Johan Eklund: ”Svenska lärosäten bedriver skönhetstävling”

Alldeles för många studenter felutbildas och lärosätena fokuserar på att bedriva skönhetstävling snarare än att fokusera på att anordna utbildningar som beaktar arbetsmarknadens behov. Johan Eklund, forskare och vd för Entreprenörskapsforum, vill se betydligt mer behovsdriven utbildning i Sverige.

Publicerad: Torsdag 15 mar 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 20 mar 2018

Tycker du att högskolan kan utföra sina kärnuppgifter idag?

Idag kan inte högskolorna utföra sin uppgifter effektivt. De anstränger sig och gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar de har. Det finns mycket som skulle kunna bli avsevärt bättre.  

VAR MED OCH DIKSUTERA HÖGSKOLANS UTMANINGAR. ANMÄL DIG TILL AKADEMIKERNAS HÖGSKOLEPOLITISKA FORUM HÄR

Vad behöver förbättras?

Det är en lång lista med saker som behöver förbättras. Problemet idag är att den högre utbildningen inte alltid matchar arbetsmarknadens behov. Vi har en alldeles för låg behovsdriven utbildning i Sverige vilket gör att vi får systematiska problem med felutbildning (överutbildning) som i sin tur leder till undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. Näringslivet och den offentliga sektorn har också svårt att rekrytera individer med rätt kompetens.

Grundproblemet är att det centralplanerade systemet för utbildning avskaffades i och med högskolereformen 1993. Idag styrs utformningen och utbildningsprogrammen på våra lärosäten av studenternas val istället för arbetsmarknadens behov. Vi har i dag ett system där lärosätena konkurrerar med varandra i att vara attraktiva. Det blir mer en skönhetstävling i attraktion än att anordna utbildningar som beaktar arbetsmarknadens behov.

Jag ser tre saker framför mig som behöver förbättras. För det första bör man öka inslaget av anställningsbarhet i resurstilldelningssystemet så att lärosätena ges incitament. För det andra så handlar det om att utbildning ska löna sig och att utbildningslönepremien i Sverige behöver stiga. För det tredje bör utbildningen avgiftsbeläggas. Man behöver inte gå fullt ut med att säga att nu ska det här kosta 100 procent med full kostnadstäckning utan man skulle kunna tänka sig en modell med ett vouchersystem. Ett system som introducerar en tydligare styrning så att studenterna väljer utbildning efter arbetsgivarnas behov.

VILL DU HÖRA MER AV JOHAN EKLUND? ANMÄL DIG TILL AKADEMIKERNAS HÖGSKOLEPOLITISKA FORUM HÄR

Sverige har låg arbetslöshet. De flesta som utbildar sig får ett jobb. Har vi ett matchningsproblem då?

Vakanserna på arbetsmarknaden har sedan 1990-talet trendmässigt gått upp. Det här innebär enorma välfärdsförluster för Sverige. Hade vi haft en väl fungerande arbetsmarknad där matchningen var 100 procent mellan utbud och efterfrågan så hade vi inte heller observerat undanträngningseffekter och felutbildningseffekter. I dag tränger högutbildade undan lägre utbildade som egentligen har kompetens för ett visst jobb. De lägre utbildade riskerar att bli utan jobb samtidigt som andra utbildar sig inom områden där det inte finns något behov. Dessa får i sin tur arbeten som inte ställer krav på kompetens som motsvarar deras utbildningsnivå.