Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

18 MAJ 2015

Positiv ekonomisk utveckling i EU:s vårprognos

Låga oljepriser, stabil global tillväxt och en svag eurokurs ses stödjer en mer positiv ekonomisk utveckling än tidigare år, konstaterar Kommissionen i sin vårprognos. Kommissionen anser att risken för deflation i euroområdet är borta och förväntar sig att BNP för 2015 kommer att öka med 1,8 procent i EU och 1,5 procent i euroområdet.

Sysselsättningen ökar i EU men många är undersysselsatta

Sysselsättningen ökar i det flesta sektorer i nästan hela EU, visar EU:s senaste kvartalsrapport om arbetsmarknaden i EU. Arbetslösheten fortsätter att minska, om än i låg takt. I hela EU var arbetslösheten i mars 9,8% (10,4%) och i eurozonen 11,3% (11,7%). Arbetslösheten varierar stort i EU, från 2,5% i Bayern till 34,8% i Andalusien, enligt en regional sammanställning från Eurostat. Samtidigt visar en annan rapport att var femte deltidsanställd i EU (c:a tio miljoner personer) vill arbeta mer än de gör idag. Två tredjedelar av de undersysselsatta är kvinnor.

Union to Union samlar svenska fackens biståndsarbete

Saco gick den 7 maj med i Union to Union, som ersätter LO-Tco:s Biståndsnämnd. Därmed har även Sacoförbunden möjlighet att delta i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Saco representeras i Union to Unions styrelse av Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR samt Åsa Ehinger Berling, Sacos internationella sekreterare.

Förslag om reviderat ISDS får fackligt stöd i Sverige

Handelskommissionär Malmström presenterade i början på maj ett förslag till reformering av det ifrågasatta tvistelösningssystemet för investerarskydd, ISDS. ISDS har varit en av de mest ifrågasatta delarna av frihandelsförhandlingarna med USA (TTIP). Förslaget innebär bl.a. staternas rätt att lagstifta tydliggörs och att det blir större öppenhet i processen. Dessutom vill Kommissionen inrätta en särskild domstol för sådana tvister. Saco är i princip positiva till förslaget, och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har också uttryckt sitt gillande.

Uppgifter om begränsningar av sociala dialogen oroar facken

Sacos ordförande Göran Arrius har tillsammans med LO:s Karl-Peter Thorwaldsson och TCO:s Eva Nordmark skrivit till arbetsmarknads­ministern och uttryckt stark oro för den sociala dialogens framtid. Läckor från Kommissionen visar att det finns planer på att alla nya lagförslag – även sådana som grundas på avtal mellan arbetsmarknadens parter – ska skickas på s.k. öppet samråd. Det skulle innebära att vem som helst kan resa invändningar mot vad parterna har avtalat om. ”En sådan konsultation skulle fullständigt kringgå parternas autonomi och undergräva legitimiteten i alla förhandlingar på Europanivå”, skriver ordförandena.

EU:s regeringar lyder inte Kommissionens ekonomiska råd

De europeiska medlemsstaterna är dåliga på att implementera de reformer som Kommissionen råder dem till inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Därmed sjunker inte EU:s arbetslöshet så fort som den skulle kunna, klagar Kommissionen i ett dokument som läckt till nyhetsbyrån Reuters inför finansministrarnas möte i april. Enligt rapporten är det bara en fjärdedel av Kommissionens rekommendationer de senaste åren som har genomförts. Sverige fick 2014 rekommendationer om att dämpa hushållens låneökning, förbättra bostadsmarknaden och öka insatserna för lågutbildade och personer med invandrarbakgrund.

Europaparlamentet styr om pengar till arbetslösa ungdomar

Europaparlamentet ändrade i april i budgeten för den Europeiska socialfonden så att en miljard euro i satsningar mot ungdoms­arbetslösheten tidigareläggs till i år. Beslutet innebär att EU:s bidrag till medlemsstaternas projektkostnader år 2015 ökar från 1-1,5% till uppemot 30%. Stödet är i första hand tänkt att gå till regioner där ungdomsarbetslösheten är över 25%, vilket i Sverige är mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Handbok i offentlig förvaltning ges ut av Kommissionen

Med hänvisning till att ett lands administrativa kapacitet är avgörande för den ekonomiska utvecklingen har Kommissionen gett ut en skrift som ger goda råd och praktiska exempel på hur man åstadkommer en god offentlig förvaltning. Boken, som har titeln Quality of Public Administration – A Toolbox for Practitioners, är tänkt som ett referensverk snarare än ett universalmedel, framhåller Kommissionen.

Parlamentet vill inte ge forskningspengar till Junckers fond

I sitt yttrande om den nya Europeiska Investeringsfonden (EFSI) är Europaparlamentets ekonomi- och budgetutskott ut mycket kritiska mot att Kommissionen tar pengar från forskningsprogrammet Horisont 2020 för att lägga i fonden. Parlamentet vill också utse den kommitté som ska välja ut vilka projekt som ska finansieras av fonden. Nu vidtar förhand­lingar mellan parlamentet och Ministerrådet, med sikte på beslut till sommaren.

Kommissionen lanserar digital strategi

Kommissionen presenterade i mitten på maj veckan sin strategi för förverkligandet av en digital inre marknad. Strategin fokuserar på tre huvudområden: tillgång till digitala varor och tjänster, förutsättningar för digitala nät och den digitala ekonomins tillväxtpotential.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.