Utbildning för att bli reservofficer

Grundutbildningen till officer eller specialistofficer i reserven – tidvis tjänstgörande officer eller specialistofficer – sker inom ramen för Specialistofficersutbildningen (SOU/R) om 18 månader. Dessförinnan ska du genomgå den grundläggande militära utbildningen (GMU) om tre månader samt den förberedande officerskursen (FOK) om tre månader.

Efter godkänd SOU/R anställs du som officer eller specialistofficer i reserven och genomför en obligatorisk första tjänstgöringsperiod. När du sammanlagt har tjänstgjort ett år erhåller du en premie om två prisbasbelopp. Din fortsatta utveckling i Försvarsmakten beror på vilka befattningar i ditt krigsförband som du efterhand tjänstgör i.

Du som inte har genomfört värnplikt eller GMU och befattningsutbildning (d.v.s. minst sex månaders tjänstgöring) ska först söka till Grundläggande militär utbildning (GMU). Efter genomförd GMU med godkänt resultat fortsätter utbildningen med förberedande officerskurser (FOK) innan Specialistofficersutbildningen tar vid.

Ansökan till aktuell GMU-omgång sker kontinuerligt via rekrytering.forsvarsmakten.se

Inriktningar och vidareutbildning

Inom den grundläggande officersutbildningen väljer du att bli officer i en av de tre försvarsgrenarna armén, marinen eller flygvapnet. Du väljer även bland olika funktionsinriktningar som till exempel sjöstrid, underrättelsetjänst eller logistik.

Efter examen finns möjlighet till vidareutbildningar, specialinriktade utbildningar samt Operativ stabskurs på Försvarshögskolan, som är inriktad mot stabsbefattningar i internationella missioner.

Reservofficeren förutsätts också skaffa sig en civil utbildning, gärna på akademisk nivå. Den dubbla kompetensen – civil och militär – blir viktig i alla befattningar som innebär samverkan med allmänheten och civila myndigheter, särskilt i utlandsstyrkorna.

Här kan du studera

Som det är nu genomförs utbildningen till reservofficer inom ramen för Specialistofficersutbildningen, vilket innebär att utbildningen genomförs vid Försvarsmaktens militärhögskolor (ex SSS; MSS; LEDS; LOGS med flera.)