Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

28 MARS 2017

Kampanj för höjda löner i Europa

Europafacket driver under våren kampanjen ”Europe needs a Pay Rise”.  Efter den ekonomiska krisen behöver också löntagarna få del av den allmänna återhämtningen. Lönerna har stagnerat eller till och med minskat.  Inför och under den internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammades lönegapet mellan kvinnor och män genom aktiviteter och aktuell statistik. 

I genomsnitt i Europa tjänar kvinnor 17 procent mindre än män, enligt Europafacket. Kvinnor har svårare att förena arbete och familj, deltidsarbete, mini-jobb och avbrott i yrkeslivet är vanligare för kvinnor och har en direkt inverkan på lönerna. För kvinnor som är anslutna i en fackförening är löneskillnaden mindre än hälften av vad den är för icke fackligt anslutna.

Dåligt med jämställdheten i EU

Den svenska och den franska regeringen är de enda i EU där hälften av ledamöterna är kvinnor. I ingen av EU-institutionerna är en majoritet kvinnor. Som regel förhåller det sig tvärtom, skriver Europaportalen.

Den EU-institution som är ”minst ojämställd” är EU-parlamentet där 37 procent av ledamöterna är kvinnor. I Europeiska centralbanken och i Revisionsrätten är runt nio av tio medlemmar män. 

Ungerns regering har ingen kvinna, Maltas har en kvinna av 17 ministrar. Se Europaportalens artikel

Allt fler heltidsjobb i EU

EU-kommissionens senaste rapport om sysselsättning- och socialpolitik i EU visar att sysselsättningsgraden i EU ökar för tredje året i rad, om än långsamt. Tjänstesektorn driver på. Det tredje kvartalet 2016 var sysselsättningsgraden i åldern 20-64 i genomsnitt 73,1 procent, men varierade från 56 % i Grekland till 81 % i Sverige. Antalet heltidsarbetande i EU var i december 2,8 miljoner fler än ett år innan. Mer statistik finns här.

Vitboken om EU:s framtida utveckling

Den 1 mars presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vitboken om EU:s utveckling fram till 2025 med 27 medlemsstater, som ett bidrag till diskussionerna vid det extra toppmötet i Rom 25 mars.  Han ger inga konkreta riktlinjer för EU:s fortsatta utveckling, utan endast fem tänkbara scenarier för framtiden: 1) fortsätta som förut; 2) begränsa samarbetet till den inre marknaden; 3) öppna upp för ett EU med två hastigheter; 4) göra mer men på färre politikområden; eller 4) gå in för en fördjupad integration på samtliga områden. Läs mer här.

Ärkefederalist

Den förre belgiske premiärministern Guy Verhofstadt, numera ledare för den liberala gruppen i Europaparlamentet, omnämns som EU:s ärkefederalist. I ett så kallat initiativbetänkande vill han gå mycket långt i den fortsatta integreringen och överstatligheten. Vid omröstningen i parlamentet fick hans förslag stöd av en knapp majoritet. Mer om betänkandet och behandlingen i EP här.

Romfördraget firar 60 år

I Rom den 25 mars möts EU:s stats- och regeringschefer med anledning av att det är 60 år sedan Romfördragen undertecknades. Man kommer också att ”reflektera” över EU:s framtid och diskutera vitbokens olika scenarier.

Romfördragen utgörs av grundfördragen om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) som undertecknades den 25 mars 1957 och som trädde i kraft den 1 januari 1958. 

Extra socialt toppmöte 24 mars

Europafacket har lyckats få till stånd ett extra socialt möte på eftermiddagen den 24 mars. Värd är  Italiens premiärminister och bland deltagarna märks presidenterna i Europeiska Rådet, kommissionen, Europaparlamentet. Med anledning av att Sverige arrangerar det sociala toppmötet i november så har en svensk facklig företrädare inbjudits.  Det blir TCO:s ordförande Eva Nordmark som deltar. De italienska fackliga organisationerna ordnar med förberedande möten tidigare samma dag.

