Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

14 SEPTEMBER 2016

Blåkortsdirektiv föreslås utvidgas och ersätta svensk lag

Kommissionen har lagt ett förslag till ett kraftig utvidgat blåkortsdirektiv. Direktivet reglerar tillträde till EU:s arbetsmarknad för högutbildade, men har i Sverige bara tillämpats i en handfull fall. Förslaget utvidgar kretsen som kan komma ifråga för blåkort, och sänker den s.k. lönetröskeln. Det ska också bli lättare för blåkortshållare att flytta mellan medlemsländerna, och blåkortsinnehavare ska tillåtas att starta företag samt bedriva affärs­verksamhet i hela EU. Kommissionen föreslår att EU-reglerna ska ersätta istället för att som idag komplettera nationella regler på området. På en inledande remiss från justitiedepartementet har Saco bl. a. avstyrkt att blåkortssystemet ska ersätta de nationella systemen för högkvalificerad arbetskraftsinvandring, tillstyrkt att högutbildade flyktingar ska kunna beviljas blåkort, kraftigt motsatt sig bestämmelsen om lönetröskel, och efterlyst bestämmelser om hur medlemsstaterna genom tillsyn och sanktioner ska kunna se till att systemet inte missbrukas.

EU insisterar på revidering av utstationeringsdirektivet

Kommissionen meddelade i slutet på juli att den driver vidare förslaget om en revidering av utstationerings­direktivet. Danmark och tio östeuropeiska länder hade hävdat att förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen. Kommissionens bedömning är dock att det inte gör det, utan att det är ett balanserat förslag, som syftar likabehandling mellan utstationerade och lokala arbetstagare, utan att för den skull ge sig in i medlemsstaternas lönebildning. Förslaget kommer nu att förhandlas i Rådet och Parlamentet. Saco deltar i regeringskansliets referensgrupp i frågan, och deltar även i Europafackets påverkansarbete.

Svenska parterna vill ha fortsatt goda relationer med UK

I ett gemensamt brev till statsminister Löfven förklarar företrädare för Saco, LO, TCO, Svenskt Näringsliv, SKL och Arbetsgivarverket att det är viktigt att Sverige även efter Brexit har goda relationer med Storbritannien. Parterna ser gärna att britterna så långt möjligt även fortsättningsvis är en del av EU:s inre marknad, inklusive de åtaganden som följer av detta. De ser också gärna att Sverige kliver fram i EU-samarbetet för att tillsammans med likasinnade hindra en protektionistisk inriktning av EU.

Kommissionens vill kartlägga nyexades arbetsmarknad

Kommissionen presenterade i början på juni en ny s.k. kompetensagenda, med ett antal förslag till åtgärder som ska stärka EU-medborgarnas färdigheter för arbetslivet. Bland annat vill Kommissionen följa nyutexaminerade från universiteten och utifrån hur det går för dem på arbetsmarknaden kunna ge rekommendationer till kommande studentgenerationer. Saco ser fram emot förslaget, som kommer 2017. Andra initiativ är en komptensgaranti för lågutbildade, en revidering av Europass och den europeiska referensramen för kvalifikationer. Såväl Europafacket som Parlamentet har välkomnat agendan.

Krav på visselblåsardirektiv i parlamentet

Europaparlamentet håller på att ta fram ett yttrande om skydd för visselblåsare. Den gröna och den socialdemokratiska partigruppen i driver på för att få till stånd ett direktiv i frågan. Kommissionen, som är den institution som har rätt att lägga förslag till lagstiftning, utreder möjligheterna, men vill inte utlova något. Eurocadres, där TCO och Saco är med, har också krävt ett direktiv som skyddar visselblåsare.

Parterna på EU-nivå skakar hand för nystart i dialogen

Vid en ceremoni i juni signerade de sociala parterna på EU nivå ett gemensamt dokument om en stärkt involvering av de sociala parterna i EU:s lagstiftningsprocesser. Med vid undertecknandet var också representanter för det holländska ordförandeskapet och EU-kommissionen. Handslaget är ett led i de nystart av den sociala dialogen som inleddes i mars förra året.

Rådet och parlamentet överens om pensionsregler

Ministerrådets och Europaparlamentets förhandlingsdelegationer nådde i slutet på juni en överenskommelse om en översyn av direktivet om tjänstepensioner (s.k. IORP II). Översynen innehåller bl.a. förbättrade regler om hur pensioner ska kunna överföras från en medlemsstat till en annan. Texten ska formellt antas av både Rådet och Parlamentet innan den börjar gälla.

Fortsatt sjunkande arbetslöshet i EU

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i EU. I juli 2016 var den i hela EU 8,6% (9,4% i juli 2015) och i eurozonen 10,1% (10,8%) visar färska siffror från Eurostat. Jämfört med för ett år sedan var nästan 1,7 miljoner fler EU-medborgare sysselsatta. Fortfarande är dock ungdomsarbetslösheten hög, från 7,2 % i Tyskland till 47,4 % i Grekland. En annan undersökning från Eurostat visar att drygt 17% av alla unga är sk. NEETs, dvs deltar varken i  arbete, utbildning eller praktik. I Sverige utgör NEETs idag drygt 9% av ungdomar 20 -24 år. Ytterligare en rapport visar att tredjelands­medborgare i EU är arbetslösa i betydligt högre utsträckning än EU-medborgare.

Otrygga anställningar blir allt vanligare

En färsk studie till Europaparlamentets sysselsättningsutskott visar att andelen fasta heltidsanställningar i EU under det senaste decenniet har minskat från 62 % till 59 %. Samtidigt har andelen visstids- och deltidsanställningar ökat, liksom andelen egenföretagare. Kvinnor, unga och lågutbildade är i större grad anställda under otrygga förhållanden.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EUobserver, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.