Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

16 NOVEMBER 2016

Få förslag från Kommissionen väntas under 2017

Kommissionen fortsätter att vara återhållsam med nya initiativ. I det arbetsprogram för 2017 som presenterades i slutet på oktober finns enbart 21 nya initiativ med – även om en del rubriker har underposter. Saco kommer särskilt att bevaka bl.a. förslag om modernisering av den högre utbildningen och att följa upp nyutexaminerade, den sociala pelaren, tillgång till socialförsäkring, arbetstidsdirektivet, information till arbetstagare samt ”ett ramverk i EU för personliga pensioner”. Till detta kommer den pågående revideringen av utstationeringsdirektivet.

Strandad förhandling om ”work-life balance”

Arbetsgivarna i BusinessEurope meddelade i början på oktober att de inte som Kommissionen föreslagit vill förhandla om nya regler för bl.a. föräldraledighet (s.k. work-life balance). BusinessEurope anser att det nuvarande regelverket är tillräckligt. Europafacket hade däremot välkomnat förhandlingar, i ett yttrande som ur Sacos perspektiv var mycket bra. Frågan finns dock fortfarande med på den europeiska dagordning inom ramen för den sociala pelaren, och någon form av förslag på området väntas under första halvåret 2017.

Uppsagda Ericsson-anställda får stöd ur EU-fond

Europaparlamentet gav i början på oktober klartecken till att fyra miljoner euro ur EU:s globaliseringsfond anslås i ekonomiskt stöd till ett knappt tusental uppsagda anställda på Ericsson i Sverige. Ministerrådet hade redan tidigare gett klartecken till anslaget ur fonden, vars syfte är att bidra till omställning vid uppsägningar till följd av globaliseringen

1,5 miljoner fler IT-specialister i EU på fem år – mest män

Antalet IT-specialister ökar i hela EU. De är över 8 miljoner till antalet – 1,5 miljoner fler än 2011 – och utgör 3,5% av alla sysselsatta, visar en färsk rapport från Eurostat. Störst andel IT-specialister hittar man i Finland ( (6,5%) och Sverige (6,1%), medan de i Grekland bara utgör ca 1,2% av de sysselsatta. Den absoluta huvuddelen – nästan 85% av alla IT-specialister– är män. Bara i Rumänien och Bulgarien är fler än en fjärdedel av IT-specialisterna kvinnor. Störst är mansdominansen i Tjeckien med 90% män. I Sverige är 81% av IT-specialisterna män.

Plattformsarbete inte aktuellt för EU-reglering

Trots den kraftigt växande delningsekonomin, men ökande arbete via digitala plattformar, vill kommissionen avvakta med särskilda regler för detta. Det framkom vid ett seminarium i Europaparlamentet i oktober, där tillväxtkommissionären Jyrki Katainen deltog. Katainen framhöll dock att digitala plattformar behöver utvecklas med respekt för både arbetstagares och konsumenters rättigheter.

Svenska lämnar Europafackets topp

Svenska Veronica Nilsson avgår från sin post som vice generalsekreterare i Europafacket till årsskiftet, för att av familjeskäl flytta till Singapore. De nordiska fackliga centralorganisationerna har gemensamt nominerat Katja Lehto från finska SAK som Nilssons efterträdare. Europafackets styrelse fattar beslut i frågan i mitten på december.

Europafacket diskuterade EU:s framtid med Juncker

I början på november höll Europafacket ett extra styrelsemöte för att diskutera Europafackets framtid med Kommissionens ordförande Juncker och ekonomikommissionär Moscovici. Utgångspunkten vad det positionsdokument om EU:s framtid som Europafackets styrelse antog i oktober. Sacos ordförande Göran Arrius deltog i mötet, och betonade bl.a. att Kommissionen måste fortsätta att stärka den sociala dialogen, och alla arbetstagare inom unionen måste ha möjlighet att utnyttja de fria rörligheten och arbeta över gränserna. Han framhöll också att de svenska centralorganisationerna inte kommer att motsätta sig förslag om utökat samarbete i eurozonen

Eurocadres driver på för visselblåsardirektiv

Den europeiska paraplyorganisationen för akademiker- och chefsfack, Eurocadres, driver tillsammans med bl.a. den gröna partigruppen i Europaparlamentet på för att få till stånd ett EU-direktiv som ska skydda visselblåsare. I mitten på oktober lanserades en plattform för ändamålet. Det är oklart vilken rättslig grund ett sådant direktiv ska ha, men Kommissionen kommer under 2017 att undersöka förutsättningarna för det. Saco ser värdet i att skydda visselblåsare och har tillsammans med ett antal andra organisationer undertecknat ett upprop i frågan, men framhåller att eventuell EU-lagstiftning inte får komplicera det svenska rättsläget ytterligare.

Industriarbetare demonstrerade mot dumpade stålpriser

Över 10 000 europeiska industriarbetare samlades den 9 november i Bryssel för att demonstrera mot en befarad kinesisk dumpning av stålpriserna. Demonstranterna, ledda av Europafacket och branschfederationen IndustriAll, uppmanade EU:s handelsministrar att anta strikta anti-dumpningsregler för att säkra europeiska jobb och den europeiska stål industrin. Sacos styrelse antog i september ett uttalande i frågan med innebörden att Saco är principiellt för frihandel, men att EU:s nuvarande antidumpningsstandard eller annan skyddsåtgärd gentemot Kina bör behållas.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.