Arbetsmarknaden för en civilekonom idag

Utsikterna på arbetsmarknaden är på det stora hela god för ekonomer. Det råder stor efterfrågan på redovisningsekonomer, controllers, revisorer och IT-ekonomer medan konkurrensen bland ekonomiassistenter, administratörer och utredare är högre. Banksektorn kommer fortsätta dra ner på antalet anställda. Antalet utexaminerade ekonomer kommer att sjunka de kommande åren  och konkurrensen på arbetsmarknaden förväntas därmed minska.

I AEA:s senaste månadsstatistik för mars månad fick drygt 400 medlemmar i Civilekonomerna A-kassa från AEA, motsvarande 1,6 procent av medlemsantalet.

I Konjunkturinstitutets senaste barometer visar näringslivets konfidensindikator att den svenska ekonomin är fortfarande mycket stark och företagen har en hög efterfrågan på sina produkter och tjänster. Statistiska centralbyrån ger samma signaler i sin senaste arbetskraftsundersökning att antalet sysselsatta ökar i ekonomin som helhet.

Eftersom civilekonomer finns i alla branscher, i hela landet oavsett företagsstorlek så är den allmänna konjunkturen en bra indikator för hur arbetsmarknaden utvecklas

För nyexaminerade är det idag relativt lätt att få jobb och framtidsutsikterna är goda. För mer erfarna ekonomer är det lätt att få jobb. Det råder balans på arbetsmarknaden.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter