Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

13 APRIL 2017

Händelserik vecka i EU

Den 25 mars firades 60-årsjubileet av Romfördragen och ett extra toppmöte ägde rum. Dagen innan hade parterna ett extra socialt toppmöte under ledning av italienske premiärministern. Den 29 mars överlämnades den formella utträdesansökan av Storbritanniens premiärminister och den 31 mars presenterade Europeiska rådet riktlinjer inför utträdesförhandlingarna. 

Romförklaringen 25 mars

Romförklaringen undertecknades i samband med 60-årsfirandet mot bakgrund av ett EU som riskerar att glida isär. Kanske inte överraskande att vikten av sammanhållning betonas av de 27 stats- eller regeringscheferna (inte UK), företrädare för EU-parlamentet och EU-kommissionen.

EU-ledarna förbinder sig att verka för: 1. Ett tryggt och säkert Europa. 2. Ett blomstrande och hållbart Europa. 3. Ett socialt Europa. 4. Ett starkare Europa på den globala arenan.

Under punkten 3, där Europafacket haft viss påverkan, kan noteras följande. ”Ta hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen och arbetsmarknadsparternas centrala roll.”

Romförklaringen avslutas: ”Vi har slutit oss samman till det bättre. Europa är vår gemensamma framtid”.  Hela förklaringen här.

Socialt toppmöte dagen innan

Det extra sociala toppmötet den 24 mars leddes som nämnts av Italiens premiärminister. På grund av att svenska regeringen inbjudit till det sociala toppmötet i november i Göteborg hade svenskar fått en god representation.  Från regeringen deltog statsminister Stefan Löfvén och arbetsmarknads­minister Ylva Johansson, från Svenskt Näringsliv Jens Hedström och de svenska facken företräddes av TCO:s ordförande Eva Nordmark.  

Eva Nordmarks tillmätta talartid åts upp till hälften av de föregående fackliga talarna men hon kunde framföra vikten av en social dialog och att EU främjar strukturer för denna, att frihandelsavtalen måste följas av omställningsåtgärder och kompetensutveckling för den berörda arbetskraften samt att EU:s grundläggande värden måste värnas, såsom demokrati, rättsstaten, mänskliga rättigheter. Medlemsländernas olika partsmodeller ska respekteras och fackliga fri- och rättigheter garanteras, framhöll hon vidare. Det är frågor som kommer att tas upp vid det sociala toppmötet i Göteborg i november. 

Tidplanen för Brexit

29 mars. Storbritanniens EU-ambassadör lämnade över landets utträdesansökan till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. 

31 mars. Donald Tusk lade fram ett förslag på riktlinjer inför förhandlingarna som de övriga medlemsländerna ska ta ställning till. De viktigaste frågorna enligt förslaget: 

1.  Först måste frågan lösas om framtiden för EU-medborgare som bor i Storbritannien och britter som bor i övriga EU-länder. 

2. Företag som handlar mellan EU och Storbritannien får inte hamna i ett rättsligt vakuum. 

3. Storbritannien ska betala det landet åtagit sig. 

4. Lös gränsfrågan mellan Irland och Nordirland. 

29 april. Vid ett toppmöte ska de 27 stats- och regeringscheferna enhälligt anta riktlinjer för Storbritanniens utträde ur EU. Man slår fast de allmänna principer som EU ska driva i förhandlingarna. 

Början av maj. EU-kommissionen föreslår ett förhandlingsdirektiv som medlemsländernas EU-ministrar måste godkänna med kvalificerad majoritet innan direktivet kan ges till chefsförhandlaren Michel Barnier. 

Början av juni. Förhandlingarna väntas inledas. 

När man nått enighet, vilket enligt Michel Barnier måste ske senast hösten 2018, ska han lägga fram ett avtalsförslag för rådet och Europaparlamentet. Europaparlamentet måste ge sitt medgivande genom enkel majoritet, även de brittiska EU-parlamentarikerna får delta i omröstningen. I rådet sker omröstningen med kvalificerad majoritet. 

Storbritannien måste också ratificera avtalet genom omröstning i både under- och överhuset. 

29 mars 2019. Storbritannien upphör vara EU-medlem. Om så inte sker kommer fördragen att upphöra att gälla för landet såvida inte övriga EU-länder enhälligt går med på en förlängning av förhandlingarna. (Källa Europaportalen)

LO, TCO, Saco skriver till statsministern om Brexit

Samma dag som Storbritannien lämnade sin utträdesansökan lämnade Saco ordförande tillsammans med LO:s och TCO:s ordförande ett gemensamt brev till statsministern och till EU- och handelsministern. De tre skriver:

 …Vi vill att Storbritannien i framtiden ska ha en så nära relation till EU som möjligt, helst med tillgång till den inre marknaden, med alla fyra friheter inklusive för arbetskraft…..

… det golv av rättigheter och skydd för arbetstagarna som EU-rätten garanterar /måste/ upprätthållas, och en framtida EU-rättsutveckling på området även gälla för arbetstagare i landet. Detta ligger inte bara i de brittiska fackliga organisationernas och arbetstagarnas intresse. Om utvecklingen i Storbritannien går mot lägre löner, sämre arbetsvillkor och låg skatt så drabbar det även oss i övriga EU genom osund konkurrens. Läs hela brevet här.

Regeringens EU-prioriteringar 2017

15 mars presenterade regeringen sina prioriteringar i EU-arbetet under 2017. Man framhåller tre områden.  Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld. Utöver dessa tre områden kommer regeringen att värna EU:s och Sveriges intressen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur unionen. Läs mer  

Framgång för svenska facken på Europafackets styrelsemöte

LO, TCO och Saco har i omgångar fört fram invändningar mot Europafackets (EFS) strategi för minimilöner. Lönebildningen är en kärnfråga för de svenska facken. Med strategin skulle lönebildningen riskera att inlemmas i EU:s ekonomiska process, vilket i sin tur skulle kunna ge legitimitet åt kommissionens interventioner i nationell lönebildning.

På styrelsemötet i mars i Malta fick vi slutligen gehör för våra krav i den resolution som antogs om en gemensam strategi för låga löner och minimilöner.  Det blev en viktig markering för vårt system. Att värna partsautonomin i det svenska systemet har varit en återkommande uppgift - inte minst i samband med EU:s ekonomiska paket för att styra politiken inom euro-området. 

EFS antog ett principiellt dokument om att fri handel för jobb och tillväxt bör balanseras med goda villkor för arbetstagare och välkomnade Sacos förslag att bjuda någon från svenska regeringen för att informera om Global Deal på EFS ”mid-term conference” i Rom i maj. Global Deal är den svenska statsministerns globala initiativ för en förbättrad social dialog mellan olika parter/intressenter.

Nationella reformprogrammet

Europa 2020 är EU:s tioårsstrategi för tillväxt och jobb. Den inleddes 2010 för att skapa förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla. Framstegen mot Europa 2020-målen uppmuntras och följs upp inom den europeiska planeringsterminen, EU:s årliga cykel för ekonomisk och finanspolitisk samordning. En del i denna cykel är det reformprogram som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen i april där regeringen beskriver sina program och åtgärder. Parterna bidrar med texter, dessa lämnades till regeringen den 17 mars. Saco tar bland annat upp arbetet med vägledning för ungdomar inför studier och arbete, arbetet kring integration, snabbspår m.m. I Sverige har parterna deltagit i motsvarande arbete alltsedan 1997, fast då inom sysselsättningsstrategin, följd av Lissabonstrategin år 2000.

Källor: Europaportalen, regeringen, Europafacket

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.