Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

20 APRIL 2016

Fortsatt minskad arbetslöshet i EU

I februari var arbetslösheten i eurozonen (10,3%) den lägsta på fem år, enligt de senaste siffrorna från Eurostat. Fortfarande är den dock högre än i hela EU (8,9%), och variationen är stor: Greklands arbetslöshet var i februari 24,0% medan Tysklands var 4,3%. Ökningen av sysselsättningen vad dock mycket modest, bara 0,3% i eurozonen och 0,1% i EU28. Europafackets vice generalsekreterare Veronica Nilsson framhåller i en kommentar att den svaga ökningen är mycket oroande och att mer investeringar måste göras för att skapa jobb och tillväxt. Inflationen i mars var 0,0% i både EU som helhet och eurozonen.

Stor variation i arbetskostnader i EU

Arbetskostnaderna i EU varierar mycket: de är tio gånger så höga i Danmark som i Bulgarien. Beräkningar av lönekostnader och s.k. lönebikostnader som Eurostat har sammanställt visar att den genomsnittliga arbetskostnaden är 25 euro/timme i EU, men varierar mellan 4,1 till 41,3 euro/timme. Lönekostnaderna ökade med 2% i EU under 2015, men bra med 1,5% i eurozonen. Mest ökade lönekostnaderna i Estland, Lettland och Litauen, medan de sjönk i Italien och på Cypern.

Europafackets planerar kampanj för högre löner i Europa

Europafacket vill genomföra en europeisk kampanj för högre löner under det kommande året. Man vill också lobba de europeiska institutionerna för stärkta rättigheter för arbetstagare, och engagera sig fullt ut i utformningen av EU:s nya sociala pelare. Det och mycket annat beslutades när Europafacket den 12-13 april diskuterade sin handlingsplan i enlighet med den vision som kongressen antog. I samband med mötet hölls också ett extrainsatt styrelsemöte, eftersom marsmötet ställdes in pga terroristattackerna i Bryssel den 22 mars. Vid styrelsemötet antogs också yttranden om flyktingkrisen respektive den brittiska folkomröstningen om EU, samt ett första positionspapper om förslaget till revidering av utstationeringsdirektivet.

Bättre jämställdhet i sysselsättning och beslutsfattande 2015

Jämställdheten har gått framåt inom områdena sysselsättning och besluts­fattande det senaste året, men fortfarande återstår stora skillnader mellan könen när det kommer till löner och pensioner. Det framgår av EU-kommissionens årliga jämställdhetsrapport som presenterades i april. I rapporten konstateras också att lönegapet inte kan förklaras av skillnader i kvalifikationer utan att det är ett strukturellt problem. Kommissionen vill särskilt peka på vikten av arbeta med urvalskriterier och organisatoriska faktorer.

Socialförsäkringssystem fortsätter utgöra gränshinder

Att få tillträde till socialförsäkringssystemen i EU:s olika länder och att få erkänt sina yrkeskvalifikationer är fortfarande två av de största hindren för personer som arbetar i ett EU-land och bor i ett annat, enligt en färsk rapport från EU-Kommissionen. Rapporten är en sammanställning utifrån ett offentligt samråd, och pekar även ut skillnader i arbetsmarknader och olika språk som hinder. Samtidigt framhåller rapporten att majoriteten av dem som besvarat samrådet ser gränsregioner som en möjlighet, och att EU arbetar på att lösa de gränsproblem som återstår.

Digitalisering tema på toppmöte med Europeiska parter

Kompetensutveckling på arbetsmarknaden i samband med digitaliseringen var ett av tre teman när arbetsmarknadens parter på EU-nivå träffade Kommissionens och Europeiska Rådets ordförande inför vårens toppmöte i mitten på mars. Övriga två teman var integration av flyktingar på arbetsmarknaden samt erfarenheter från arbetet med de landsspecifika rekommendationerna. Europafackets generalsekreterare Luca Visentini framhöll vid trepartsmötet särskilt utstationeringsdirektivet, den sociala pelaren och parternas gemensamma deklaration om den sociala dialogen. De europeiska parterna presenterade också ett antal gemensamma deklarationer på de aktuella temana.

Kommissionen vill ha ökad insyn i företagsbeskattningen

I spåren av Panama-dokumenten har EU-kommissionen presenterat ett förslag om bättre insyn i beskattningen av multinationella företag. Enligt förslaget ska multinationella företag var årliga intäkter överskrider 750 miljoner euro uppge vad de betalar i skatt både i varje enskild EU-land och i eventuella skatteparadis. Kommissionen vill också upprätta en lista över de senare, ”skattemässigt problematiska länder”. Redan framförs dock kritik mot att det å ena sidan inte är tillräckligt effektivt i att hindra skatte­flykt, å andra sidan gör EU mindre attraktivt för multinationella företag.

Europeisk kampanj för bättre arbetsmiljö

EU-kommissionen och rådet lanserade i mitten på april kampanjen En sund och säker arbetsmiljö på alla arbetsplatser. Kampanjens syfte är både att verka för hållbart arbete och ett hälsosamt åldrande redan från start, att uppmärksamma det förebyggande arbetet, att ge information om arbetsmiljöfrågor och att underlätta utbyte av goda exempel. Europafacket är mycket positiva till kampanjen, som ska pågå i två år.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.