Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

3 SEPTEMBER 2015

Långsam återhämtning både i eurozonen och hela EU

Ekonomin återhämtar sig sakta i både euroländerna och EU som helhet, enligt färska siffror från Eurostat. Arbetslösheten i EU var i juni på 9,6% (10.2% i juni 2014) och i eurozonen på 11,1% (11,6%). BNP ökade i hela EU med 0,4% andra kvartalet 2014, och med 0,3% i eurozonen. Inflationen är fortsatt låg; 0,1% i EU28 och 0,2% i eurozonen. I en rapport från EU-kommissionen i maj konstateras att andelen långtidsarbetslösa trots det fortsätter att öka. Europafacket framhåller i en kommentar också att en stor andelen av de nya jobben är osäkra anställningar. Kommissionen har aviserat ett nytt initiativ för stöd till långtidsarbetslösa under hösten.

Parterna i EU ska förhandla om aktivt åldrande

Förhandlingar om ett ramavtal för aktivt åldrande hör till det mest konkreta som arbetsmarknadsparterna i EU har kommit överens om att genomföra de närmsta tre åren. I juni avslutades förhandlingarna om det gemensamma arbetsprogrammet för 2015-17 mellan Europafacket, BusinessEurope, CEEP och UEAPME. I övrigt ska parterna i första hand diskutera och genomföra gemensamma seminarier om bl.a. livspusslet och kompetensutveckling i den digitala ekonomin. Man ska också titta närmare på hur överenskommelser ska genomföras i de EU-länder där parterna är svaga eller obefintliga.

Förslag om livspusslet ersätter mammaledighetsdirektiv

Kommissionen har publicerat en färdplan för bättre balans mellan arbets- och familjeliv som ska ersätta det mammaledighetsdirektiv som inte lyckats gå igenom ministerrådet. I färdplanen lägger Kommissionen fram tre olika alternativ, antingen lagstiftning på EU-nivå, bara stimulans­åtgärder och erfarenhetsutbyte eller en kombination. Kommissionen kommer att involvera arbetsmarknadens parter i arbetet.

Process för yrkeskvalifikationer förhandlades i TTIP

Frågan om hur yrkeskvalifikationer ska kunna erkännas mellan EU och USA låg på bordet i senaste rundan av TTIP-förhandlingarna. EU-kommissionens förslag handlar i första hand om att etablera en process för hur man ska erkänna olika reglerade yrken. Idén är att ”relevanta myndigheter eller organisationer” förhandlar fram ett förslag som sedan antas av en särskild kommitté med representanter för EU-Kommissionen och USA:s regering.

Cameron vill inte ha EU:s arbetsrätt i Storbritannien

De brittiska fackföreningarna är oroliga för att David Cameron kräver undantag från delar av EU:s arbetsmarknadsregler inför den brittiska folkomröstningen om fortsatt EU-medlemskap nästa sommar. Bland annat vill Cameron att arbetstids- och bemanningsdirektivet inte ska gälla i Storbritannien. Samtidigt planerar den brittiska regeringen omfattande inskränkningar av strejkrätten. Brittiska TUC har via Europafacket vädjat till sina europeiska systerorganisationer att också protestera mot eventuella brittiska undantag på det arbetsrättsliga området.

Stress näst vanligaste arbetsmiljöproblemet i EU

Över hälften av alla förlorade arbetsdagar i EU på grund av sjukdom har sin grund i arbetsrelaterad stress. Det konstateras i en färsk rapport från Europeiska Arbetsmiljöbyrån. Det gör arbetsrelaterad stress till det största arbetsmiljöproblemet näst efter problem med rörelseapparaten. De vanligaste orsakerna till stressen är omorganisation, osäkerhet om jobbet, hög arbetsbelastning och långa arbetsdagar.

Ökande andel kvinnliga lärare i Europa

Läraryrket är långt ifrån jämställt i Europa, med en mycket hög andel kvinnor framförallt i de lägre årskurserna. Trenden går dessutom mot ännu fler kvinnor i yrket. Det framgår av en färsk rapport från utbildningsnätverket Eurydice. EU-kommissionen noterar också i rapporten att länderna i Europa vidtar åtgärder för att öka lärarnas utbildningsnivå, men att lärarnas behov inte alltid stämmer överens med den fortbildning som erbjuds. För att bättra på könsbalansen vill Kommissionen se bättre arbetsvillkor och karriärmöjligheter för lärare, och man betonar också vikten av bra fortbildning för lärare.

140 000 lärlingsplatser utlovas i EU

Inom ramen för den europeiska alliansen för lärlingsutbildning har olika företag och organisationer nu utlovat sammanlagt 140.000 lärlingsplatser de närmaste åren. Alliansen bildades 2013 som ett led i EU:s kamp mot ungdomsarbetslöshet, och vid ett möte i Riga i juni anslöt sig ett 40-tal nya företag och organisationen till alliansen. Många företag och organisationer anger att de är verksamma på europeisk nivå. Några specifikt svenska företag har dock inte anslutit sig.

Kommissionen föreslår gemensam bolagsskattebas

EU-kommissionen släpper inte sin idé om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. I den handlingsplan för företagsbeskattning som Kommissionen presenterade i mitten på juni flaggas för ett lagförslag på området någon gång nästa år. Kommissionen vill också se en ram för att skatt ska tas ut där vinsterna görs, och föreslår ett antal åtgärder för att bekämpa skatteflykt och stärka den inre marknaden för företag. Dessutom inleder Kommissionen ett offentligt samråd om huruvida företag bör vara skyldiga att offentliggöra vissa skatteuppgifter.

Förslag till regelförenkling kan lämnas via internet

Kommissionen har öppnat en särskild hemsida där den som vill kan lämna förslag på vilka EU-regler som behöver förenklas. Hemsidan är ett led i det s.k. Refit-programmet, som går ut på att förenkla EU:s regelverk. Hemsidan efterfrågar en beskrivning av hur problemet ser ut och förslag på hur regel kan förbättras. Kommissionen kommer att publicera utvalda bidrag och även använda synpunkterna i sitt vidare regelförenklingsarbete.

Fackliga Brysselkontoret söker ny chef

LO, TCO och Saco söker ny chef till det gemensamma fackliga Brysselkontoret. Kontoret erbjuder en spännande, kreativ och utvecklande arbetsmiljö i en internationell omgivning. Sista ansökningsdag är 1 oktober.  

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.