Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

28 JANUARI 2015

Facken får ökat inflytande i den europeiska planeringsterminen

Den nya Kommissionen vill involvera arbetsmarknadens parter mer i den ekonomiska styrningen i EU. Vid ett möte med representanter för LO, TCO och Saco i januari berättade chefen för sysselsättningsdirektoratet, Michel Servoz, att Kommissionen kommer att skicka sin utvärdering av Sveriges ekonomiska politik till arbetsmarknadens parter redan i mars. Syftet är att få parternas kommer inför utarbetandet av de nationella rekommen­da­tionerna i Sverige, som kommer i slutet på juni. Vid mötet lugnade Servoz även facken angående Junckers tal om behovet av minimilöner.

– Vi tänker inte lägga oss i lönebildningen i Sverige – åtminstone inte så länge den fungerar, förklarade han.

Vid mötet passade de fackliga representanterna också på att diskutera bl.a. visstidsdirektivet, utstationeringsdirektivet, direktivet om enpersons­företag (SUP) samt den minskade användningen av den sociala dialogen.

Bra skyddsnät och höga kunskaper klarar krisen

Länder men ett effektivt socialt skyddsnät, högkvalificerade jobb och satsningar på livslångt lärare klarar krisen bättre än andra. Det är huvudbudskapet i Kommissionens senaste sysselsättningsrapport. Rapporten visar också att även om arbetslösheten nu minskar i EU, så kommer det att ta lång tid innan den är tillbaka på nivåerna före krisen. Det krävs fortfarande både strukturreformer och investeringar för att få upp sysselsättningen i EU, konstaterar Kommissionen. Arbetslösheten var i november 10 % för EU och 11,5 % för eurozonen, en minskning på 0,7 respektive 0,4 procentenheter sedan november 2013.

Färre förslag från EU-kommissionen 2015

Kommissionen kommer det kommande året bara att presentera 23 nya lagförslag, vilket är väsentligt mindre än tidigare år. Dessutom dras 80 förslag tillbaka och nästan lika många ska utvärderas inom regelförenklingsprogrammet Refit. Det framgår av Kommissionens arbetsprogram för 2105 som presenterades strax före jul. Till de nya förslag som Saco särskilt kommer att bevaka hör modernisering av digital upphovsrätt, uppdatering av EU2020-strategin, TTIP-förhandlingarna, utstationeringsdirektivet och en revidering av blåkortsdirektivet

Ny centralorganisation ersätter SAK och STTK i Finland

I Finland har SAK och STTK (motsvarigheterna till LO och TCO) inlett en process föra att gå samman i en gemensam ny centralorganisation. Även Ingenjörsförbundet IL, som idag tillhör Sacos systerorganisation Akava, deltar i arbetet. Den nya centralorganisationen, som ska vara politiskt obunden och ta över både de nationella och internationella arbete som SAK och STTK bedriver, ska vara klar under 2016. 

Norska fack strejkar mot ny arbetsmiljölag

De norska motsvarigheterna till LO och TCO (LO, Unio och YS) arrangerar den 28 januari en politisk strejk i protest mot regeringens förslag till ny arbetsmiljölag. Centralorganisationerna menar att förslaget flyttar makt från arbetstagarna till arbetsgivarna, och leder till fler tillfälliga anställningar, längre arbetspass och mer beordrad övertid. Sacos norska motsvarighet, Akademikerne, deltar inte i strejken.

Konsultation visar stor skepsis mot ISDS i TTIP

Över 150.000 svar kom in till den öppna konsultation som Kommissionen har haft om investerarskyddet ISDS i det kommande partnerskapsavtalet med USA, TTIP. Enligt Kommissionens sammanställning var en absolut majoritet (97%) visserligen identiska (negativa) svar, men Kommissionen ser ändå svaren som en tydlig signal om en utbredd skepsis bland allmänheten. Som ett led i att öka insynen i förhandlingarna har Kommissionen offentliggjort både förhandlingsmandatet och ett antal förhandlingstexter. Fler texter kommer att offentliggöras i samband med nästa förhandlingsrunda i februari. Frågan om ISDS kommer inte att tas upp igen förrän i slutet av förhandlingarna med USA.

Rörlighet absorberar del av ekonomiska chocker

En rörlig arbetskraft kan absorbera uppemot 60 procent av effekterna av en asymmetrisk ekonomisk chock på tio år. Det indikerar en färsk rapport om arbetskraftens rörlighet från EU-kommissionen. Rapporten konsta­terar också förändringar av reallöner som svar på asymmetriska efterfråge­chocker har ökat efter bildandet av EMU, och att EU-medlemskap ökar arbetskraftens rörlighet markant.

Stopp för EU-anslutning till MR-konventionen

Förslaget till avtal om EU:s anslutning till Europakonventionen för mänskliga rättigheter är inte förenligt med EU-rätten. Det slog EU-domstolen fast i ett yttrande strax före jul. Lissabonfördraget angav att EU skulle ansuta sig till Europakonventionen, och avtalet har förhandlats fram mellan EU och Europarådet. EU-domstolen anser dock att avtalet är vidare oförenligt med EU-rätten på en rad punkter, bland annat när det gäller EU-domstolens exklusiva behörighet att lösa tvister mellan medlems­länderna och unionen i frågor som rör EU-rätten.

Åkare från Östeuropa ogillar tyska minimilöner

Den nyss införda minimilönen i Tyskland har fått tio EU-länder i östra Europa att klaga hos EU-kommissionen. Östeuropéerna menar att kravet att minimilönen ska gälla även för lastbilschaufförer i transit är ett handelshinder. Det skulle enligt östeuropéerna också motverka nöd­vändiga strukturreformer och även äventyra eurozonens stabilitet. Den tyska minimilönen är på €8,50 (ca 80 kr) i timmen.

Källor:

Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, European Voice samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.