Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

17 APRIL 2015

EU-domstolen ger parterna rätt att reglera visstidsanställningar

EU:s bemanningsdirektiv hindrar inte att ett nationellt kollektivavtal begränsar inhyrningen av anställda. Det är innebörden av en dom i EU-domstolen i mars. Målet gällde användningen av inhyrd arbetskraft vid ett finskt företag, och den finska domstolen ställde sig frågande till om det var i enlighet med direktivet att begränsa inhyrningen till arbetstoppar.

– Den här gången har EU-domstolen inte begränsat parternas möjligheter att kollektivavtala, vilket är mycket positivt även för Sacos förbund, kommenterar Sacos jurist Helena Larsson. Även Europafacket var i sitt pressmeddelande mycket glada över domen.

LO, TCO och Saco spelar in avtalstext till TTIP-förhandlare

På uppmaning av EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero har LO, TCO och Saco skickat in konkreta förslag till formuleringar i det kommande handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP. Formuleringarna säkerställer grundläggande fackliga rättigheter i avtalet, och gör göra det omöjligt att hävda att skydd för arbetstagare kan utgöra ett handelshinder. De svenska fackens förslag till avtalstext säkerställer också de svenska kollektivavtalens arbetsrättsliga ställning.

– Det här visar att en konstruktiv hållning ger stora möjligheter till faktiskt inflytande i viktiga frågor, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Handelsministrar tror inte på färdigt TTIP under 2015

De europeiska handelsministrarna förklarade vid sitt möte i Riga i mars att de är angelägna om att nå en överenskommelse om TTIP med USA under Obama-administrationen, men bedömer det som osannolikt att förhandlingarna hinner avslutas under 2015. Ministrarna välkomnade samtidigt Kommissionens idéer om hur tvistelösningsmekanismen ISDS ska moderniseras, bl.a. genom att förtydliga att investerare inte kan garanteras att lagstiftningen ser likadan ut framöver som vid investeringstillfället.

Saco går med i fackens biståndsorganisation

Sacos styrelse beslutade i mars att gå med i det som idag heter LO-TCO Biståndsnämnd. Syftet är i första hand att ge Sacos medlemsförbund en möjlighet att delta i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Formellt går Saco med i samband med årsstämman den 7 maj, då organisationen också byter namn och stadgar för att möjliggöra Sacos inträde.

Sysselsättningen ökar långsamt i EU

Under det sista kvartalet i2014 ökade sysselsättningen i EU enligt Eurostat med 0,2 procent, och var därmed 1% högre än motsvarande period 2013. Samtidigt kom siffror som visade att den säsongsjusterade arbetslösheten fortsätter att minska: i februari var den 9,8% i hela EU och 11,3% i eurozonen, vilket är de lägsta siffrorna sedan september 2011.

Europafacket får italiensk generalsekreterare i september

Vid sitt senaste möte beslutade Europafackets styrelse att nominera italienska Luca Visentini till ny generalsekreterare. Visentini arbetar idag som konfederal sekreterare på Europafackets kansli. Formellt väljs Visentini till generalsekreterare vid kongressen i Paris i september, då också svenska Veronica Nilsson väntas bli vald till vice generalsekreterare.

Europafacket vill inte revidera arbetstidsdirektivet

Vid sitt styrelsemöte i mars beslutade Europafacket efter en livlig diskussion att motsätta sig en revidering av arbetstidsdirektivet. Många är missnöjda med den nuvarande utformningen, men riskerna för ytterligare försämringar vid en revidering bedömdes i slutändan väga tyngre. Europafacket gick därmed på Sacos linje, som i sitt svar på Kommissionens konsultation om direktivet också avvisar en revidering. Vid styrelsemötet antog Europafacket också ett yttrande om skatteflykt, och ett positionsdokument angående EU:s anslutning till Europarådets konvention om mänskliga rättigheter.

Kommissionen stakade ut vägen för den digitala inre marknaden

EU-kommissionen har haft en första diskussion om strategin för den digitala inre marknaden, som ska presenteras i maj. Utgångspunkten för diskussionen var en prognos om att 90 % av jobben inom en snar framtid kommer att kräva någon form av digital kompetens, medan knappt hälften av arbetskraften har tillräckliga färdigheter. Kommissionärerna vill fokusera sina åtgärder kring tre områden: bättre tillgänglighet till digitala varor och tjänster, en omgivning där digitala nätverk och tjänster kan frodas, samt att skapa en europeisk digital ekonomi med potential för långsiktig tillväxt.

Förslag om ökad transparens på skatteområdet

EU-kommissionen presenterade i slutet på mars sitt ”tax transparancy package, dvs en uppsättning regler för att öka öppenheten kring skatter och på så vis förhindra undvikande av bolagsskatt och skadlig skattekonkurrens. Kommissionen föreslår bl.a. ett automatiskt informationsutbyte om skattebeslut mellan medlemsländerna.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, European Voice samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.