Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

20 MAJ 2015

Kvalitet före kvantitet i högskolan

Kvalitet måste gå före kvantitet i högskolan. Därför bör riksdagen säga nej till regeringens förslag om ytterligare högskoleplatser och istället satsa pengarna på att förbättra den befintliga utbildningen. Det är slutsatsen av en rapport från Sacoekonomerna Håkan Regnér och Linda Simonsen.

– Rättvisa är inte att bygga ut högskolan ytterligare så länge inte kvaliteten på undervisningen håller hög kvalitet på alla lärosäten. Tvärtom visar vår rapport att det är studenter vars föräldrar inte är akademiker som ofta hamnar på lärosäten med lägre kvalitet, säger Sacoekonomerna Linda Simonsen och Håkan Regnér.

I rapporten har de jämfört kvaliteten på universitet och högskolor utifrån andelen forskarutbildade lärare, betygsnivån hos medstudenterna och antal lärare per högskolestudent. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan hög kvalitet och högre inkomster i arbetslivet.

Snedfördelningen av kvalitet kan förklaras av att högskolepolitiken länge fokuserat på utbyggnad, på kvantitet istället för kvalitet. Rättvisa har definierats som att fler ska få plats på högskolan.

– Men det är inte rättvisa att erbjuda högskoleutbildning som inte håller hög kvalitet. De 250 miljoner som regeringen har föreslagit för att höja nivån på utbildningen räcker inte långt. Det behövs miljarder. Ett första steg vore att ställa in den föreslagna utbygganden och låta de pengarna gå till kvalitetssatsningar istället, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Rapporten presenterades också i en debattartikel i GP som TCO replikerade på med budskapet att fler högskoleplatser och hög kvalitet inte utesluter varandra. Det fick Saco att i skarpa ordalag i en slutreplik skriva:
"Kvalitet och kvantitet hänger ihop, det är så det fungerar med begränsade samhällsekonomiska resurser. Det flesta vet att det inte finns pengar till allt. TCO verkar vara ett undantag.
Det är också obegripligt att TCO och regeringen tar så lätt på det faktum att inte alla studenter får hög utbildningskvalitet oavsett var i landet de väljer att studera."

Regeringen har kontrat med att den visst satsar på kvalitet i högskolan. Men de 250 miljoner som regeringen föreslagit är en tummetott påpekade Saco i debattartikel i SvD.

Myt att det skulle vara olönsamt att dela lika på föräldraledigheten

Det är en myt att familjen förlorar på om den som tjänar bäst av föräldrarna tar ut halva föräldraledigheten. I alla fall om båda vårdnadshavarna har arbeten som omfattas av kollektivavtal och därmed har föräldralön.

Det visar Saco med det verktyg som nu finns på Saco.se för alla som vill kolla hur föräldraledigheten slår ekonomiskt.

Saco förordar en tredelad föräldraförsäkring, men ingen jämställdhetsbonus. "Inspektionen för socialförsäkringen har utvärderat jämställdhetsbonusen och kunde inte påvisa några effekter på uttaget av föräldrapenningdagar. Tvärtom visar utvärderingar att fler reserverade dagar har större effekt på fördelningen av föräldrapenningdagarna än jämställdhetsbonusen", skriver Sacos utredare Thomas Ljunglöf i en blogg och forsätter:

"I mycket stor utsträckning går jämställdhetsbonusen till föräldrar som även utan bonus skulle haft en relativt jämn fördelning av föräldrapenningdagarna. Man kan alltså säga att jämställdhetsbonusens dödviktskostnad är mycket hög."

Finanspolitiska rådet missar målet

Det vore fel att öka sparandet när arbetslösheten är så hög och Sveriges offentliga finanser är i förhållandevis gott skick. Det sa Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije när han var inbjuden för att kommentera det Finanspolitiska rådets rapport.

Rådet anser att staten måste öka sitt sparande kraftigt för att överskottsmålet – 1 procent av BNP över en konjunkturcykel - ska kunna nås inom en rimlig tid. Men fick tummen ner av Robert Boije.

- Vi har idag en arbetslöshet på 8 procent och enligt prognosen kommer den om tre år att ha legat på en historiskt hög nivå under en tioårsperiod. Med tanke på Sveriges gynnsamma situation, jämfört med andra länder, bör finanspolitikens viktigaste uppgift just nu vara att få ner den höga arbetslösheten.

Läs mer

Folkpartiet lär av Saco

Livslön är ett begrepp som Saco lanserade för 50 år sedan för att beskriva den ekonomiska avkastningen av högre utbildning. Igår tisdag arrangerade folkpartiet ett seminarium i riksdagen för att lära sig mer livslön.

Sacos utredare Thomas Ljunglöf presenterade sina beräkningar som visar att 12 av 36 akademiska utbildningar ger en negativ avkastning över ett liv. Detta jämfört med om man börjat jobba direkt efter gymnasiet.

Särskilt beskedet att alla lärarutbildningar är olönsamma skakade Erik Ullenhag, fp:s ekonomiska talesperson, som ledde seminariet.

Sacos ordförande Göran Arrius diskuterade med Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR och Susanne Spector, Svenskt Näringsliv. De var överens om att skatten på arbete måste sänkas, men hur det ska gå till blev inte klarare på seminariet.

Läs mer

Försvåra inte jämförelser mellan olika utbildningar

Saco oroar sig över det förslag som Universitetskanslersämbetet lagt för kvalitetsutvärdering. Förslaget gör det svårare att jämföra olika utbildningar.

