Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU

8 OKTOBER 2015

Svenska i Europafackets högsta ledning efter kongress

Veronica Nilsson nyvald vice generalsekreterare i Europafacket. Bild: ETUC/CES

Svenska Veronica Nilsson valdes till en av två vice generalsekreterare när Europafacket höll kongress i Paris i månadsskiftet. Ny generalsekreterare blev Luca Visentini, och belgiske Rudy de Leeuw valdes till ordförande. Vid kongressen antogs också ett manifest, där Europafacket slår fast sina prioriteringar de kommande fyra åren: en stark ekonomi, starkare fackföreningar och ambitiösa sociala standarder i EU. Viktigast ur svensk synvinkel var att formuleringen om att Europafacket ska kräva minimilöner bara i de länder där facken kräver det bibehölls. Kongressen beslutade också att ge fackligt engagerade ungdomar ett större inflytande i Europafacket. Störst intryck av alla talare gjorde dock svenska gymnasieministern Aida Hadzialic, som berättade om sina erfarenheter som flykting för tjugo år sedan.

Nordiska centralorganisationer stöttar utsatta finska kollegor

De finska facken är hårt klämda av sin regering, som i strid med gällande kollektivavtal har föreslagit bland annat att två helgdagar ska dras in och att övertidsersättningen ska minskas. Nordens fackliga samorganisation NFS har protesterat mot ingreppen i den nordiska kollektivavtalsmodellen. Ordförandena i Nordens samtliga centralorganisationer har också skrivit brev till den finska regeringen och framhållit att förslagen försvagar arbetstagares arbetsvillkor genom att grovt ingripa i avtalsfriheten.

Juncker föreslår ny social pelare i EU

I sitt årliga ”State of the Union”-tal förklarade EU-Kommissionens ordförande Jean Claude Juncker att han gärna skulle vilja se också en pelare för sociala rättigheter. En sådan skulle handla bl.a. om arbetstagarskydd, arbetsvillkor, jämställdhet och tillgång till sociala trygghetssystem och i första hand gälla i eurozonen. Den sociala pelaren ingår i Junckers prioritering att få till stånd en juste europeiska arbetsmarknad. I den prioriteringen vill Juncker uttryckligen utgå från principen om lika lön för samma arbete på samma ställe. Europafacket välkomnade i ett pressmeddelande initiativet med en social pelare.

Kommissionär vill definiera ”arbetstagare” i EU

EU:s arbetsmarknadskommissionär Marianne Thyssen vill enligt ett läckt brev till Jean-Claude Juncker se en gemensam EU-definition av begreppet arbetstagare. Saco har, liksom LO och TCO, starka invändningar mot detta, bl.a. eftersom vi anser att definitionen av arbetstagare måste ske i en nationell kontext. Thyssen ser dock definitionen tillsammans med förslag om riktmärken för bl.a. minimilön, arbetslöshetsersättning och pensioner i eurozonen ser hon det som viktiga steg för att stärka den sociala dimensionen i EU.

EU-domstolen: resor till jobbet kan räknas som arbetstid

En arbetstagare utan fast arbetsplats kan få räkna restiden till och från arbetet som arbetstid, konstaterar EU-domstolen i en färsk dom. Ärendet gällde handlar om ett spanskt installationsföretag, där medarbetarna ibland hade tre timmars resa enkel väg till dagens första kund. EU-domstolen menar att restiden enligt arbetstidsdirektivets definition inte kan räknas som vilotid. Enligt domstolen skulle det äventyra målet om att skydda arbetstagares hälsa och säkerhet att inte räkna resorna som arbetstid.

(S) i Sverige, Tyskland och Österrike överens om fördragskrav

Svenska, tyska och österrikiska socialdemokrater har kommit överens om gemensamma krav på stärkta sociala och fackliga rättigheter vid eventuella kommande ändringar av EU:s fördrag. Både svenska LO och dess motsvarigheter i Tyskland och Österrike står bakom kraven.

Ekonomiska och sociala kommittén förnyad

Europas Ekonomiska och Sociala Kommitté, EESK, har inlett en ny mandatperiod. I samband med det byttes en stor del av ledamöterna ut. De svenska arbetstagarna representeras nu av Bo Jansson (Lärarnas Riksförbund), Berivan Öngörur (TCO), Ellen Nygren (LO) och Thomas Abrahamsson (Seko). EESK är ett rådgivande organ inom EU som yttrar sig bl.a. över Kommissionens lagstiftningsförslag.

EU-rapport om långtidsarbetslöshet föreslår minimilön

I en ny rapport till Kommissionen som publicerads i början på september föreslår författarna att man utreder möjligheterna för både en europeisk minimilön och en europeisk arbetslöshetsförsäkring. Rapporten framhåller att medlemsstaterna misslyckats med att få in de långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, och föreslår ett antal åtgärder på europeisk nivå för att komma tillrätta med detta. Huvuddelen av rekommendationerna riktar sig också till medlemstaterna.

Ökande sysselsättning i EU

Sysselsättningen i EU ökade med 0,2% andra kvartalet 2015, rapporterar Eurostat. Jämfört med samma period förra året innebär det en ökning med 0,9 procentenheter. Sysselsättningen ökade ännu mer i eurozonen, 0,3% under andra kvartalet och 0,8% jämfört med 2014. Sammanlagt är nu närmare 230 miljoner av EU:s invånare sysselsatta.

Sverige högt i EU-index för arbetsmarknaden

EU-kommisionen har tagit fram ett arbetsmarknadspolitiskt index, där man jämför hur olika institutioner och program i medlemsstarna bidrar till en lyckat arbetsmarknadspolitik. Sverige rankas som “top perfomer” tillsammans med Österrike, Tyskland, Danmark och Storbrittannien. Sämst är Grekland, Estland, Italien och Polen.

Källor: Brysselkontoret, Europaportalen, EU Observer, Politico EU samt Financial Times.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.