Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

1 FEBRUARI 2016

Avtal om information till statligt anställda tecknat på EU-nivå

Ett avtal om information och konsultation i den statliga sektorn har slutits mellan de offentliganställdas fackliga paraplyorganisation EPSU och EUPAE, den europeiska organisationen för statliga arbetsgivare. Bland EPSU:s svenska medlemmar finns Akademikerförbundet SSR. Avtalet innehåller minimiregler om hur arbetstagarna ska involveras t.ex. vid omstruktureringar i staten. Det innebär förbättringar i samtliga EU-länder utom Sverige och Danmark, där motsvarande eller bättre regler redan finns. Mer uppseendeväckande är att svenska Arbetsgivarverket valde att inte medverka i förhandlingarna. Avtalet ska nu omvandlas till direktiv i enlighet med reglerna i EU-fördraget.

Direktiv om företagshemligheter färdigförhandlat

EU-parlamentet och rådet enades i december om ett direktiv som reglerar företagshemligheter i EU. Tack vare lobbying från bl.a. Eurocadres har bl.a. vikten av att fackliga representanters behov av information inte ska beröras av direktivet inkorporerats i texten. Det står också uttryckligen att rätten att sluta kollektivavtal inte ska påverkas. I flera avseenden betonar direktivet tydligt att det inte ska inskränka den fria rörligheten. Även visselblåsares möjligheter har förtydligats. Direktivet ger dock fortfarande medlemsstaterna rätt att lagstifta om att företag kan hävda företags­hemligheter upp till sex år efter avslutad anställning.

Karla Wixe ny chef på Fackliga Brysselkontoret

Sedan årsskiftet är Karla Wixe ny chef på det fackliga Brysselkontoret. Karla är arbetsrättsjurist med EU-inriktning, och har arbetat bl.a. vid Europaparlamentet, Södertörns tingsrätt och Umeå universitet. Närmast kommer hon från tjänsten som handläggare vid Brysselkontoret. Under vintern kommer en ny handläggare att rekryteras till Brysselkontoret.

Unga läkare strejkar i Storbritannien

Brittiska underläkare strejkar tre dagar i januari och februari i protest mot att arbetsgivaren NHS vill ändra arbetsvillkoren, och schemalägga läkarna kvällar och helger utan lönetillägg. Förslaget skulle innebära att läkarnas löner minskar med upp till 30%. Den första strejkdagen deltog sex av tio yngre läkare i strejken, och ca4 000 operationer eller andra icke akuta åtgärder ställdes in. Opinionsundersökningar visar att en majoritet av britterna stödjer strejken.

Grekland kräver för mycket av sina läkare enligt EU-dom

Greklands lagstiftning om bl.a. läkares jourtid står i strid med EU:s arbetstidsdirektivet. Det fastslår EU-domstolen i en färsk dom. Kravet på att läkare ska vara tillgängliga för jour ett visst antal gånger i månaden innebär i praktiken att läkarna ofta måste vara på arbetsplatsen mer tid än 48 timmar i veckan, vilket är den maximala veckoarbetstid som direktivet tillåter.

Allan Larsson Junckers rådgivare om sociala pelaren

EU-Kommissionen har utsett svensken Allan Larsson till särskild rådgivare för den europeiska sociala pelaren. Med sin bakgrund som bl.a. högste chef för Kommissionens generaldirektorat för sysselsättning och svensk finansminister, ska Allan Larsson hjälpa Kommissionen att inleda ett brett samråd om hur den sociala dimensionen ska stärkas. I ett pressmeddelande tidigare i januari förklarade Kommissionen att den sociala pelaren ska vara ”ett självständigt referensdokument av juridisk karaktär”, som ska innehålla viktiga principer och värderingar på EU-nivå. Med detta som grund vill Kommissionen kunna bevaka bl.a. sysselsättning och andra resultat på det sociala området. Den sociala pelaren ska i första hand gälla eurozonen, men övriga EU-länder kan ansluta sig om de vill.

Ökande inflation och sjunkande arbetslöshet i EU

I december var inflationstakten i både euroländerna och hela EU 0,2%, vilket innebar en liten ökning från november månads 0,1%, enligt färska siffror från Eurostat. Arbetslösheten fortsätter också att sjunka och var i november 9,1% i EU28 och 10,5% i eurozonen. För EU som helhet är arbetslösheten nu den lägsta sedan juli 2009. Även siffrorna för statsskuldernas relation till BNP går i rätt riktning: från 92,3% till 91,6 i eurozonen det senaste kvartalet, och från 87,7% till 86,0%.

Knappt en av tjugo européer arbetar i annat EU-land

Trots ökade möjligheter att röra sig på den europeiska arbetsmarknaden är det bara 4 % av EU-befolkningen mellan 15-64 år som bor och arbetar i ett annat land än där de föddes. Det framgår av Kommissionens årliga rapport om sysselsättning och social tillväxt. Rapporten framhåller att det fortfarande finns en stor ekonomisk potential i att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Kommissionen betonar också vikten av dialog med arbetsmarknadens parter för att reformera och främja en hållbar arbetsmarknad.

Avtal om bättre lagstiftning klart mellan EU:s institutioner

Europaparlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen har kommit överens om ett avtal om bättre lagstiftningssamarbete. Avtalet ska underlätta och förbättra förhandlingarna mellan de tre institutionerna. Parlamentet har bl.a. fått igenom krav på ökad transparens och tillgång till handlingar, samt att Kommissionen ska konsultera Rådet och Parlamentet också angående arbetsprogrammet.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.