Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

8 JUNI 2016

Rättelse av tidigare utskickat Nyhetsbrev om EU 8 juni 2016.

Utstationeringsförslaget fick gult kort

Kommissionens förslag till ändring av utstationeringsdirektivet har stött på patrull. Parlamenten i elva medlemsländer – Danmark och tio länder i Östeuropa – har avgett så kallade motiverade yttranden, dvs ifrågasatt förslaget med hänvisning till bl.a. subsidiaritetsprincipen. Det innebär att Kommissionen fått gult kort för sitt förslag, och nu måste välja mellan att vidhålla, dra tillbaka eller ändra förslaget. Oavsett vilket måste Kommis­sionen motivera sitt agerande. Europafacket har uppmanat Kommissionen att gå vidare med förslaget. De svenska facken fortsätter i väntan på Kom­missionens vidare agerande att lobba Europaparlamentet och den svenska regeringen för ändringsförslag som ska garantera att lönebildningen fortsätter att vara en nationell angelägenhet. Sacos bedömning är dock att förhandlingsläget har försämrats i och med det gula kortet

Akademikerfack vill ta större plats i internationella organ

Nordens Fackliga Samorganisation ska se över sina regler för hur man nominerar nordiska representanter i olika internationella organ. Det beslutades på NFS styrelsemöte i maj, sedan finska Akava med stöd av Saco, TCO och danska Akademikerne drivit på för att ge större möjligheter också för akademikerorganisationerna att bli nominerade. Vid mötet antogs även en uppmaning till de nordiska regeringarna att söka ett närmare samarbete med G20. Styrelsen beslutade också om finansiellt stöd till ett ILO-projekt om kränkningar av fackliga rättigheter i de baltiska länderna

Kommissionen skärper tonen om svensk bostadspolitik

I de landsspecifika rekommendationer som Kommissionen presenterade i maj får Sverige återigen kritik för att inte ta tag i den bostadspolitiska situationen. I år skärper dock Kommissionen tonläget. Kommissionen nöjer sig med en enda faktiskt rekommendation, men påpekar i doku­mentet att det finns anledning att också uppmärksamma läget vad gäller utbildning och integration av nyanlända. Saco delar Kommissionens syn på den svenska ekonomin och riskbedömningarna av den överhettade bostadsmarknaden. I möten med regeringskansliet har Saco också fram­hållit att studieresultaten måste upp på alla nivåer, och även pekat på Sacos tio förslag för snabbare etablering av nyanlända akademiker

Europaparlamentet vill se bättre föräldraledighetsregler i EU

Europaparlamentet betonar i en färsk resolution om föräldraledighetsdirektivet vikten av att också pappor är föräldralediga för att uppnå jämställdhet. I resolutionen förespråkar parlamentet en individualisering av rätten till ledighet, och uppmanar de europeiska parterna att komma överens om att öka den minimala föräldraledigheten i EU från fyra till sex månader.

Kommissionen varnar för överreglering av delningsekonomin

I ett färskt meddelande varnar Kommissionen medlemsstaterna för att reglera ny tjänster i den s.k. delningsekonomin (t.ex. Uber och AirBnB) för hårt. Om ett företag erbjuder konsumentskydd, betalar skatt och erbjuder rättvisa arbetsvillkor ska den inte kunna förbjudas, menar Kommissionen. Kommissionen ägnar särskild uppmärksamhet åt hur delningsekonomin påverkar arbetsmarknaden, och konstaterar både att många nya jobb skapas, men att medlemsstaterna måste se över sina arbetsrättsliga regler, och att rimliga arbetsvillkor och tillräckligt socialförsäkringsskydd garanteras.

Tio miljoner deltidsanställda i EU vill arbeta mer

Av de närmare 45 miljoner deltidsarbetande som finns i EU är det nästan en fjärdedel som vill gå upp i arbetstid. Det visar en färsk arbetskraftsundersökning som Eurostat presenterade i maj. Störst andel deltidsanställda som vill arbeta mer finns i Grekland och på Cypern, med 72% respektive 68% som vill arbeta mer. I Sverige är det 17% av de deltidsarbetande som vill gå upp i arbetstid.

Sverige lyfter sig i konkurrensligan

Sverige har det senaste året gått från en nionde till en femte plats i den lista som IMD World Competitiveness sammanställer, rapporterar Europaportalen. Bland de indikatorer som sammanställd märks näringslivsvänlig lagstiftning, fysisk och virtuell infrastruktur samt stabila samhällsinstitutioner. Högst på listan ligger i år Hong Kong, tätt följd av Schweiz och USA.

ILO-konventioner viktiga i TTIP-förhandlingar

EU och USA är överens om vikten av att inkludera åtaganden som är kopplade till ILO-konventionerna i TTIP-avtalet. Det framgår av rapporten från den 13e förhandlingsrundan som publicerades i maj. Parterna är också överens om att man inte ska avvika från sina respektive arbetsrättsliga regleringar. Arbetsmiljö och goda arbetsvillkor identifierades också som viktiga punkter generellt.

Lägsta arbetslösheten på sju år

Arbetslösheten i EU fortsätter att sjunka och var i april 8,7% och 10,2% i Eurozonen, rapporterar Eurostat. Det är den lägsta arbetslösheten på över sju år. Samtidigt ökar sysselsättningen. Den senaste sammanställningen från Eurostat visar att 70% av arbetskraften i EU var sysselsatt 2015. Sverige toppar listan med 80% sysselsatta, medan Grekland bara har 55% av arbetskraften i sysselsättning. På Europaportalen kan man se det hela i diagramform..

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.