Socionom

Som socionom möter du ofta människor i svåra situationer i livet. Målet är att ge hjälp och stöd för att åstadkomma en förändring. Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar. Socionomen har kunskaper om regelverk samt en förmåga att visa förståelse för den enskilde.

Var och hur arbetar socionomer?

Om du är intresserad av samhället, sociala frågor och vill arbeta för att människor ska få det bättre kanske socionomyrket passar dig. Som socionom möter du alla typer av människor i olika och ofta svåra perioder av deras liv.

För att hjälpa människor att förändra sina liv behövs kunskap om både människorna och deras olika sätt att leva. Du behöver också en empatisk förmåga och förståelse för den enskilde individen. Socionomen tar hänsyn till personers hela livssituation när de bedömer vilket stöd eller vilken åtgärd som behövs.

Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chef eller om biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg eller kurator på skola eller i hälso- och sjukvården.

Många socionomer arbetar också med att förebygga sociala problem med bland annat alkohol och narkotika. Då samarbetar de med polis, myndigheter eller organisationer. De kan också hjälpa till exempel unga nyblivna föräldrar att lösa eller förebygga problem.

Vad gör en socialsekreterare?

Socialsekreteraren arbetar med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. I tjänsten ingår att göra bedömningar och utredningar om ekonomi, samtalsstöd eller andra åtgärder för att hitta en väg ut ur personens problem. Andra arbetsuppgifter är samverkan med andra myndigheter, förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor och familjerätt.

Hur jobbar en kurator?

Kuratorn möter människor i behov av råd, stöd och hjälp. Antingen enskilt eller i grupp. Genom samtal försöker kuratorn fånga in problemet och tillsammans med klienten komma fram till den bästa lösningen.

Skolkurator är den enda yrkeskategori i skolan som har kompetens om psykosociala faktorer och den som ser eleven i hela sitt sociala sammanhang. Arbetet innebär att handleda skolans övriga personal i sociala frågor, arbeta förebyggande mot mobbning, erbjuda samtalsstöd till enskilda elever, grupper av elever och deras föräldrar. Skolkuratorn har kontakt med andra myndigheter som till exempel socialtjänsten.

Att vara socionom/kurator inom hälso- och sjukvård innebär också att ha ett helhetsperspektiv där patienten ses i sitt sociala sammanhang. Stödsamtal och krisbearbetning med både patienter och anhöriga förekommer ofta. Vid kroniska sjukdomar har kuratorn längre kontakter. Stöd och handledning till den medicinskt utbildade personalen förekommer också.

Vad är en behandlare?

Behandlare arbetar inom samtliga sektorer, ofta med syftet att möta människor i behov av stöd och råd för att bryta ett missbruk eller destruktivt beteendemönster. Behandlaren återfinns vanligtvis inom öppen- och slutenvård, samt i kriminalvården. Behandlare kan även ha beteendevetarutbildning (se Beteendevetare).

Vad gör socionomer inom omsorgen?

Inom äldre- och handikappomsorgen arbetar socionomerna som biståndshandläggare, chefer och LSS-handläggare. Som chef har socionomen ansvar för att planera, organisera och leda arbetet i olika boendeformer eller i hemvård.

Biståndshandläggare och LSS-handläggare gör framför allt utredningar och bedömningar om behov av vård för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Socionomer arbetar också som personalkonsulenter inom företagshälsovård eller som konsulter med exempelvis organisationsutveckling, handledning, rekrytering och samhällsplanering. De är även verksamma som frivårdsinspektörer inom kriminalvården eller som behandlingsassistenter.

Som familjerådgivare arbetar ofta erfarna och vidareutbildade socionomer. Det har också blivit allt vanligare att forska eller starta eget företag samt arbeta inom ideell sektor, exempelvis Rädda Barnen. Många socionomer vidareutbildar sig även till psykoterapeuter, se sid 171.

I dag finns ca 41 000 yrkesverksamma socionomer.

Hur utbildar man sig till socionom?

Socionomutbildningen innehåller bland annat samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar.

Behörighet till socionomprogrammet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar.

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Se tabell över områdesbehörighet i avsnittet Fakta om högskolestudier. Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.

Hur lång är utbildningen?

Socionomutbildningen är en 3 ½-årig yrkesförberedande utbildning om 210 hp som leder fram till en Socionomexamen. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta att läsa till magister, vilket tar ytterligare ett år, eller en masterexamen efter två år. Det gör det möjligt att sedan forska.

Se mer på www.studera.nu

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Socionomer kan vidareutbilda sig till psykoterapeut genom en påbyggnadsutbildning som anordnas både genom privata och statliga utbildningsanordnare. Vissa väljer att utbilda sig inom andra intresseområden som personalfrågor eller ledarskap. Tre år efter socionomexamen kan socionomer ansöka om auktorisation som är en kvalitetssäkring av arbetet.

Auktorisationen utfärdas av Nämnden för Socionomauktorisation, www.socionomauktorisation.nu.

Här kan du studera

Institutioner för socialt arbete finns vid universiteten i Göteborg, Lund, Helsingborg, Växjö, Kalmar, Linköping, Uppsala, Östersund, Örebro, Stockholm, Umeå och Karlstad samt vid högskolorna i Jönköping och Gävle samt Ersta Sköndal högskola i Stockholm.

Socionomutbildningen innehåller en samhällsvetenskaplig grundkurs i det tvärvetenskapliga ämnet socialt arbete, inklusive studiepraktik och fördjupande studier med valfria inriktningar.

Det finns olika inriktningar på socionomutbildningen. Det kan vara inriktningar mot äldre och funktionshindrade, socialpedagogik, verksamhetsutveckling, mångkulturellt arbete eller interkulturellt och internationellt arbete.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.
Möjlighet till masterutbildning finns efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Du kan bli motsvarande socionom i många länder i Europa. På Högskoleverket kan du få examensbeviset ekvivalerat till svenska förhållanden.
Se avsnittet om utlandsstudier i inledningen för mer information.

Vilken lön har socionomer?

  • Ingångslön (median) för nyexaminerade: Mellan 23 000- 24 000 kr
  • Medianlön vid 35 års ålder (ca 10 år efter examen): 28 400
  • Medianlön vid 45 års ålder (ca 20 år efter examen): 30 100

Finns det jobb för socionomer?

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
För erfarna: Idag balans på arbetsmarknaden.
Arbetsgivarna bedömer dock att antalet anställda med denna utbildning kommer att behöva öka på tre års sikt.

Intervjuer och poddar

Här finns intervjuer och podcasts med yrkesverksamma och blivande socionomer samt titta på filmat seminarium om socionomyrken på Saco Studentmässa.

Intervjuer

Blogginlägg

Podcast - intervju med en socionom

Podcast med Maria som är socionom och jobbar som familjebehandlar

Lyssna på Maria som arbetar som familjebehandlare. Maria är utbildad socionom och arbetar som familjebehandlare med ungdomar som fastnat i drogmissbruk.

  1. Hej Maria, vem är du? Vad gör du?
  2. Hur var utbildningen?
  3. Livet efter examen

Filmat seminarium om socionomyrken

Akademikerförbundet SSR berättar om utbildningen och olika jobb du kan ha som socionom. Fler filmade seminarier finns på Sacomässans Youtubekanal.

  

Sacoförbund som företräder yrket -

Sacos förbund har genom arbetet med att hjälpa medlemmar och förbättra deras arbetsvillkor väldigt god kunskap om de yrken de representerar. Redan när du börjar studera kan du bli medlem i ett Sacoförbund. Det är väldigt låga avgifter på studerandemedlemskap och du får många bra förmåner.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se