Var och hur kan man arbeta med sjuksköterskeyrken

Sjuksköterskor arbetar inom de flesta områden där vård bedrivs i offentlig och privat verksamhet under dygnets alla timmar.

Sjuksköterskor finns till exempel inom sjukhusvård, öppenvård/närvård/primärvård, vård i hemmet, barnhälsovård, vård av äldre, skolhälsovård eller företagshälsovård.

Många sjuksköterskor arbetar inom ledande funktioner i vården, till exempel som enhetschefer, chefssjuksköterskor, vårdutvecklare och förvaltningschefer.

Sjuksköterskans arbetsuppgifter är många och varierande. Hon eller han arbetar både självständigt och i team med annan vårdpersonal, exempelvis dietister, kuratorer, läkare, sjukgymnaster och undersköterskor och alltid tillsammans med patienter och/eller närstående.

Som sjuksköterska leder och ansvarar du för omvårdnadsarbetet och är ofta den som ser individens hela vårdprocess. I arbetet ingår att planera, utvärdera och följa upp de omvårdnadsinsatser som görs tillsammans med patient, närstående och medarbetare.

Ett exempel kan vara att bedöma individens egna resurser och förmåga till egenvård, behov av undervisning eller stöd. Undervisning och stöd kan sedan sjuksköterskan ge till patienten och närstående både enskilt och i grupp.

Sjuksköterskan ansvarar för vissa medicinska insatser och behandlingar, till exempel olika undersökningar, läkemedelshantering och läkemedelsadministration till patienten.

Andra arbetsuppgifter är hälsoupplysning, förebyggande insatser, handledning av studenter samt undervisning av blivande vårdpersonal.

Läs om olika typer av sjuksköterskeyrken på arbetsformedlingen.se