Sacobloggen

Sofia Sandgren Massih

Integration
invandrade-akademiker
Nästan hälften av studenterna vid den kompletterande utbildningen för lärare vid Stockholms Universitet hade varit i Sverige i mer än fem år innan de fick information om att utbildningen fanns, skriver Sacos utredare.

Förbättra informationen om de kompletterande utbildningarna!

Idag presenterade regeringen satsningar ur Budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering (av nyanlända).

En stor del av innehållet är välkommet, och angeläget, för att förbättra förutsättningarna för en snabb etablering av de nyanlända. Till exempel underlättar de ökade resurserna till Socialstyrelsen deras möjlighet att påskynda processen för det relativt stora antal människor med utbildning och erfarenhet inom så kallade legitimationsyrken (t.ex. läkare och sjuksköterskor). Även satsningen på ökade resurser till Universitets- och högskolerådet välkomnas. Höjningen av schablonbeloppet samt schablonersättningen för asylsökande barns skolgång är efterlängtade åtgärder. Vikten av möjligheten att få sin reella kompetens prövad vid lärosätena har tidigare framhållits av Saco varför vi även välkomnar att högskolorna ska ges möjlighet att utveckla sitt arbete med detta.

Regeringen presenterar även en satsning på kompletterande utbildning för individer med en utländsk akademisk utbildning. De kompletterande utbildningarna är viktiga, och för de legitimerade yrkena nödvändiga, investeringar för att individer ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden inom det yrke de tidigare utbildat sig inom. Saco har tidigare argumenterat för att dimensioneringen av de kompletterande utbildningarna bör ses över och ser mycket positivt på att pengar för ytterligare platser skjuts till. Tyvärr framgår inte om regeringen avser arbeta för att utbildningarna ska finnas tillgängliga även inom andra utbildnings- och yrkesområden än idag.

Vi vill dock starkt poängtera att i kombination med ökat antal platser inom de kompletterande utbildningarna bör insatser göras för att förbättra informationen om att de finns. Nästan hälften av studenterna vid den kompletterande utbildningen för lärare vid Stockholms Universitet hade varit i Sverige i mer än fem år innan de fick information om att utbildningen fanns. Endast 31% av dem fick, till slut, informationen från någon av de kanaler som kan tyckas borde vara de som bistår med sådan, dvs Studie- och yrkesvägledare, Lärare i SFI/SAS, eller handläggare vid Arbetsförmedlingen. Detta är alldeles förskräckliga siffror. Individer med en utbildning där det går att få en kompletterande utbildning borde få information om detta så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. Även om en individ inte omedelbart kan påbörja utbildningen kan det vara av ett stort värde, och en motivationsfaktor, att veta att det finns en sådan utbildning som med stor sannolikhet kan hjälpa hen till ett jobb inom sitt yrke.

Slutligen anser Saco att ansträngningar bör göras för att möjliggöra att individer som nyligen anlänt till Sverige med en utbildning och/eller yrkeserfarenhet i bagaget kan lära sig svenska under tiden som hen förbereder sig för den svenska arbetsmarknaden, dvs under utbildning och praktik. Inte som idag där höga krav på svenskkunskaper ställs för att ens kunna påbörja vägen till den svenska arbetsmarknaden.

Sofia Sandgren Massih | 11 september, 2015 | Inga kommentarer
sofia

Sofia Sandgren Massih

| sofia.sandgrenmassih@saco.se

Docent i nationalekonomi. Utredare med fokus på integrations- och migrationsfrågor.

Prenumerera – Integration

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Integration? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Orientering utan karta och kompass

Saco lanserar en ny unik fokusgruppstudie som ger en fördjupad bild av invandrade akademikers information om vägen till svensk arbetsmarknad.

Omstart

Sacos webbsida Omstart är till för dig som är ny i Sverige och har en utbildning från universitet eller högskola. Omstart hjälper dig att hitta ett spännande och kvalificerat arbete i ditt nya land.

Invandrade akademiker är bra för Sverige

Saco står för en öppen migrationspolitik, såväl arbetskraftsinvandring som en generös flyktingpolitik.