Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

10 OKTOBER 2016

EU:s ungdomsgaranti förlängs och utökas

Den ungdomsgaranti som EU instiftade för tre år sedan kommer att förlängas och ges ytterligare en miljard euro i anslag för 2017, meddelade arbetsmarknadskommissionär Thyssen i september. Garantin innebär att alla ungdomar under 25 år, inom fyra månader efter det att de lämnat skolan eller blivit arbetslösa, ska erbjudas arbete, utbildning eller praktik. Nio miljoner europeiska ungdomar har hittills fått erbjudanden inom ramen för garantin. En rapport över hur ungdomsgarantin genomförts i medlemsländerna väntas senare i höst

17 medlemsstater har brustit i reglering av fri rörlighet

I september utfärdade EU-kommissionen varningar till de medlemsstater som inte genomfört bestämmelser om arbetstagares fria rörlighet inom utsatt tid. Tolv länder har inte alls implementerat det s.k. tillämpnings­direktivet om utstationering, och fyra länder har endast delvis implementerat direktivet, däribland Sverige. Tretton länder varnas för att inte i tillräcklig utsträckning ha infört direktivet om arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet.

Parlamentet vill se förbättrade arbetsvillkor i hela EU

Europaparlamentet antog i september ett yttrande på eget initiativ om social dumping i EU. Yttrandet har stor bäring på revideringen av utstationeringsdirektivet, som just nu förhandlas intensivt både i Rådet och Parlamentet. De svenska ledamöterna från S, MP, FI och SD röstade för betänkandet, medan M och L röstade emot och KD avstod. De svenska facken arbetar tillsammans med Brysselkontoret hårt både gentemot Parlamentet och den svenska regeringen för att se till att den svenska arbetsmarknadsmodellen värnas samtidigt som villkoren förbättras.

Näringsministrar värnar sociala villkor i delningsekonomin

Europas näringsministrar förklarade sig vid ett rådsmöte i september över lag positiva till Kommissionens förslag om delningsekonomin. Flera lyfte dock frågor kring definitioner, skattelagstiftning och att inte underminera arbetsrättsliga villkor och konsumentskydd. En viktig fråga ur svenskt perspektiv är arbetstagarbegreppet, som utgör en grundstomme för den svenska arbetsrätten. Konkurrenskraftkommissionär Bienkowska förklarade dock att nationella definitioner av arbetstagarbegreppet inte ska påverkas.

Parlamentet önskar längre föräldraledighet och pappamånader

I en resolution antagen i mitten på september uppmanar Europa­parlamentet en EU-kommissionen och de europeiska arbetsmarknads­parterna att överväga en förlängning av minimitiden för föräldraledighet från fyra till sex månader. Parlamentet vill också gärna se ett direktiv som ger pappor rätt till minst två veckors fullt betald ledighet.

Nationella produktivitetsnämnder ska mäta konkurrenskraft

Ministerrådet rekommenderade i september alla medlemsländer att inrätta s.k. nationella produktivitetsnämnder.Nämnderna (som tidigare kallades för konkurrenskraftsnämnder.) ska följa utvecklingen i medlemsstaterna, och bidra till den nationella debatten på produktivitets- och konkurrenskraftsområdet. Europafacket är kritiska till beslutet. Sacos bedömning är att Sverige inte kommer att beröras i nämnvärd omfattning, dels eftersom rekommendationen i första hand gäller eurozonen, dels eftersom Konjunkturinstitutet redan fyller en liknande funktion här.

Arbetslösheten sjunker men mindre för kvinnor

Enligt Eurostats senaste siffror fortsätter arbetslösheten att sjunka både i EU28 och i eurozonen. Arbetslösheten var i augusti 8,6 % i EU28 (9,3% 2015) och 10,1 % i eurozonen (10.7%). Samtidigt ökar sysselsättningen med 0,4% i EU28 och 0,3% i eurozonen. Enligt Europafacket är detta alltför lite, och de framhåller också att alltför många befinner sig i otrygga anställningsförhållanden, ofrivilligt deltidsarbete och visstidsanställningar. Andra siffror från Eurostat visar att återhämtningen går långsammare bland kvinnor, trots att det var män som generellt sett drabbades hårdare när den ekonomiska krisen bröt ut år 2008. Arbetslösheten för kvinnor är idag 8,8 % för kvinnor i EU28 och 8,4 % för män i EU.

EU omförhandlar fri rörlighet med Schweiz

Brexit och Storbritanniens ovilja att upprätthålla den fria rörligheten har fått konsekvenser också för Schweiz förhållande till EU. I slutet på september träffades Schweiz förbundspresident Schneider-Ammann och EU-kommissionens ordförande Juncker för att diskutera arbetstagares fria rörlighet från EU till Schweiz. Schweiz har sedan 2002 ett avtal med EU om arbetstagares fria rörlighet, men samarbetet har komplicerats sedan den schweiziska folkomröstningen år 2014 krävde kvoter för utländsk arbetskraft. Det schweiziska parlamentet har föreslagit att inhemska arbetstagare ges företräde vid anställning, vilket Juncker sade att EU kan tänka sig att acceptera, under förutsättning att Schweiz inte diskriminerar EU-medborgare. En sådan överenskommelse med Schweiz kommer sannolikt att få betydelse för Brexit-förhandlingarna.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EUobserver, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.