Tjänstekortet

I januari presenterade kommissionen ett förslag till direktiv och till förordning om introduktionen av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort. Förslagen syftar till att minska den administrativa bördan för tjänsteleverantörer som vill utvidga sin verksamhet till andra länder. En tjänsteleverantör ska kunna vända sig till hemlandets myndigheter för att få sin ansökan om tjänstekort prövad.

Saco har yttrat sig över förslagen i ett remissvar. Saco tar inte ställning till förslagen i nuläget. Förslagen är komplicerade och oklara i viktiga delar. Ett tjänstekorts rättsliga effekter måste klart framgå. Systemet måste också kvalitetssäkras genom ett fungerande och tillförlitligt system för tillståndsprövning, kontroll och tillsyn. Remissvaret här

Reglerade yrken

Samtidigt med förslaget om tjänstekort kom ett direktivförslag om en enhetligare bedömning i medlemsstaterna av reglerade yrken. Sverige har tillsammans med Danmark lägst andel reglerade yrken i EU, ca 12-13 procent av arbetsmarknaden. Tyskland har en tredjedel. Saco är positiv till kravet att nya eller ändrade regleringar ska föregås av en s k proportionalitetsprövning som visar om regleringen är rimlig. Färre reglerade yrken i andra länder ökar möjligheten för svenskar att få jobb i EU. Läs remissvaret här.  

Nationella reformplanen, NRP

“Europeiska planeringsterminen” är en årligen återkommande cykel för samordning av den ekonomiska politiken i EU. Inom dess ram bidrar arbetsmarknadens parter under mars månad med texter om olika partsinitiativ eller hur vi hanterar politiska åtgärder. Texten brukar biläggas regeringens rapport till kommissionen i den s k nationella reformplanen. Från Saco tar vi bl.a. upp arbetet med förbundens mentorsprogram för invandrarakademiker samt vägledning till ungdomar (Sacos Studentmässor samt rapporterna ”Välja yrke”, ”Framtidsutsikter” m fl.). Mycket av bidraget innehåller partsgemensam text. 

Visselblåsare

Förutom ny svensk lag till skydd för visselblåsare, lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, händer det saker inom EU. Kommissionen har påbörjat två konsekvensanalyser och kommer nu i mars att utlysa ett offentligt samråd på tema visselblåsare. Det kan ses som en framgång för Eurocadres som arbetat mycket för att få till stånd ett direktiv.

Europaparlamentet har antagit en resolution om visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen. Vad gäller initiativbetänkande om ett horisontellt skydd har man ännu inte kommit överens om rapportör. Sedan tidigare kan nämnas att Europaparlamentets rättstjänst har framhävt utmaningar vad gäller den rättsliga grunden för ett horisontellt skydd.

EWC, Europeiska företagsråd

2016 firade EWC-direktivet 20 år och nu diskuterar Europafacket vad en revidering av direktivet bör innehålla. Framförallt har man från svenskt håll haft synpunkter på en punkt som skulle ge en EWC ”…a right to temporary suspension”. En överväldigande majoritet av EFS medlemsländer ställer sig dock bakom en sådan formulering.

Att skjuta upp ett beslutsfattande är främmande för oss och kan innebära negativa konsekvenser. I en brådskande och kostsam omstrukturerings­process kan en sådan fördröjning innebära stora ekonomiska skador för företaget, med förlorade arbetstillfällen som yttersta konsekvens. Detta har framförts vid upprepade tillfällen.

I syfte att nå en kompromiss har TCO arbetat fram en justering av aktuell punkt som skickats in i en gemensam skrivelse från LO, TCO och Saco till Europafacket.  Vi anser att det ska finnas en möjlighet för berörda nationella fackliga organisationer att motsätta sig att beslutsfattandet skjuts upp. Någon respons på kompromissförslaget har vi inte fått ännu.

Källor: Brysselkontorets veckobrev, Europaportalen, Financial Times, Europaparlamentet.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.