Sacobloggen

Maria Ehlin Kolk

Allmänt

Det civila samhällets framtid

Siffror från SCB 2008 visar att över 6 miljoner av befolkningen över 16 år medlem i en eller flera föreningar. Av dessa var 3,6 miljoner medlemmar i en fackförening eller företagarorganisation. Fackföreningsrörelsen är en stor del av det civila samhället. Därför har Saco och Saco Studentråd en plats i regeringens tillsatta partgemensamma forum som utreder civilsamhällets förutsättningar.

Vad som ingår i civilsamhället beror på vilken definition man väljer att använda. FN:s definition fokuserar mest på att föreningen inte ska vara vinstdrivande. Forum Syd, en paraplyorganisation för organisationer som arbetar med bistånd och globala frågor, delar tanken om icke vinstdrivande och menar att det civila samhället också står utanför politiska partier. Vilken definition man väljer påverkar vilka som ingår. Min favorit bottnar i den starka idéburna kärnan. Det civila samhället för samman individer för att på en frivillig grund förverkliga idéer och drömmar tillsammans.

Partgemensamt forum tillsattes i början av året som en konsekvens av regeringens proposition ”En politik för det civila samhället” (2009/10:55). Detta är den gamla folkrörelsepolitiken som man ompaketerat och målet för politiken är att förbättra det civila samhällets villkor. Partgemensamt forum är ett icke beslutande organ, tillsatt av regeringen och administreras av Ungdomsstyrelsen, för att öka dialogen mellan det civila samhället och statsmakten. Mycket kan man säga om att en myndighet tillsätter en grupp av det civila samhället. Oavsett är det bra att fackföreningsrörelsen sitter i gruppen istället för utanför.

Vad är då tanken med politiken och partgemensamt forum? Propositionen slår fast att det handlar om att göra fler människor delaktiga i samhällsutvecklingen genom engagemang. Att stärka förutsättningen för det civila samhället att verka i välfärden samt att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället i stort. Propositionen röstades igenom av riksdagen 2009 och de första uppföljningarna visar att den varken är särskilt känd eller lett till stora förändringar. Den följs upp kontinuerligt efter målen; självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet, insyn och mångfald.

Vilka är då knäckfrågorna? För fackföreningsrörelsen anser jag att det är viktigt att definitionen av det civila samhället inte blir för snäv. I min federation Saco Studentråd samlar jag nära 100 000 studenter samlade med idéer och drömmar om en bättre studietid, framtida profession och värld. Ju snävare definition, desto snävare statistik plockas fram på området och fler dörrar stängs.

Viktigt är också frågan om självständighet och oberoende. Det civila samhället kan inte enbart vara de delar av samhället som får bidrag av stat, kommuner eller landsting. Det är bra och viktigt med bidragssystem som fokuserar på föreningsbidrag istället för projektbidrag för långsiktighet. Men organisationer som löser sin finansiering på annat sätt måste också få vara en del av det civila samhället. Och gärna inte motarbetas. I Folkbildningsrådets uppföljning av politiken var det många fackföreningar som påpekade att:

”Då den förda regeringspolitiken har gjort att a-kassans avgifter stigit kraftigt har det drabbat oss som facklig organisation på så sätt att medlemmar pga. ekonomi valt bort facklig organisering”

Civila samhällets nytta får inte heller enbart mätas i kronor och ören. Visst resulterar allt ideellt arbete i stor nytta för samhällsekonomin. Men minst lika viktigt är det bidrag till demokratisk skolning som det ideella samhället står för. Både i ungdomsorganisationer och senare.

Partgemensamt forum är tillsatt på ett år i taget och möts fyra gånger per år. Regeringen är representerad med tjänstemän från en intradepartemental arbetsgrupp mellan de olika departementen. Saco Studentråd och Saco sitter alltså representerade minst fram till årsskiftet. Vilka frågor tycker du är viktiga i det civila samhällets framtid?

Mer om politiken kan du hitta på ungdomsstyrelsens hemsida  samt läsa om i Civos uppföljningsrapport av politiken ur det civila samhällets perspektiv.

Maria Ehlin Kolk | 12 april, 2012 | 1 kommentar
Maria_E_149x100_blogg

Maria Ehlin Kolk

| maria.kolk@saco.se

Före detta ordförande för Saco Studentråd 2012. Maria Ehlin Kolk är studentmedlem i Medicine studerandes förbund, MSF, Hon studerar till läkare vid Umeå universitet, och kommer ursprungligen från Stockholm. Maria Ehlin Kolk brinner för och bloggar om ett starkare studentråd och bättre trygghetssystem för studenterna.

Rapporter

Varje år publicerar Sacos utredare ett flertal rapporter och andra publikationer inom olika sakområden.

Framblick – filmen om Saco