Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

6 NOVEMBER 2015

Få men viktiga initiativ från Kommissionen nästa år

Kommissionen upprätthåller sitt löfte att vara återhållsam med nya initiativ, och planerar bara 23 sådana nästa år. Av arbetsprogrammet för 2016 framgår dock att flera av dem är viktiga ur facklig synvinkel, bl.a. en kompetensutvecklingsagenda, ett paket för arbetande föräldrar och paketet för arbetskraftens rörlighet. Till detta kommer det som kallas för den sociala pelaren, som riktar in sig på luckor och riktmärken i det arbets­marknads­politiska regelverket. Frågan om en europeisk minimilön lever sannolikt vidare här. Europafacket förklarar sig i ett press­meddelande nöjda med mycket, men klagar bl.a. på bristen på initiativ när det gäller prekära anställningar.

Arbetstagares rättigheter del av EU:s nya handelsstrategi

EU:s frihandelsavtal ska innehålla starka bestämmelser om respekt för arbetstagares rättigheter. Det framgår av EU:s nya handelsstrategi som presenterades i mitten på oktober. Kommissionen förklarar också att alla EU:s handelsförhandlingar ska vara lika öppna som TTIP-förhand­lingarna. Den nya strategin ska också stödja jobbskapandet i Europa genom mer effektiva frihandelsavtal, och Kommissionen understryker också att frihandelsavtal ska se till att handelspartners implementerar grundläggande fackliga rättigheter.

Civilingenjörer, jurister och arkitekter ska avregleras

I sin nya strategi för den inre marknaden aviserar EU-Kommissionen ett förslag om att luckra upp regleringen av ett antal yrken i EU, bl.a. civil­ingenjörer, arkitekter, jurister och revisorer. Kommissionen vill också införa ett tjänstepass, där utsändande lands myndigheter ska garantera att en tjänsteleverantör lever upp till kraven i det land tjänsten utförs. Dess­utom tänker Kommissionen ta fram riktlinjer för hur man tolkar EU:s regelverk i samband med delningsekonomin. Europafacket anser att strategin inte i tillräcklig utsträckning värnar arbetstagarnas intressen.

Kommissionen föreslår fördjupning av EMU

I syfte att hjälpa euroländerna att analysera bl.a. lönenivåer och produk­tivitetsutveckling föreslår EU-kommissionen att samtliga eurozonsländer ska inrätta särskilda konkurrenskrafts nämnder. Nämnderna ska också kunna ge råd om hur de landsspecifika rekommendationerna ska imple­menteras. I det meddelande om EMU:s fördjupning där förslaget ingår, lanseras också sätt att genomföra den europeiska planeringsterminen mer effektivt och i samråd med de sociala parterna. Kommissionen förslår också att euroländerna ska representeras gemensamt i den Internationella valutafonden (IMF).

Europafacket protesterar mot förslag om konkurrensnämnder

De konkurrenskraftsnämnder som EU-kommissionen föreslår i eurozonen mötte stark kritik när Europafacket hade styrelsemöte i slutet på oktober. I ett yttrande föreslås en rad ändringar i Kommissionens förslag så att inte nämnderna ska inkräkta på parternas möjligheter att fritt träffa avtal. Vid styrelsemötet antogs också ett yttrande om den årliga tillväxtöversikten samt ett förhandlingsmandat om aktivt åldrande.

Nederländsk ordförande vill bekämpa brevlådeföretag

Under rubriken Rättvis arbetskraftsrörlighet vill det nederländska ordförandeskapet i EU 2016 prioritera bl.a. bekämpningen av brevlåde­företag på det social- och sysselsättningspolitiska området. De två övriga rubrikerna för prioriteringarna är Förbättrade arbetsvillkor och Goda exempel för att bekämpa fattigdom. Det framgår av ordförandeskapets prioriteringar som presenterades i slutet oktober.

Färre kollektivavtal en följd av den globala krisen

Täckningen av kollektivavtal sjönk med i genomsnitt 4,6 procent och den fackliga anslutningen sjönk med 2,3 procent i världen under krisen. Det visar en ny rapport från ILO, som bekräftar tidigare uppgifter om att finanskrisen har pressat tillbaka fackens inflytande. ILO har granskat arbetsmarknadsstatistik i 48 länder runt om i världen, och konstaterar att minskningen i huvudsak har skett på grund av lagändringar och för att att nationella avtal har upphört.

Kommissionen utvärderar direktiv om jämställd trygghet

Kommissionen har inom ramen för sitt regelförenklingsarbete bjudit in till ett samråd om hur man ska göra framöver med direktivet om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet. Syftet är dels att utvärdera vilka effekter direktivet har haft, dels att se om vilka möjligheter det finns att modernisera och förenkla direktivet. Saco kommer att svara på samrådet, som pågår fram till den 14 december.

Arbetslösheten under 10 % i EU28

Arbetslösheten i hela EU var i september 9,3% jämfört med 10,1% samma period förra året. Även i eurozonen sjunker arbetslösheten, men ligger fortfarande på 10,8% (11,5% i september 2014) enligt de senaste siffrorna från Eurostat. Inflationen i september 2015 var -0,1% i både hela EU och i euroländerna.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.