Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

11 MARS 2015

36 miljarder för att få jämställda löner

Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män. En stor del av löneskillnaderna beror på att kvinnodominerade yrken inom vård skola och omsorg i offentlig sektor värderas lägre än mansdominerade yrken i privat sektor. Att höja lönen i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor med 10 % kostar 36 miljarder, enligt Sacos beräkningar.

Trots att kvinnor i genomsnitt har en högre utbildningsnivå än män tjänar de över ett helt yrkesliv flera miljoner kronor mindre. Saco har tidigare visat det i våra livslöneberäkningar. En stor del av skillnaderna är strukturella i den meningen att genomsnittslönen i kvinnodominerade yrken i den offentliga sektorn, framförallt inom vård, skola och omsorg i kommun- och landstingssektorn, är betydligt lägre värderade än yrken i mer mansdominerade yrken i privat sektor. Det betyder också att kvinnor förutom lägre lön även kommer att få en lägre pension än män när de blir äldre. Det här ett jämställdhetsproblem och det kommer på sikt att bli ett stort problem för möjligheterna att rekrytera välutbildad personal till sektorerna inom vård, skola och omsorg.

Läs mer

Alla vinner på social dialog

Det är chockerande när dokument från EU-kommissionen pekar ut svagare fackföreningar som en väg mot att lösa de ekonomiska problemen i Europa. I själva verket är det precis tvärtom. Det skriver Göran Arrius, ordförande Saco på europaportalen.se

Göran Arrius representerade den svenska fackföreningsrörelsen på det hög nivå möte som hölls i Bryssel i förra veckan.
Hans tal till mötet sammanfattades också i en artikel på Europaportalen.se.

Läs hela artikeln

Välkommet besked om överskottsmålet

Regeringens besked idag att överskottsmålet spelat ut sin roll ligger helt i linje med vad Saco och jag hävdat under en längre tid. Det säger Robert Boije, Sacos samhällspolitiske chef.

Saco har under en längre tid argumenterat för att det är dags att överge målet om att det offentliga finanserna ska gå med ett överskott över en konjunkturcykel.

Därför var det bra när finansminister Magdalena Andersson meddelade att en översyn ska göras som syftar till att överskottsmålet ersätts med ett balansmål.

Läs också Robert Boije på Sacobloggen om att det är för mycket fokus på penningspolitiken.

Läs mer

Det bidde en tumme

Den stora socialförsäkringsutredningen kom inte med några omvälvande förslag. Det blev istället mer underlag för fortsatta utredningar. Utredningens slutbetänkande utgör i stora stycken ett bra kunskapsunderlag. Men sett till utredningsdirektiven och den långa utredningstiden är slutbetänkandet magert.

Det finns dock bra förslag som kan genomföras på kort sikt.

Saco ser bland annat positivt på förslaget om ett nytt inkomstunderlag i socialförsäkringarna. Ett så kallat e-inkomstunderlag har efterfrågats från a-kassorna under många år. Med ett sådant inkomstunderlag kommer socialförsäkringarna på sikt kunna omfatta fler än vad de gör idag. Särskilt positivt är det för de som idag har visstidsanställningar av olika slag och inte kvalificerar sig för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Men de stora systemfrågorna som utredningen också skulle hantera känns styvmoderligt behandlade, säger Göran Arrius.

Saco Studentråd välkomnar särskilt utredningens förslag om matchningslån, en idé som studentrådet drivit länge. Läs vad Kristin Öster, ordförande i Saco Studentråd, skriver på Sacobloggen.

Läs mer

Regeringen öppnar för skatteöversyn?

Det är glädjande att regeringen nu öppnar upp för både en översyn av skattesystemet och en analys av välfärdens finansiering. Men det är fel att inte sänka inkomstskatten, säger Robert Boije, samhällspolitisk chef på Saco.

Reaktionen kom sedan framtidsministern Kristina Persson konstaterat i en intervju i Dagens Nyheter att det svenska skattesystemet kan behöva göras om i grunden. Hon ska tillsätta en arbetsgrupp som ska analysera framtidens arbetsmarknad där även en analys ska göras av skattesystemet. En annan arbetsgrupp ska ges i uppdrag att analysera hur välfärden ska finansieras i framtiden, där hon bland annat öppnar upp för andra finansieringsformer vid sidan av skatter.

Saco har länge argumenterat för en översyn av skattesystemet och även om Kristina Perssons besked kan vara ett steg på vägen är det oklart vart det kan leda.

