Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

2 DECEMBER 2015

Årets tillväxt i EU högst sedan 2010

Enligt preliminära siffror från Eurostat ser tillväxten i EU i år att bli den högsta på fem år. Det tredje kvartalets tillväxt på 0,4% i BNP pekar mot en årlig tillväxt på 2%, vilket är det högsta sedan 2010. Fortfarande är det dock en bit kvar till 2007 års tillväxt på 3,1%. EU-kommissionen är också försiktigt optimistisk i sin höstprognos, men spår inte mer än 1,6% tillväxt i eurozonen. Sysselsättningen väntas fortsätta öka, men arbetslösheten sjunker bara långsamt. Kommissionen spår att den nästa år landar på 10,6% i eurozonen och 9,2% i EU28, och 10.3% respektive 8,9% året därpå.

Parterna tillfrågas om de vill förhandla om ”livspusslet”

EU-kommissionen har frågat de europeiska arbetsmarknadsparterna om de vill förhandla fram ett avtal om ”work life balance”, dvs minimiregler för bl.a. föräldraledighet och ledighet för vård av närstående. Syftet är att öka det kvinnliga arbetskraftsdeltagandet, och ersätter det insomnade förslaget till reviderat mödraledighetsdirektiv. Om parterna går med på att förhandla kommer Kommissionen att avvakta resultatet av förhand­lingarna innan den lägger egna lagförslag på området. Saco är i grunden positiva till förhandlingarna, liksom Eurocadres. Europafacket behandlar frågan vid sitt styrelsemöte i december. Kommissionen har samtidigt lanserat en helt öppen konsultation i samma ämne, med hänvisning till att även om parterna går vidare med egna förhandlingar så kan det finnas ytterligare behov av åtgärder från Kommissionens sida.

NFS styrelse diskuterade flyktingsituationen

Vid sitt styrelsemöte i Helsingfors den 25 november diskuterade Nordens Fackliga Samorganisation flyktingsituationen i EU. Utgångspunkten var vad facken kan göra för att underlätta integrering, men skillnaden i omfattningen av mottagandet mellan länderna var smärtsamt tydlig. Andra frågor som diskuterades var en eventuell nordisk anslutning till G20 länderna samt en strategi för NFS med inriktning på arbetskraftens rörlighet och den nordiska avtalsmodellen.

Sverige har störst andel kvinnliga chefer i EU

Sverige är det land i EU som har störst andel kvinnliga chefer. Trots det är majoriteten (55% av cheferna) fortfarande män. Det och mycket annat intressant om arbetslivet framgår av en färsk enkät om arbetsvillkor som det europeiska arbetslivsinstitutet Eurofound genomfört i EU:s medlemsländer. I EU som helhet har 67%, av de tillfrågade en manlig chef medan det är hela 76% i Grekland och Bulgarien. Andra frågor i enkäten rör bl.a. veckoarbetstid, nattarbete och jämställdhet.

Cameron vill försvåra för EU-medborgare i Storbritannien

Det ska bli svårare för andra EU-medborgare att få tillgång till Stor­britanniens socialförsäkringssystem. Det var i alla fall utgångsbudet när premiärminister David Cameron i november presenterade sin regerings krav på reformer för att landet ska stanna i EU. På listan står också andra krav, som möjligen är lättare för övriga medlemsländer att gå med på: regler som säkerställer en rättvis behandling av länder inom och utanför eurozonen och att de nationella parlamentens får större betydelse i EU:s beslutsprocess. Slutligen vill inte Cameron att det ska stå något i EU:s traktat om ”en allt tätare union”. Cameron skulle önska en överens­kom­melse redan i december, vilket dock framstår som osannolikt. Vid en frågestund i Bryssel var emellertid Kommissionens ordförande Juncker optimistisk och förklarade att ”Brexit kommer inte att äga rum”.

Kompromiss klar om studenter och forskare från tredje land

Ministerrådet och Europaparlamentet har kommit överens om formuleringarna i det direktiv som ska reglera villkoren för bl.a. forskare och studenter som kommer till EU från länder utanför EU. Enligt direktivet ska dess få stanna i EU i nio månader efter avslutade studier för att söka jobb eller starta ett företag. Studenter ska också ha rätt att arbeta minst 15 timmar per vecka istället för nuvarande 10 timmar. Syftet med direktivet är att göra det attraktivare för välutbildade medborgare utanför EU att söka sig hit. Formellt återstår nu att anta direktivet i parlamentes plenum och i rådet. Därefter har medlemsländerna tre år på sig att implementera det.

Visstidsanställda omfattas också av EU:s regler

Även visstidsanställda omfattas av EU:s regler om kollektiv uppsägning. Det framgår av en färsk dom i EU-domstolen. Den slår också fast att om en arbetsgivare gör omfattande förändringar i anställningsavtalet så ska det betraktas en uppsägning i direktivets bemärkelse.

Kommissionen vill se starkt stöd för ILO-regler i TTIP

TTIP ska innehålla garantier för ILO:s grundläggande arbetsrättsliga regler, och det ska finnas en övergripande bestämmelse som motverkar att arbetsrättliga normer urholkas. Det är innebörden i det textförslag till hållbarhetskapitel som Kommissionen nu har lämnat över till de amerikanska motparterna i förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP. Förslagen får i det avseendet ses som en framgång för fackförenings­rörelsen, som upprepade gånger har framhållit behovet av sådana regler för att kunna stödja TTIP. Hållbarhetskapitlet innehåller också regler som ska stärka miljöperspektivet och civilsamhällets inflytande. Kommissionens syn på hur hållbarhetsbestämmelserna ska följas upp presenteras senare.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.