Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

17 JUNI 2015

Frankrike och Tyskland vill ha EU-skatt i eurozonen

I en gemensam debattartikel i ett antal europeiska tidningar den 4 juni förklarade Tysklands och Frankrikes finansministrar att de vill integrera eurozonen betydligt mer än idag. De argumenterar för att eurozonen ska ha en egen budget med egna skatteinkomster och ett eget utskott i Europa­parlamentet. De vill också ha införa en europeisk minimilön. För de länder som står utanför euron vill de två finansministrarna öka integrationen på den inre marknaden, framförallt på energiområdet och den digitala mark­naden. Dessutom vill de utvidga Erasmusprogrammet till att samtliga ungdomar över 19 år ska kunna studera eller vara lärling en termin i ett annat EU-land.

Kommissionen föreslår regelförenklingar

I slutet på maj presenterade Kommissionen sitt program för bättre lagstiftning i EU. Syftet är att skapa mer insyn och bättre samråd i lagstiftningsprocessen. Ett särskilt tillsynsnämn inrättas för att granska kommissionens konsekvensbedömningar, och Kommissionen uppmanar Rådet och Parlamentet att göra liknande bedömningar när de gör stora förändringar i Kommissionens förslag. Tidigare idéer om att även göra konsekvensbedömning av överenskommelser mellan arbets­marknadens parter finns inte med i det slutliga förslaget, mycket tack vare intensiv lobbying från parterna. Europafacket är tveksamma och menar att förslaget kommer att göra lagstiftningsprocessen långsam och byråkratisk.

Fokus på bostadsmarknaden i EU:s svenska rekommendationer

Sverige fick i år bara en enda rekommendation av Kommissionen när det gäller landets ekonomiska styrning. Rekommendationen är att Sverige måste dämpa hushållens låneökning och effektivisera bostadsmarknaden. Tidigare år har rekommendationerna också handlat om bl.a. den höga arbetslösheten bland ungdomar och invandrare. Kommissionen försöker i år att fokusera på färre rekommendationer, och i underlaget framkommer att Kommissionen även om den avstår från rekommendationer noga följer utvecklingen av bl.a. utbildningens kvalitet i Sverige

EU:s påverkan på den Nordiska modellen

EU:s rättsliga system innebär stora utmaningar för den nordiska arbetsmarknadsmodellen. I en färsk rapport från Nordens fackliga samorganisation (NFS) oc Nordiska Ministerrådet går ett antal forskare igenom hur de arbetsrättsliga systemen i de nordiska länderna står sig i förhållande till regleringar i EU och EES. Ett av de svenska bidragen handlar om Lavaldomen och är skrivna av Lena Maier Söderberg från Saco.

Hög jurist: EU-medborgare kan inte kräva socialbidrag direkt

En generaladvokat vid EU-domstolen har kommit fram till att arbetslösa EU-medborgare som flyttar till annat EU-land inte självklart kan kräva socialbidrag de första tre månaderna i det nya EU-landet, rapporterar EU-Observer. Fallet gäller en arbetslös spansk man som flyttade till Tyskland med sin arbetande fru och barn. Tyskland vägrade mannen ersättning de första tre månaderna. EU-domstolen fattar slutligt beslut senare i år.

Inkomstskillnader fortsätter att öka i OECD-länderna

De senaste årens tillväxt har i huvudsak gynnat grupper med höga inkomster medan låginkomsttagare halkar efter allt mer. Det är kontentan i en färsk rapport från OECD. Enligt rapporten har den ökande ojämlikheten inneburit att tillväxten blivit nästan 5 procentenheter lägre än den skulle ha varit annars. Rapporten pekar ut det ökande antalet osäkra jobb som en viktig förklaring, och rekommenderar fler kvinnor i arbete samt satsningar på bl.a. utbildning och bra arbetsvillkor

EU:s finansministrar oroas över åldrande befolkning

Vid finansministerrådet i maj diskuterades kostnaderna för den åldrande befolkningen i EU och vikten av att minimera kostnadsutvecklingen. I slutsatserna framhölls ministrarna att det behövs fortsatta politiska åtgärder på området, bland annat förändringar av pensionssystemen samt av sjuk- och äldrevården.

Finska regeringen sätter press på facken

I Finland kräver den nytillträdda regeringen att facken kommer överens med arbetsgivarna om bl.a. längre arbetstid. Om ingen överenskommelse träffas hotar regeringen att skära i budgeten och höja skatter för ytterligare sammanlagt 1,4 miljarder euro. Till det som kommer att beröras hör bl.a. indexhöjningar av pensioner, barnbidrag, utbildningsstöd och arbetslöshetsersättningar.

Kommissionen vill se över blåkortssystemet

En mindre uppmärksammad del av Kommissionens migrationspaket (där kvotsystemet för flyktingar föreslås) är Kommissionen vill reformera det s.k. Blåkortsdirektivet. Direktivet reglerar bl.a. hur högutbildade som vill arbeta i EU ska hanteras. Kommissionen har nu öppnat en öppen konsultation i ämnet, som Saco kommer att besvara. Samrådet ska bidra till en EU-strategi för ekonomisk migration som i sin tur är ett led i att nå EU:s sysselsättningsmål.

Kommissionen klagar på tyskt genomförande av minimilön

Tysklands beslut att kräva minimilöner också av lastbilschaufförer som passerar Tyskland får kritik av Kommissionen. Kommissionen menar att beslutet hindrar den fria rörligheten, och har tagit det första steget mot att dra Tyskland inför EU-domstolen i frågan. Tyskland har fått två månader på sig att besvara Kommissionens frågor.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.