Sverige behöver en skattereform

Det är skatterna som finansierar vår gemensamma välfärd. Skatter är nödvändiga och bra men ska inte vara ett hinder för tillväxt eller viljan att utbilda sig och ta på sig ansvar på jobbet. Skatten på arbete bör därför sänkas.

Utbildning ska löna sig. Det är grunden för Sacos verksamhet och ledstjärnan i vårt arbete. Som akademiker ska du veta att den tid och det engagemang som du lägger ner på studierna ska leda till ett stimulerande jobb och mer pengar i plånboken.

Akademiker måste tjäna ihop mer pengar under kortare tid under livet jämfört med en gymnasieutbildad för att inte gå back på utbildningen. Du har ju stora studielån i bagaget samtidigt som du stått utanför arbetsmarknaden i flera år.

Sänk skatten på arbete

Akademikernas livslön styrs av en rad faktorer, varav skattesystemet är centralt.  Nuvarande system bidrar till att minska lönsamheten för högre utbildning. Därför tycker Saco att värnskatten ska avskaffas och andelen som betalar statlig skatt minska avsevärt.

I valet av olika skattebaser är det viktigt att lindra beskattningen på arbete. Ingen ska behöva betala mer än hälften av en löneökning i skatt.

Ny skattereform

Sverige står inför en rad utmaningar de kommande åren. Allt färre ska försörja allt fler, något som kommer sätta press på individ och samhälle. Inte minst gäller det finansieringen av den offentliga sektorn. Skattesystemet ska bidra till omfördelning och utjämning i syfte att skapa ett välfärdssamhälle för alla.

Därför måste vi ha ett skattesystem som motiverar och stimulerar till arbete och utbildning. Dagens system är otydligt och krångligt och snarare motverkar arbete och tillväxt än bidrar till utveckling av svensk ekonomi. Därför tycker Saco att det behövs en total skatteöversyn i syfte att skapa ett enkelt och hållbart skattesystem för framtiden.

Slopa överskottsmålet

Överskottsmålet har spelat ut sin roll. Med Sveriges starka offentliga finanser borde vi kunna föra en diskussion om det inte är tillräckligt att finanserna går ihop över en konjunkturcykel.

Att bekämpa arbetslösheten och göra viktiga strategiska investeringar måste vara viktigare än att uppnå en procents överskott när Sveriges ekonomiska ställning är så pass stark som den är.

Högre krav på välfärden

Svenska folket blir allt rikare. Det är givetvis positivt men det gör också att våra krav på den offentligt finansierade välfärden blir högre och högre. Morgondagens pensionärer kommer ställa betydligt högre krav på äldreomsorgen än i dag helt enkelt eftersom de är vana vid en högre standard.

Skatterna kan inte höjas hur mycket som helst om vi ska ha en väl fungerande ekonomi med goda drivkrafter för företagande, arbete och vidareutbildning. Det kommer därför inte vara praktiskt möjligt att finansiera de ökade kraven på välfärdstjänsterna via ett kontinuerligt höjt skatteuttag.

Vare sig vi vill det eller inte kommer vi förr eller senare att behöva hitta nya former att organisera och finansiera delar av den offentliga sektorns verksamhet. Det kommer att krävas försäkringslösningar för att klara inkomsttryggheten vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom om den offentligt finansierade verksamheten i vård, skola och omsorg ska kunna hålla tillräckligt hög kvalitet.

Större inslag av egenfinansiering

Vi kommer också att behöva fundera på lösningar med större inslag av egenfinansiering av tjänster som ”toppar upp” skattefinansierade bastjänster. Något annat är inte samhällsekonomiskt hållbart.

Alla – oavsett inkomst – ska garanteras en hög standard i vård, skola och omsorg, och finansieringen av detta ska även fortsättningsvis ske via skatter. Men för att kunna klara av det när det finns ett ökat tryck uppåt på skatteuttaget måste vi helt enkelt hitta andra former att finansiera vissa delar av den offentliga sektorns utgifter.

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV