Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Federationsnytt - Tillsammans är vi Saco

29 MARS 2019

Inskränkningar i rätten att teckna kollektivavtal har avstyrts

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

I går presenterade regeringen ett något justerat förslag om rätten att vidta stridsåtgärder. Lagrådsremissen har på ett klokt sätt tagit hand om remissinstansernas synpunkter.

Förslagen som nu ges om strejkrätten säkerställer Sacoförbundens möjlighet att fortsätta att träffa kollektivavtal för Sveriges akademiker - något som Saco arbetat hårt för att uppnå.

Strejkrätten i korthet
I juni 2017 tillsattes en utredning om rätten att vidta stridsåtgärder. I november 2018 skickade regeringen ut ett förslag till lagändringar som bygger på Sacos, TCO:s, LO:s och Svenskt näringslivs förslag. I januari 2019 lämnade Saco tillsammans med de övriga parterna in ett remissvar där vi säger ja till förslaget. Läs mer om strejkrätten och vad som har hänt här.

Så tycker Saco om LAS

LAS är en nödvändig lag och om anpassningar ska göras ska det ske i förhandlingar mellan parterna utan politisk inblandning.

Som ni säkert vet så ingår arbetsrätten i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, i det så kallade 73-punktsprogrammet. Enligt överenskommelsen ska Lagen om anställningsskydd (LAS) ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna.

Sacos grundinställning är att LAS är en nödvändig och välfungerande lag, särskilt när den som nu används i kombination med kollektivavtal, lokala överenskommelser och omställningsavtal. Om kompletteringar och anpassningar behöver göras så bör det ske i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter inom respektive bransch, utan inblandning från politiker.

Några ståndpunkter som är extra viktiga för Saco är att:

  • ändringarna i lagstiftningen ska enbart gälla turordningsreglerna och undantaget bör endast gälla för små företag.
  • alla förslag ska genomgå en ordentlig konsekvensanalys.
  • incitamenten att träffa kollektivavtal ska inte minska.
  • det lokala fackliga inflytandet ska bevaras vid neddragningar.
  • om förändringar görs i LAS ska det även föra med sig fördelar för Sacos medlemmar. Ett exempel på det är att arbetsgivaren ger bättre kompetensutveckling.

LAS har så stor betydelse för förbundens medlemmars trygghet och inflytande på arbetsplatsen. Om ni har inspel eller frågor kring LAS får ni gärna kontakta Göran Arrius direkt eller någon annan som sitter med i samverkansgrupperna, se nästa artikel.

Samverkansgrupper för LAS-fråganFör att Saco ska kunna agera snabbfotad i LAS-frågan har nu tre samverkansgrupper utsetts.

Som vi tidigare rapporterat om så mobiliserar Saco i LAS-frågan. Under de senaste veckorna har Sacokansliet haft löpande kontakt med politiska partier och arbetsmarknadsdepartementet. I samtalen har det framgått att förhandlingar och utredning ska ske parallellt och att det i viss mån ska integreras med varandra. Det gör vårt påverkansarbete ovanligt svårt och ställer stora krav på samordning och samverkan inom Saco. För att underlätta har vi tillsatt tre samverkansgrupper.

1. Politisk styrgrupp
Gruppen består av: Göran Arrius, Saco (sammankallande), Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR, Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund, Magnus Hedberg, Jusek, Per Klingbjer, Naturvetarna 

Den politiska styrgruppen ska på uppdrag av styrelsen mellan styrelsens möten ta beslut i LAS-frågan som inte är av den art som behöver tas av styrelsen. Den politiska styrgruppen ska avrapportera sitt arbete på ordinarie styrelsemöten.

2. Expertgrupp
Gruppen består av: Lena Maier Söderberg, Sacokansliet (sammankallande), Maria Arrefelt, PTK (Saco-Ö)/Jusek, Matteus Canevall, LR, Camilla Frankelius, PTK/Sveriges Ingenjörer, Helène Robson, PTK/Sveriges Ingenjörer, Mikael Smeds, SSR, Sophie Silverryd, Saco-S/SRAT, Marie Thuresson, Akademikeralliansen/Jusek.

Expertgruppen ska säkerställa en bra samordning inom federationen och med förhandlingsorganisationerna.

3. Kommunikationsgrupp
Gruppen består av: Anna Kopparberg, Sacokansliet (sammankallande) Jessica Bagge, Sveriges Ingenjörer, Eva Langlet, Jusek, Margareta Bosved, SSR, Zoran Alagic, LR.

