Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Federationsnytt - Tillsammans är vi Saco

20 DECEMBER 2018

Göran Arrius om Världsfacket

Världsfackets kongress i början av december har varit en lärorik vecka för Sacofederationen och vi har skapat nya internationella kontakter världen över. Saco kommer för första gången att inneha ett förtroendeuppdrag inom världsfacket. Göran Arrius berättar här i filmen vad det innebär.

Sacos verksamhet och budget är i balans

Sacokansliet har för 2019 lagt en budget i balans. För att få en budget i balans har prioriteringar gjorts i verksamheten.

På styrelsemötet den 11 december fattade styrelsen ett beslut om Sacos verksamhetsplan och budget för 2019.  

Den totala budgeten för Saco 2019 är på 68 994 miljoner kronor. Intäkterna består av medlemsavgifter, fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning. Utgifterna fördelas över personal och verksamhet till en summa av 68 990 miljoner kronor.

För att få en budget i balans har besparingar främst gjorts på kommunikationsområdet. Vissa vakanta tjänster återbesätts inte. Utöver det har andra verksamhetskostnader setts över. Ett exempel på det är att Saco lämnar Eurocardes. Styrelsen beslutade också att avstå sina arvoden under 2019, under förutsättning att valberedningen tillstyrker beslutet.

Jobbet måste backa!

 

I en digital kampanj som lanserades i mitten av december tar Saco upp frågorna om psykisk ohälsa, stress och gränslöst arbetsliv. Målgruppen är i första hand akademikerföräldrar som trängs mellan arbetsliv och familjeliv.

Under de senaste åren har den psykiska ohälsan ökat stort bland akademiker samtidigt som gränserna mellan jobb och fritid har luckrats upp. Många akademiker har fått större frihet och större möjligheter att bestämma när och var arbetet ska ske. Det är positivt men innebär också utmaningar och i förlängningen risker ur ett arbetsmiljöperspektiv. Den psykosociala arbetsmiljön är en angelägen fråga för Sacoförbundens medlemmar och Saco anser att arbetsgivarna måste bli bättre på att hantera det gränslösa arbetslivet.

Kampanjen kommer att synas i sociala medier till och med februari. Alla förbund har fått tillgång till filmerna och kan därmed (om så önskas) använda dem i egna kanaler.

Här hittar du kampanjsajten, dit alla inlägg länkas: www.saco.se/jobbetmastebacka

På Saco.se hittar du Sacos policy Att skapa balans i ett gränslöst arbetsliv

Policyn vänder sig i första hand till skyddsombud, förtroendevalda och andra arbetsmiljöintresserade som letar efter samlade fakta om akademiker och gränslöst arbete.

Utvärdering av stödet till lokalt förtroendevalda

 

Vid årsskskiftet avslutas projektet Ökat stöd för lokalt förtroendevalda. Två slutsatser från den utvärdering som har gjorts är att det behöver bli tydligt internt inom federationen om vem som gör vad riktat till lokalt förtroendevalda och att Sacokansliet bör fokusera på att driva opinionsbildning.

Syftet med projektet har under det gångna året varit att, genom riktade insatser, stötta förtroendevalda i deras uppdrag för att de på sikt ska kunna rekrytera flera medlemmar och samtidigt behålla befintliga.

Projektet har varit svårt att genomföra eftersom det har saknats stöd för projektet inom förbunden. Det har också varit svårt att nå ut till lokalt förtroendevalda. Dock kvarstår behovet av stöd till lokalt förtroendevalda.

Utvärderingen gjordes under oktober och november av en extern byrå. Den bygger dels på en enkätundersökning riktad till förtroendevalda, dels på djupintervjuer av både anställda på förbundens kanslier och lokalt förtroendevalda.

Insatser som har gjorts för att stötta lokalt förtroendevalda hittar du här: saco.se/fortroendevald.

Sacofederationen tar rollen som experter på högskoleyrken

Sacos studentmässor i Stockholm och Malmö besöktes av 27 000 avgångselever från gymnasier i hela landet. Det är nästan en tredjedel av hela årskullen som tar studenten 2019. Federationen tog emot och delade med sig av sin unika kunskap om högskoleyrken tillsammans med 200 utställare och 120 seminarier.

Syftet med Sacos studievalsverksamhet är att etablera Sacoförbunden som experter på högskoleyrken och därmed bädda för en senare studentrekrytering. Utvärderingen av senhöstens studentmässor visar att 78 procent av besökarna känner stort förtroende för den information som Saco och förbunden ger i samband med studievalet. Många ser oss redan som experter på högskoleyrken, men det finns en förbättringspotential. Detta då 63 procent instämmer helt eller delvis i att vi är experter på våra yrken. 

  • 30 procent (8 100 personer) hade kontakt med oss på plats.
  • 59 procent blev intresserade av en ny utbildning eller ett nytt yrke under mässbesöket.
  • 70 procent besökte minst ett seminarium.
  • Drygt 1 000 personer som besökte mässorna hade inte tänkte plugga vidare efter gymnasiet men av dem kom 600 personer på andra tankar under mässbesöket.

God Jul & Gott Nytt År

Önskar Sacos styrelse
Från vänster, bakre raden: Stefan Jutterdal, Mats Ericson, Heidi Stensmyren, Magnus Hedberg och Richard Malmborg. Från vänster, mellersta raden: Åsa Fahlén, Ida Kåhlin, Ulrika Edwinson, Heike Erkers. Längst fram: Göran Arrius och Malin Påhls Hansson. Frånvarande Matz Nilsson.

Läs mer om Sacos styrelse här.

Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till dig som är styrelseledamot och kanslichef eller motsvarande i ett Sacoförbund. Här informerar vi återkommande om Sacos verksamhet och framförallt om Sacostyrelsens arbete. Vi hoppas att informationen som ges engagerar er i arbetet mot Sacos gemensamma mål. Nyhetsbrevet skickas ut en gång per månad.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.