Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Federationsnytt - Tillsammans är vi Saco

21 DECEMBER 2017

Lyckad Sacokongress

Den 23-24 november samlades 101 ledamöter för att diskutera och ta ut riktningen för Sacos framtid. Kongressen blev lyckad och präglades av en framåtanda och konstruktivitet.

Utvärderingen från kongressen visar bland annat att:

- 95 procent känner sig som en del av Saco.
- 99 procent anser att kongressen var bra eller mycket bra.
- 100 procent anser att de fick bra eller mycket bra information inför kongressen.
- Göran Arrius inledningstal får mycket beröm. Ta del av hans tal.

Nytt för kongressen var arbetsformen påverkanstorg. De syftar bland annat till att göra mötesdeltagarna mer delaktiga i sakfrågor. 63 procent anser att påverkanstorgen var bra men här finns det utvecklingspotential till kommande kongress. Till exempel önskade flera att torgen ska modereras på ett annat sätt.

Presentationen av utvärderingen från kongress hittar du här. Inloggningen är lillanygatan14.

Viktiga beslut på kongressen

Här följer några viktiga beslut från kongressen.


Finansieringen av framtidens välfärd

Många av Sacos medlemmar arbetar i välfärdssektorn och ser på nära håll resultatet av det finansieringsgap som finns mellan behov och resurser. Det behövs långsiktiga lösningar för välfärdens finansiering och omfattning. Kongressen beslutade att driva frågan så att det tillsätts en utredning som tillåts vända på alla stenar.

I början på december presenterade vi Sacos syn i debattartikeln "Alla partier blundar för miljardhål i välfärden". 

Föräldrapenningen
Kongressen beslutade också att fortsätta att arbeta för att föräldrapenningen delas i tre lika delar där vardera föräldern har en tredjedel och den sista delen får disponeras fritt eller överlåtas till annan närstående.

Den här frågan har vi drivit en längre tid och har redan publicerat en ny rapport om föräldraskap och karriär. Här beskrivs hur frånvaron från arbetsmarknaden påverkar framförallt kvinnliga akademikers karriärmöjligheter. Rapporten och en debattartikel släpptes i samband med att utredningen om en modern föräldraförsäkring överlämnades till socialminister Annika Strandhäll. Läs debattartikeln och läs rapporten.

Hållbar hälsa
Hållbar hälsa antogs som ett nytt prioriterat fokusområde i kommande verksamhetsplan. Saco har, som ett resultat av detta, skrivit en debattartikel om att hållbar hälsa är en framgångsfaktor både för individen och samhället. Med artikeln vill vi uppgradera hälsofrågans betydelse och vi hoppas få artikeln publicerad under veckan.

Vecka 1 2018, planerar vi att lansera rapporten "Om chefen är sjuk – vem tar då hand om personalen?" Rapporten presenterar hur ohälsan ser ut och att den ökar bland akademiker som är chefer.

Pensionsstödet utökas
På kongressen beslutades att det pensionsstöd som Sacokansliet ger till förbunden även ska inkludera rådgivning för den privata sektorn. Sedan tidigare ger Sacokansliet stöd i både rådgivning och förhandling inom kommunal och statlig sektor.

Saco i framtiden - utveckla organisationen och en ny vision
På kongressen beslutades om att utveckla uppdrag, struktur och rollfördelning inom Sacofederationen. Hur arbetet med detta ska läggas upp kommer Sacostyrelsen att återkomma med längre fram.

Det beslutades även om en ny vision för Saco. Visionen lyder: Saco utvecklar Sveriges akademiker. Tillsammans utvecklar vi Sverige. Vår vision är ett samhälle där utbildning, kunskap och kompetens lönar sig och akademisk profession värderas och respekteras. Ett samhälle utan motsättning mellan yrkeskarriär och god hälsa med balans i livet.

Arbetet med att justera protokollet från kongressen, uppdatera stadgarna och det samhällspolitiska programmet väntas vara klart i januari 2018.

Principer för Sacos utbildningspolitik

Ett annat område som diskuterades på kongressen var utbildning och forskning. Området fanns även med i det föregående kongressdokumentet Akademikernas ansvar.

Sedan en tid tillbaka har det funnits behov av att ta det samhällspolitiska programmet ett steg vidare så att vi som federation ska kunna skapa legitimitet och handlingsutrymme för vårt opinions- och påverkansarbete inom utbildningsområdet. Men också för att göra oss mer snabbfotade, såväl i det reaktiva som proaktiva PR-arbetet. Arbetet har resulterat i Principer för utbildningspolitiken. I arbetet med att forma principerna har kansliet involverat förbunden genom det utbildningspolitiska nätverket.

Kongressens beslut får konsekvenser för Sacos utbildningspolitik. Principerna är uppdaterade efter kongressen och styrelsen har fått dem för en första diskussion. Inom kort kommer ett förslag om ett nytt styr- och resurstilldelningssystem för lärosätena att presenteras. Eventuellt innebär även det att principerna behöver uppdateras innan styrelsen på nytt behandlar och förhoppningsvis beslutar om politikens inriktning på februari mötet.

Sacoförbunden och #metoo

Det är viktigt att vi som fackförbund är fortsatt synliga kring arbetet mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

I sitt inledningstal på Sacokongressen gjorde Göran Arrius ett tydligt ställningstagande om #metoo. Flera Sacoförbund har tagit initiativ i frågan och på saco.se länkar vi till de förbund som på kansliets förfrågan lämnat in underlag till Sacokansliet. Om du saknar ditt förbunds bidrag hör av dig till Åsa Widert Schoug, asa@saco.se.

Läs mer

Nyhetsbrevet riktar sig i första hand till dig som är styrelseledamot och kanslichef eller motsvarande i ett Sacoförbund. Här informerar vi återkommande om Sacos verksamhet och framförallt Sacostyrelsens arbete. Nyhetsbrevet kommer ungefär en gång per månad.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Gina Bayoumi, Kommunikatör
gina.bayoumi@saco.se
08-613 48 27