Kommunikationsgruppen ska i förhand diskutera budskap och kommunikativa strategier för att i skarpt läge kunna kommunicera snabbt och effektivt. Gruppen ska också fånga upp förbundens behov och planerade kommunikationsinsatser.

Rösta för ett fritt och öppet EuropaDen 26 maj är det val till Europaparlamentet. Inför valet driver Saco en kampanj för att få Sacoförbundens medlemmar att rösta för ett Europa som värnar demokrati, fri rörlighet och den svenska partsmodellen.

EU-samarbetet med fri rörlighet riskerar att påverkas negativt av medlemsstaternas ökande protektionism. Detta märks inte minst i frågor som rör EU:s relationer med andra delar av världen, särskilt i handelsfrågor och migrationsfrågor.

Saco vill med kraft motverka utvecklingen. Saco vill se ett ökat samarbete i EU som stärker rörligheten och öppenheten i Europa. Ökad rörlighet leder till en dynamisk arbetsmarknad med ökat välstånd som resultat. Det är viktigt att hinder avvärjs och att förutsättningarna för rörligheten när det gäller personer, tjänster, varor och kapital ökar.

Den svenska partsmodellen är ett lyckat projekt som väcker stor beundran världen över men den utmanas alltmer av regleringar. För att bättre värna partsmodellen bör den utvecklas på EU-nivå tillsammans med parterna från andra medlemsländer. Det är endast genom dessa förutsättningar som vi kan stärka medlemsländernas ekonomier och öka möjligheterna till välfärd och jobb.

Europaparlamentet, och vilka som sitter som folkvalda där, spelar en viktig roll som lagstiftande funktion i det europeiska samarbetet. Hur fördelningen mellan olika partier ser ut i parlamentet är avgörande för EU:s framtid. Med en ökande andel högerpopulistiska och rent rasistiska partier i parlamentet riskerar EU-samarbetet att haverera. Därför är det viktigt att stärka de demokratiska krafterna inom EU. Fri forskning och fri press kan och får aldrig tas för givna. Det visar inte minst de senaste årens utveckling inom Europa.

Sacos valkampanj startar i mitten på april.

Sacos delegater till Europafackets kongress är nu valda


Den 21–24 maj håller Europafacket kongress i Wien. Sacos styrelse har nu utsett delegater till kongressen.

Ordinarie delegater är: Göran Arrius, Saco, Mats Ericson, SULF, Ida Kåhlin, Arbetsterapeuterna, Mimmi Rönnqvist, Saco Studentråd, Laila Abdallah, Sacokansliet och Peter Olding, Sacokansliet.

Suppleanter är: Tobias Lundquist, Naturvetarna och Åsa Ström, Saco Studentråd. Observatörer är: Maria Östberg Svanelind, Akademikerförbundet SSR, Jenny Grensman, Sveriges Ingenjörer och Stina Hamberg, DIK och Brysselkontoret.

Sacos nominering till Union to Unions årsmöte är nu klar

I maj håller Union to Union årsmöte. Till årsmötet ska Saco komma in med förslag till nomineringar till förtroendeuppdrag för kommande mandatperiod.

Saco nominerar Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, Laila Abdallah, Sacokansliet och Karin Båtelson, Läkarförbundet som ledamöter till Union to Unions styrelse och Sten Hagberg, Lärarnas Riksförbund, till posten som revisor.

Bättre process kring politikbildning har påbörjats

I början på veckan uppmanade LO, TCO och Sacos ordförande i en skrivelse EU-parlamentsledamöterna att rösta ja till nytt direktiv om upphovsrätt. Det har föranlett medlemsreaktioner hos några av Sacoförbunden och skapat federationsintern kritik för bristande förankringsprocess.

Saco intensifierar nu det redan påbörjade arbetet med att förbättra interna processer kring hur politik tas fram och kommuniceras. Sacos ställningstagande i sakfrågan har i veckan delats med förbundens kommunikatörer.

Sacos verksamhetsberättelse 2018

Sacos kanslichef Mari Ternbo har tidigare berättat om Sacos verksamhet under 2018, se intervjun. Nu finns Sacos verksamhetsberättelse att hämta här

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Gina Bayoumi, Kommunikatör
gina.bayoumi@saco.se
08-613 48 27
Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till dig som är styrelseledamot och kanslichef eller motsvarande i ett Sacoförbund. Här informerar vi återkommande om Sacos verksamhet och framförallt om Sacostyrelsens arbete. Vi hoppas att informationen som ges engagerar er i arbetet mot Sacos gemensamma mål. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per månad.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.