Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev om EU och internationellt

30 JUNI 2017

Ny internationell sekreterare på Saco

I början av maj började Laila Abdallah på Saco som internationell sekreterare efter Åsa Ehinger Berling. Laila kommer närmast från Sacoförbundet Sveriges Ingenjörer, där hon de senaste 6-7 åren har jobbat med utbildning, forskning, handelspolitik och internationella professionsfrågor.

Laila har  en 20-årig historia inom Saco. I mitten på 90-talet engagerade hon sig som studentpolitiskt aktiv i DIK kring högre utbildningens kvalitet och värde. Under 1998-99 fortsatte hon att driva dessa frågor som Sacos studentrådsordförande. Laila har under hela sitt professionella liv haft ett djupt intresse för utbildning och kunskap, och vikten av detta för demokratins utveckling i samhällen. Under sin forskarutbildning i socialantropologi följde hon OECD:s DAC (Development Assistance Committee) i deras arbete med att mäta och jämföra jämställdhet mellan länder inom det internationella utvecklingssamarbetet.

Laila kommer i sin roll som internationell sekreterare arbeta med att knyta närmare samarbete mellan förbunden och Saco i det internationella fackliga arbetet. En viktig fråga är bland annat hur man kan öka engagemanget i Union to Union, som Saco gick med i för två år sedan. Hon tror att man ska börja gräva där man står och se vad som engagerar förbunden idag för att ta det till en internationell arena. "Det finns mycket att göra", menar hon, "för att våra professioner i andra länder ska kunna organiseras och stärkas." Sacos långa erfarenhet av att organisera akademiker och bevaka deras intressefrågor är något som Laila tror är till stor hjälp för att möta likasinnade i andra länder.

”Socialt paket” framtaget om EUs framtid

Den 26 april publicerade EU-kommissionen underlaget för en social pelare som innehåller en rekommendation med 20 punkter för olika sociala rättigheter. Tillsammans med sociala pelaren utgör en ”vitbok” om EU:s framtid och reflektionspapper diskussionsunderlag om globalisering, social dimension, EMU och försvarssamarbetet. Dessutom är ytterligare ett reflektionspapper på gång om EUs finansiering och budget. Tillsammans med ett antal direktiv om bland annat föräldraförsäkring utgör alla handlingar ett ”socialt paket” som ska behandlas under 2017. Saco har lämnat synpunkter till regeringen om sociala pelaren, vilket ni kan finna här.

Sociala pelaren är en rekommendation från kommissionen och ska ses som ett politiskt måldokument för medlemsländerna. Saco anser att Sverige ska ansluta sig till sociala pelaren så länge den respekterar våra nationella kollektivavtalssystem och inte innebär nya juridiskt utkrävbara rättigheter från EU. Men pelaren har inte välkomnats av alla, bland är ett antal svenska Europaparlamentariker som Gunnar Hökmark och Fredrick Federley kritiska. Europafacket diskuterade sociala pelaren på styrelsemötet i juni och ser gärna att EU går längre i arbetet med att göra sociala pelaren juridiskt bindande. Pelaren kommer att behandlas under hösten och en proklamation kommer att skrivas under i slutet av året. Det kräver dock att alla 27 medlemsstater (Storbritannien undantaget) godkänner pelaren i Europeiska rådet i december.

LO, TCO och Saco samarbetar med att ta fram ett gemensamt positionspapper i höst gällande vitboken om EUs framtid med tillhörande reflektionspapper. 

Stödet för EU ökar

Europaparlamentet har presenterat en opinionsundersökning om stödet för EU. Den visar att stödet för EU ökar och ligger idag på samma nivå som före finanskrisen. 57 procent av EU-medborgarna tycker det är bra att vara medlem i EU. En stor majoritet vill att EU tar en gemensam satsning på de globala utmaningarna. Svenskarna vill särskilt att EU vidtar olika åtgärder för att skydda miljön och för likabehandling av män och kvinnor. Tre av fyra EU-medborgare vill också att EU ska ingripa mer än dag i kampen mot terrorism, arbetslöshet och skattefusk. Undersökningen utfördes i mars 2017 på ungefär 30 000 EU-medborgare varav strax över 1000 svenskar. Källa: Europaparlamentets informationskontor i Sverige 

Läs mer

Europafacket tillsätter en skattekommitté

Europafacket tillsätter en skattekommitté som precis har haft sitt första möte före midsommarhelgen i Bryssel. Mötet hade en brainstorming kring flera skattepolitiska områden – som kapitalskatt, inkomstskatt, företagsskatt, konsumtionsskatt och "grön" skatt – men också olika skattehinder som uppstår mellan medlemsländer. Kommittén diskuterade också ett förslag från EUs högnivågrupp om EUs resurser som togs fram i december förra året. EU håller just nu på att se över EUs framtida finansiering, inte minst med anledning av Brexit (att Storbritannien lämnar EU). Sacos skattepolitiska expert Thomas Andrén fanns på plats vid första mötestillfället i Bryssel.

Europafacket kvoterar delegaterna efter kön till kongressen

På Europafackets mellantidskonferens i Rom 29-31 maj fastslogs att delegationerna på kongressen framöver ska utgöra 50 procent av vardera kön. I det fall detta inte uppnås reduceras antalet röster proportionerligt, vilket innebär att större delegationer som inte har en jämn fördelning av män och kvinnor riskerar att förlora antalet röster. Det innebar en stor seger för Europafackets kvinnokommitté som har kämpat med frågan länge.

Europafackets mellantidskonferens ägnade i övrigt diskussionerna om de nya villkoren för arbetstagare på framtidens arbetsmarknad. I ett uttalande från Europafacket meddelade man att satsningar särskilt ska göras kring globalisering, digitalisering och miljöfrågor.

TUAC:s generalsekreterare John Evans avtackades i juni

Generalsekreterare John Evans för TUAC (Trade Union Advisory Committee) går i pension i sommar och avtackades vid TUAC:s 138e plenarmöte i Paris den 5 juni. Evans har varit generalsekretare för TUAC sen 1985 och är dessutom chefsekonom på Världsfacket (IFS).

Under Evans ledning har TUAC fokuserat på den ekonomiska krisen och betonat behovet av en tydlig krisplan som stimulerar tillväxten för att skydda jobb och skapa nya arbetstillfällen genom bland annat en starkare reglering av finanssektorn. Under hösten 2017 påbörjas processen att tillsätta en efterträdare till John Evans. TUAC ansluter 59 fackliga organisationer i OECD:s 31 medlemsländer och representerar sammantaget ca 66 miljoner arbetstagare.

REDAKTÖR FÖR NYHETSBREVET

Laila Abdallah, Internationell sekreterare
laila.abdallah@saco.se
08-613 48 03

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.