- Saco hade hellre sett att två parlamentariska utredningar hade getts dessa uppgifter eftersom det är nödvändigt med en bred samsyn i riksdagen om dessa för Sverige avgörande frågor. Förhoppningsvis kan arbetsgruppernas arbete bana väg för sådana utredningar, säger Robert Boije.

Saco har också haft riksdagens skatteutskott på besök och presenterat vårt underlag för en skatteöversyn. En presentation som mottogs positivt av ledamöterna i utskottet.

Läs mer

Regeringen på rätt väg med integrationen

Även om konkretion saknas välkomnar Saco också regeringens utspel om ett etableringspaket för nyanlända. Det är glädjande läsning. Regeringen har tagit till sig av den analys och de förslag som Saco länge har framfört.

– Det är bra att regeringen nu flaggar för rejäla åtgärder för att förbättra de nyanländas etablering i Sverige. Regeringen har också uppmärksammat att många av de som kommer hit har en hög utbildning. En femtedel av Sveriges akademiker är födda i ett annat land. Regeringen vill åstadkomma bättre svenskutbildning, effektivare validering, ökade möjligheter till kompletterande utbildning i kombination med praktik och jobb vilket är åtgärder som Saco har fört fram under en längre tid. Även aktiva åtgärder mot diskriminering är ett bra förslag, även om Saco här vill se skarpare krav även vid rekryteringar. Det säger Sacos ordförande Göran Arrius sedan regeringen presenterat ramarna för vad den kallar ett etableringspaket.

Läs mer

Alla arbetare måste ha rätt att strejka

Världsfacket, IFS, har genomfört en världsomfattande aktionsdag för rätten att strejka. Strejkrätten är det yttersta vapnet för arbetstagare att kunna kräva rimliga arbetsförhållanden. Frågan är högaktuell. Just nu pågår en konflikt om strejkrätten i FN-organet ILO, där arbetsgivarsidan agerar på ett sätt som hotar strejkrätten. Det har lett till att mycket av det viktiga arbete som ILO utför förhindras.

Saco Göran Arrius skrev tillsammans med LO:s Karl-Petter Thorwaldsson, TCO:s Eva Nordmark och Sharan Burrow, generalsekreterare Världsfacket, IFS i Aftonbladet Debatt och uppmanade arbetsgivarna att upphöra med sitt agerande.

"Vi uppmanar nu regeringen att stödja världens alla arbetstagare genom att använda sin makt att påverka andra stater och arbetsgivare att försvara de mänskliga rättigheterna i arbetslivet."

Läs mer

Utrikesfödda akademiker i majoritet bland arbetslösa

För första gången är det fler utrikes födda akademiker som är arbetslösa än inrikes födda akademiker. Detta trots att de utrikes födda enbart utgör en sjättedel av det totala antalet akademiker i Sverige. Det visar den genomgång av arbetsmarknadsstatistiken för 2014 som Sacos statistiker Thomas Ljunglöf gjort.

– Det är en mycket oroande utveckling. Det är dags att snabbt sätta in stora åtgärder för att få ner arbetslösheten bland akademiker som är födda utomlands, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Saco har tidigare visat hur lönsamt det skulle vara att se till att de invandrade akademikernas kompetens togs till vara. Sacos beräkningar visar att en invandrad läkare genom validering och komplettering kostar drygt en tiondel jämfört med en svenskutbildad läkare. Trots det avsattes förra året endast 70 miljoner för den typen av kompletteringar.

Jämför det med att en svenskutbildad akademiker som har en 4,5 år lång högskoleutbildning kostar i snitt cirka 450.000 kronor. Om förskola till och med gymnasium räknas in uppgår summan till nära 2,5 miljoner kronor.

Slöseriet med utländsk kompetens förstärks i Thomas Ljunglöfs närstudie av arbetsmarknadsstatistiken . 2014 blev det första året då de utrikes födda akademikerna utgjorde majoriteten av de arbetslösa akademikerna i Sverige. Detta trots att de utrikes födda akademikerna utgör endast 16 procent av akademikerna i arbetskraften.  Bland de akademiker som var arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadsprogram var 51 procent utrikesfödda.

Läs mer

Värt att veta

Här summerar vi kortfattat sådant som hänt, sådant som är på gång, länkar till andra nyhetsbrev och ger tips på intressanta texter.

Nytt från förbunden

Länkar till nyheter och ställningstaganden från Sacos medlemsförbund

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.