Har du en utländsk läkarexamen?

För den som har läkarutbildning från ett annat EU/EES-land och som vill komma och arbeta i Sverige gäller EUs direktiv för erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG).

EU-direktivet innebär att varje medlemsstat ger en läkare med godkänt utbildnings- eller kompetensbevis från annan medlemsstat rätt att utöva läkaryrket utan att ställa speciella villkor om kompletterande utbildning. För att kunna få en svensk legitimation behöver du ha språkkunskaper i svenska, danska eller norska. Det tar ungefär 1 månad för Socialstyrelsen att utfärda svensk läkarlegitimation eller svenskt specialistbevis förutsatt att ansökan är komplett.

För den som har läkarutbildning från ett land utanför EU/EES och som söker svensk legitimation, gäller genomgång av en kompletteringsprocess innehållande bland annat medicinskt prov, språkprov och viss AT-tjänstgöring. Information om processen finns på Socialstyrelsens hemsida, se http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadiannatland/lakare