonden. Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting.

Arrangör: Sveriges läkarförbund, www.slf.se

Tillbaka till kalendariet