Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

8 DECEMBER 2016

Sacos vill se social pelare som politisk målsättning

Saco ställer sig i sitt konsultationssvar till Kommissionen positiva till att EU etablerar en pelare för sociala rättigheter. Däremot vill Saco inte att pelaren ska utgöra ett dokument med juridiskt utkrävbara rättigheter, utan mer av ett politiskt måldokument av samma slag som Lissabonstrategin eller Europa 2020. I sitt svar betonar också Saco att lönesättning är en nationell angelägenhet där EU inte bör agera alls. Saco framhåller även vikten av att främja den fria rörligheten på olika sätt, och att det fortfarande finns många brister att åtgärda i många medlemsländer när det gäller implementering av olika EU-beslut på det arbetsmarknadspolitiska området. 

Fokus på återhämtning i EU:s tillväxtöversikt för 2017

De medlemsländer som kan bör investera mera, och övriga bör fokusera på reformer och att konsolidera budgetarna för att få igång tillväxten. Det är huvudbudskapet från EU-kommissionen i årets version av den årliga tillväxtöversikten. Tillväxtöversikten utgör EU-kommissionens riktlinjer för medlemsstaternas ekonomiska och sociala politik, och är det första steget i den s.k. europeiska planeringsterminen. Kommissionen framhåller i översikten att återhämtningen i EU är bräcklig, samtidigt som sysselsättningsgrad ökat till drygt 71 %. Saco delar i alla väsentliga stycken Kommissionens bedömning av det makroekonomiska läget. Europafacket hoppas i en kommentar att det nu är slut på den nedskärningspolitik som länge dominerat EU. 

Färre arbetslösa men fortfarande många fattiga i EU

Arbetslösheten fortsätter att sjunka både i EU och eurozonen. I oktober var arbetslösheten 8,3% i EU28 (9,1% i oktober 2015) och 9,8% (10,6) i eurozonen, visar färska siffror från Eurostat. Lägst arbetslöshet har Tjeckien med 3,8% och högst Grekland med 23,4%. Samtidig visar annan statistik från Eurostat att åttonde europé (13%) inte anser sig ha råd att ta en drink eller äta ute tillsammans med andra minst en gång i månaden. Skillnaderna är dock stora mellan länderna: Sverige utmärker sig med lägst sådan andel (1%) medan det gäller en tredjedel av befolkningen i Ungern, Rumänien och Bulgarien. 

Migration och digitala frågor prioriteras inför 2015

Migration och den digitala inre marknaden hör till de frågor som prioriteras högst av Malta, när önationen tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd vid årsskiftet. Övriga frågor som står högt i prioriteringarna är säkerhet, social inkludering, EU:s närområde (ffa. medelhavsländerna) samt olika maritima frågor. Den sociala pelaren nämns inte uttryckligen, men på direkt fråga från de svenska fackens brysselkontor har Maltesiska företrädare förklarat att de ser den sociala pelaren som avgörande för att ge nytt liv till den inre marknaden, och att de avser att föra arbetet med pelaren framåt.

Var femte europaparlamentariker stödjer fackliga rättigheter

159 av de 751 Europaparlamentarikerna har undertecknat Europafackets kampanj för fackliga rättigheter och därmed lovat att respektera och arbeta för främjandet av dessa rättigheter i sitt arbete. Signaturerna överlämnades i slutet på november till Parlamentets talman Martin Schultz. Till undertecknarna hör de sex svenska parlamentarikerna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ.

Saco bidrar till ökad engagemang i EU-frågor

Vid ett seminarium i Stockholm i början på december presenterade regeringen sina åtgärder för att öka svenskarnas delaktighet i EU-arbetet, bl.a. tidigare samråd med relevanta aktörer och inrättandet av särskilda EU-sakråd. Arbetsmarknadens parter deltog också vid seminariet, och Sacos ordförande Göran Arrius bidrog med en lång lista på saker som Saco gör för att öka engagemanget: Nyhetsbrev, EU-kurser, en lärobok om facket och EU, utstationeringar av handläggare i Bryssel, remissvar, nätverk med förbunden och inte minst det gemensamma fackliga Brysselkontorets arbete – för att bara nämna en del.

Utbildningsministrar antog resolution om kompetensagenda

Ministerrådet för utbildningsfrågor antog i slutet på november en resolution om EU:s kompetensagenda. Resolutionen omfattar bl.a. kompetensutveckling, ömsesidigt erkännande av kvalifikationer, stöd för högre utbildning och olika sätt att utforska den digitala ekonomins potential fullt ut. Vid samma möte antogs också en rekommendation om vuxenutbildning inom ramen för den kompetensgaranti som Kommissionen har förslagit. Kompetensgarantin riktar sig i första hand till lågutbildade vuxna med syftet att ge dem möjligheter att förvärva kompetens, kunskaper och färdigheter som är relevanta för en förändrad arbetsmarknad.

Var femte arbetstagare i EU arbetar på sin fritid

22% av arbetstagarna i EU utför arbete på sin fritid flera gånger i månaden för att möta arbetsgivaren krav. Det framgår av en färsk rapport från det europeiska arbetslivsinstitutet Eurofound. I rapporten kartläggs arbetsförhållanden i EU utifrån den fysiska arbetsmiljö, arbetets intensitet, arbetstid, social miljö, kompetens och handlingsutrymme, karriärutsikter och inkomst. Av rapporten framgår också att strukturella ojämligheter och skillnader i arbetsvillkor mellan könen, anställningsförhållande och yrken fortfarande är stora. 

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.