Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

15 MARS 2016

Nytt förslag om utstationering bättre än befarat

EU-kommissionen presenterade den 8 mars ett sedan länge emotsett förslag till revidering av utstationeringsdirektivet. Förslaget är tänkt att uppfylla Jean-Claude Junckers löfte om ”lika lön för lika arbete på samma ställe”. Sacos preliminära bedömning är att förslaget innebär mindre förbättringar jämfört med nuvarande direktiv, och att det sannolikt inte innebär någon försämring. Hellst vill Saco se en tydligare garanti för att EU inte ska kunna lägga sig i den nationella lönebildningen. En text som läckte den 1 mars innehöll skrivningar som innebar ett mycket stort hot mot den svenska modellen, och Saco lobbade tillsammans med övriga svenska arbetsmarknadsparter intensivt mot både regeringen, Parlamentet och Kommissionen för att hindra att sådana skrivningar lades fram.

Tidigare beredning av EU-frågor föreslås av utredning

Särskilda EU-beredningsgrupper, samråd via internet och särskilda fakta-PM om förslag från EU-kommissionen är några av de förslag som Utredningen om delaktighet i EU lade fram i februari. Syftet är att se till att beslut som fattas på EU-nivå ska förankras i Sverige redan medan de förhandlas i Bryssel, i stället för att som idag skickas på remiss när direk­tivet redan är taget. Utredningen pekar också på bristen på relevant infor­mation om EU, och pekar bl.a. på det partsägda Europaportalen som en av få bra journalistiska källor. Sacos internationella sekreterare Åsa Ehinger Berling deltog i utredningen som expert, och är positiv till förslagen.

Samråd om social pelare i EU

Kommissionen har presenterat ett utkast till vad som skulle kunna ingå i en pelare för sociala rättigheter i EU. Utgångspunkten är att ojämlikhet är ett hinder för tillväxt, och pelaren är tänkt att bestå av ett antal principer som är viktiga för väl fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem. Utkastet skissar tre teman: sysselsättning, rättigheter i arbetet och social­försäkringar. Utkastet går nu på samråd under 2016, både öppet och med arbetsmarknadens parter. Europafacket är försiktigt positiva till utkastet.

Konkurrenskraftsministrar gillar idé om tjänstepass

EU:s konkurrenskraftsministrar uttalade sig vid sitt möte i februari positivt om Kommissionens förslag om ett tjänstepass i Europa. Tjänstepasset är tänkt att underlätta tjänstehandeln mellan EU-länder, skulle innebära att myndigheterna i det land en tjänsteutövare kommer ifrån garanterar att utövaren uppfyller de lagar och regler som gäller där tjänsten ska utföras. I sitt remissvar över Kommissionens förslag till Inre Marknadsstrategi, där förslaget lanserades, var Saco mycket kritisk till förslaget, och påpekade att det inte är realistiskt att tro att myndigheter i ursprungslandet har kompetens att tolka och bedöma lagstiftningen i övriga medlemsländer

Kommissionen klagar på svensk inaktivitet

Sverige har inte åstadkommit särskilt mycket i förhållande till det rekommendationer regeringen fick inom ramen för den Europeiska Planeringsterminen 2015. Det framkommer i den landrapport från EU-kommissionen som publicerades i slutet på februari. Kommissionen konstaterar att Sverige visserligen har en stark ekonomi, men att Sverige är ett av de länder i EU som är mest utsatt för risk för en bostadsbubbla. Sverige har inte vidtagit någon av de åtgärder som Kommissionen föreslog för att komma tillrätta med bostadsmarknadens problem. 2016 års rekommendationer kommer i slutet på maj.

Fortsatt återhämtning på EU:s arbetsmarknad

Sysselsättningen i EU fortsätter att öka, och är nu nere på den högsta nivån sedan 2008. Det framkommer i Kommissionens senaste kvartalsrapport om sysselsättningen. Framförallt är det äldre arbetstagare (55-59 år) som har arbete i ökad utsträckning. Uppgången sker i alla sektorer, men framförallt i tjänstesektorn. Fortfarande är dock sysselsättningen mycket ojämnt fördelad i EU, och arbetslösheten varierade enligt de senaste siffrorna från Eurostat mellan 4,3% i Tyskland och 24,6% i Grekland.

Tysk minimilön minskade inte sysselsättningen

Den minimilön på €8,5 i timmen som infördes i Tyskland 2015 har inte inneburit lägre sysselsättning i landet. Det konstaterar en rapport från Hans-Böckler-Stiftung i Tyskland. Däremot har de så kallade minijobben – deltidsjobb för högst €450 i månaden – minskat i antal, men omvandlades i hög utsträckning till vanliga jobb. Enligt rapporten har de kollektiva förhandlingarna gynnats av minimilönen, och bidragit till ökade löner för de lägst betalda. I en annan rapport som Eurofound gjort konstateras att minimilöner nu återfinns i 22 av medlemsstaterna, och att det under 2015 förts en debatt om att också införa dem i Italien och på Cypern.

EU och Kanada ersätter ISDS i handelsavtal

Trots att förhandlingarna var avslutade har EU-kommissionen och Kanada kommit överens om att ersätta den kontroversiella tvistelösnings­mekanismen ISDS i avtalet. I stället ska tvister mellan investerare och stat lösas i särskilda investeringsdomstolar som upprättas. ISDS-systemet har fått mycket kritik för att gynna storföretag och minska möjligheterna till demokratiskt beslutsfattande. I och med att Kanada accepterar EU:s förslag om investeringsdomstolar ökar sannolikheten för att det också införlivas i TTIP, som EU just nu förhandlar med USA.

Arbetstiden utmanas mer av digitalisering än av finanskrisen

Trots den finansiella krisen i Europa har den genomsnittliga överenskomna arbetstiden inte påverkats nämnvärt. Undantaget är dock den offentliga sektorn I Grekland, Portugal och Spanien, där arbetstiden utökades. Det framgår i en ny rapport från det europeiska fackliga forskningsinstitutet ETUI. I rapporten framhålls samtidigt att ny teknologi och ekonomins snabba omvandling kommer att innebära ökande kraf på flexibla arbetstider från arbetsgivarnas sida.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.