Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

19 NOVEMBER 2014

Kommissionen förutspår svag tillväxt

Återhämtningen i EU går långsamt. Tillväxten i EU år 2014 kommer inte att bli större än 1,3%, skriver EU-Kommissionen i sin höstprognos. I eurozonen kommer tillväxten att stanna på bara 0,8%. 2015 väntas till­växten i EU bli 1,5% och 2016 tro Kommissionen på en tillväxt på 2%. Siffror från Eurostat i november visar samtidigt att den tyska ekonomin just nu växer långsammare än den franska. Jean-Claude Juncker har sedan tidigare utlovat en investeringsplanen på 300 miljarder före jul. Vid ett framträdande i november tonade dock Kommissionens viceordförande Jyrki Katainen, som ansvar för tillväxt och investeringar, ner förvänt­ning­arna. Han menade att man måste vara realistisk och inte se investerings­planen som ett mirakulöst sätt för EU att ta sig ur krisen.

Läs mer i Kommissionens höstprognos

Spanska löner sjönk med 4,5 procent på fem år

Lönerna i Spanien sjönk med 4,5 procent mellan krisåren 2008-2013, visar en analys som Kommissionens gjort. På individuell nivå var sänkningarna ännu större, eftersom stora delar av arbetskraften samtidigt blev av med jobbet. Av rapporten framgår det också att visstidsanställda löpte större risk att förlora sina jobb och drabbas av lönesänkningar, medan högutbildade klarade sig relativt sett bättre.

Facklig kritik mot rapport om framgångsrik avreglering

Den högnivågrupp som sedan 2007 har studerat Kommissionens avregleringsarbete, konstaterade i en rapport i mitten på oktober att avregleringen varit framgångsrik och gav rekommendationer om hur arbetet ska fortskrida. Gruppens ordförande Edmund Stoiber lyfte bl.a. fram förslaget om att undanta mikroföretag från olika regler. I rapporten kritiserar man också att vissa medlemsländer har högre standards än de minimiregler man enats om i EU. Fyra av medlemmarna i högnivågruppen, däribland Europafackets representant, reserverade sig dock mot slutsatserna i rapporten, och menar att den tar för stor hänsyn till näringslivets intressen. Sacobloggen har också kommenterat frågan.

Framgångsrikt svenskt TTIP-seminiarium i Washington DC

Den svenska ambassaden i Washington DC arrangerade den 13 november ett seminarium om TTIP med fokus på arbetsmarknadens parter och hur man gemensamt kan möta den globala konkurrensen. Ordföranden för Saco, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv deltog, liksom representanter för fack och arbetsgivare i USA. Seminariet var mycket välbesökt, och de svenska företrädarna eniga i vikten av att förtroende mellan parterna och trygghetssystem som hjälper arbetstagare att snabbt hitta nya jobb. Avsaknaden av sådana system i USA var dock uppenbara, och tongångarna mellan de amerikanska deltagarna betydligt hätskare än mellan de svenska.

Förslag om mer IT i universitetsutbildningar

EU:s medlemsländer måste bli mycket bättre på att stimulera framväxten av ett IT-baserat lärande i den högre utbildningen. Det är kontentan av en färsk rapport från en särskild högnivågrupp i EU. Rapporten innehåller 15 olika rekommendationer för hur EU och medlemsstaterna kan främja utveckling och användande av digitala metoder vid högre undervisning. Bland annat föreslås att samtliga universitetslärare ska få fortbildning i digital teknik och pedagogik, och att strukturfondsmedel ska användas för att bygga den nödvändiga infrastrukturen.

Europafacket vill se nya Kommissionen satsa på investeringar

Vis sitt styrelsemöte i oktober antog Europafacket en uppmaning till den nyvalda Kommissionen att satsa på investeringar snarare än åtstramning. Styrelsen, där Saco representerades av Göran Arrius, antog också ett yttrande över klimat- och energipolitiken (som polackerna enhälligt röstade emot) och ett yttrande som protesterar mot hur regelförenkling­sarbetet går till. Frågan om minimilöner återkom också i diskussionerna inför kongressen 2015, och flera ledamöter höjer nu åter rösten för en lagstadgad minimilön i hela EU.

Parlamentet trycker på för breddade expertgrupper

Europaparlamentet fryser budgeten för EU-kommissionens expertgrupper tills insynen i deras arbete ökar. Parlamentet har tidigare kritiserat expertgrupperna, som bistår Kommissionen i framtagandet av lagförslag, för bristande öppenhet och alltför stark dominans av företagsintressen. Saco har tillsammans med andra fackliga organisationer i Europa tryckt på för mer öppenhet i expertgruppernas arbete och att fackliga ska vara med i högre utsträckning. Parlamentet kräver nu bl.a. att lobbyister inte ska kunna sitta på ett personligt mandat och på så vis dölja så att deras uppdragsgivare döljs, och att online-registret över grupperna också ska omfatta information om t.ex. dagordningar och minnesanteckningar.

A-kassa ingen självklar rättighet i annat medlemsland

EU:s medlemsländer kan neka vissa sociala ersättningar till andra EU-medborgare om de flyttat till landet bara för att få bidrag. Det framgår av en färsk dom i EU-domstolen. Medborgare kan enligt domstolen bara kräva att bli behandlad som inhemska medborgare om villkoren i direktivet om unionsmedborgare är uppfyllda. I det aktuella fallet hade en rumänsk kvinna flyttat till sin släkting i Tyskland, och hade varken arbete hemma eller sökte arbete när hon ansökte om a-kassa i Tyskland. Det var däremot ostridigt att hon hade rätt till barnbidrag för sin son.

Strukturfondsavtal klart för Sverige

I slutet på oktober skrev Sverige under partnerskapsavtalet med EU om hur strukturfonderna ska användas i Sverige de närmaste sju åren. I avtalet framgår att investeringar ska hjälpa till att minska arbetslösheten och bidra till ökad tillväxt och konkurrenskraft genom satsningar på innovation och utbildning.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, European Voice samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.