Sacobloggen

Ossian Wennström

Socialförsäkringar

Finansdepartementets slutsatser leder till utarmade tjänstepensioner

Solvens II-utredningen publicerades i oktober 2011. Solvens II-utredningen (SOU 2011:68) lämnade förslag om hur det så kallade Solvens II-direktivet ska implementeras i Sverige. Saco bejakade utredningens förslag i ett remissvar från den 24 januari 2012, men nu ställs dessa fullständigt på ända.

Bakgrunden är en promemoria som Finansdepartementet publicerade den 12 april. Promemorian är i skrivande stund ute på remiss. Saco och övriga remissinstanser ska svara senast den 12 juni. Vändingen är förvånade och framförallt mycket olycklig eftersom den kommer att leda till utarmade tjänstepensionsförsäkringar och ett otryggare åldrande.

Solvens II-utredningen föreslog att lagstiftningsmässigt göra det möjligt för rena tjänstepensionsverksamheter att istället för Solvens II-direktivet följa det så kallade tjänstepensionsdirektivet. Fördelen med detta skulle vara att rena tjänstepensionsverksamheter forstsatt skulle kunna följa det nuvarande regelverket Solvens I, viket i flera avseenden skulle vara mycket fördelaktigt. Nu menar Finansdepartementet i motsats till utredaren Daniel Barr att detta inte är möjligt.

Anledningen till att Solvens I-reglerna är att föredra är att de ökade kapitaltäckningskrav som Solven II för med sig på sikt kommer att innebära en utveckling mot tjänstepensioner med allt lägre inslag av olika slags garantier. Det betyder bland annat att pensionsutfallet i större utsträckning än idag kan komma att bero på hur världsekonomin utvecklats, och i vilket skede du eller jag går i pension. En ökande andel kan därmed komma att uppleva att de antingen haft tur eller otur med pensionen. Detta är en utveckling som vore mycket olycklig och i det längsta bör undvikas.

En annan anledning till att föredra Solvens I är att det regelverket innebär väsentligt större möjligheter för ett bolag att ta viss risk. Att ta risker, exempelvis genom placeringar i aktier, är nödvändigt om ett bolag både ska kunna uppfylla vad de lovat i form av garantier eller över huvud taget leverera en god värdeökning. Sammantaget blir konsekvensen av Solven II att verksamheten avsevärt fördyras, vilket i praktiken kommer att gå ut över pensionernas värde och utformning.

Anledningen till Finansdepartementets avvikande slutsats är att de menar att tjänstepensionsdirektivet är subsidiärt i förhållande till Solvens II direktivet. Tolkningen får till följd att det bara kommer att vara bolag som inte omfattas av Solvens II som kommer att kunna följa tjänstepensionsdirektivets regelverk. I praktiken betyder det att det att dörren stängs för de stora ickevalsbolagen, AMF, Alecta samt KPA att ombilda sig i syfte att följa tjänstepensionsdirektivet.

På Saco kommer vi naturligtvis titta noga på den här frågan och självfallet besvara remissen. Om det mot förmodan visar det sig att Finansdepartementet har rätt i sin bedömning så är det mycket problematiskt eftersom betydande pensionsbelopp står på spel.

Ossian Wennström | 27 april, 2012 | Inga kommentarer
Ossian_W_149x100_blogg

Ossian Wennström

| ossian.wennstrom@saco.se

Ossian Wennström arbetar som utredare med pensioner och försäkringar på Sacos samhällspolitiska avdelning. Han har också förhandlingsuppdrag för bl.a. AkademikerAlliansen. AkademikerAlliansen består av 16 Saco-förbund och är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn.

Prenumerera – Socialförsäkringar

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Socialförsäkringar? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Pensionsguide – 9 tips inför föräldraledigheten

Akta dig för deltidsfällan. Den kan stå dig dyrt senare i livet. Saco granskar i en ny rapport villkoren för föräldralediga i de största kollektivavtalen på arbetsmarknaden.

Pensionsdjungeln

Pensioner är ett svårt och abstrakt område. Men i takt med att medellivslängden ökat spelar pensionen en allt större roll. Det blir viktigare och viktigare att man skaffar sig kunskaper om sin kommande pension. I skriften" Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln" har Gunnar Wetterberg sammanställt resonemang kring några viktiga frågor inom pensionsområdet.