Vi reagerar på att förslaget omöjliggör en jämförelse mellan likartade utbildningar. Det drabbar både studenter och arbetsgivare, skrev Emelie Lilliefeldt, Sacoutredare tillsammans med Alexander Beck, utredningschef Civilekonomerna och
Robert Boije, samhällspolitisk chef Saco i UNT.

I artikeln och i Sacos remissvar argumenteras för att jämförbarhet är nyckeln till högre kvalitet. För att kunna göra kloka val behövs jämförbar information om utbildningskvalitet. Därför är det märkligt att regeringen kan bortse från denna enkla logik i högskolesystemet.

Barn till akademiker har information om högskolestudier närmare till hands än unga från studieovana miljöer. Utan möjligheter att jämföra utbildningar och hitta den kvalitet i som matchar individen bäst, kommer den sociala snedrekryteringen att fortgå. Är det verkligen regeringens ambition?

Europadagen med fokus på handel

Europadagen den 9 maj firades delvis dagen innan fredagen den 8 maj med seminarier på Europahuset. Saco var med och arrangerade ett seminarium om frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA. Där kom LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson med ett överraskande besked.

Han gjorde tummen upp för det förändrade förslag till tvistelösningsmekanism som EU-kommissionär Cecilia Malmström lanserat.

– Kommissionen har tagit frågan på allvar, och den nya modell som Malmström föreslår visar att vi är på väg mot något bra, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

ISDS är en tvistelösningsmekanism för investerarskyddet i frihandelsavtal, som har kritiserats för att öppna upp för oskäliga stämningar utanför allmänhetens insyn. I veckan presenterade handelskommissionären förslag till förändringar som bl.a. innebär att staternas rätt att lagstifta förtydligas, att förhandlingarna ska ske öppet och med möjlighet för tredje part att intervenera och att urvalet av domare skärps upp och uppförandekod införs. Hon vill också att det ska inrättas en särskild domstol för att lösa tvister mellan investerare och stater.

Även Sacos ordförande Göran Arrius är positiv till förslaget:

– Det finns några förtydliganden, bl.a. om arbetstagares rättigheter, som vi fortfarande vill säkerställa, men Malmströms förslag hanterar de flesta av de punkter vi varit kritiska mot, säger han.

Läs mer

Union to Union

Saco har gått med i den biståndsnämnd som LO och TCO tidigare drivit. Det nya namnet är Union to Union.

Arbetssättet, att via svenska och globala fackliga organisationer stötta fackföreningar runt om i världen till att själva förbättra sina arbetsvillkor och teckna kollektivavtal med arbetsgivarna, är fortfarande detsamma.

Men en viktig och växande grupp på arbetsmarknaden i många låg- och medelinkomstländer är akademiker.

- Världens akademiker bidrar redan till utveckling och välstånd, men kan göra det ännu mer om de organiserar sig och stärker sina rättigheter, säger Göran Arrius, ordförande Saco. Därför tar vi nu klivet in i Union to Union för att, tillsammans med våra medlemsförbund, engagera oss mer för våra systerorganisationer i andra länder.

Saco representeras i Union to Union av Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR, som ingår i presidiet för styrelsen. Ledamot i styrelsen är också Sacos internationella sekreterare Åsa Ehinger Berling.

Läs mer

Nya villkor för bolån

Saco har sedan tidigare förhandlat fram ett samarbetsavtal med SEB med fördelaktiga villkor för bolån. Villkoren har ändrats från den 15 maj.

För att få bolån i SEB utifrån erbjudandet måste man vara medlem i ett Sacoförbund som anslutit sig till avtalet. SEB måste också vara huvudbank för låntagaren.

Maximalt lånebelopp är fem gånger storleken på låntagarnas bruttuinkomst och man får låna upp till 85 procent av bedömt marknadsvärde på bostaden. Efter ändringen uppgår räntan till SEB:s upplåningsränta plus maximalt 1,15 procentenheter. Det är fritt fram att försöka förhandla sig fram till en lägre ränta, avtalet anger ett tak för vad räntan högst får vara.

En nyhet är att avtalet nu innehåller ett erbjudande om låneskydd. De som har ett bolån eller medlemslån och tecknar ett låneskydd som kan ge uppskov med betalningen vid exempelvis arbetslöshet för tre måndaspremier kostnadsfritt. Räntan för de medlemslån, lån utan säkerhet, som erbjuds i avtalet har justerats ner och är i skrivande stund 4.93 procent.

En annan nyhet är att avtalet erbjuder doktorander kostnadsfria paket för att förenkla hanteringen av sin ekonomi.

Läs mer

Studentrådet på turné genom landet

Saco studentråd har inlett ett projekt för att titta på regional kompetensförsörjning ur ett studentperspektiv. Det första steget är att samla information. Sedan kommer förslagen på hur samverkan mellan lärosäten och offentliga samt privata arbetsgivare kan förbättras.Som ett första steg vill vi samla information. Var finns jobben för studenterna?

Studentrådets ordförande Kristin Öster började i söder med besök i Tingsryd och Växjö kommun i Kronobergs län. Därefter blev det Sundsvall och Sollefteå i Västernorrland. Turnén avslutas med ett besök i Luleå och Pajala i norr.

Studentrådet har också satt igång en ny omgång av sin uppskattade ledarskapsutbildning. En "kickstart" tycker Helen Taheri, ordförande för Studerandeföreningen i Sveriges Tandläkarförbund, på Sacobloggen.

Läs mer om kommunturnén

På gång

  • Hur ska framtidens välfärd finansieras? Seminarium hos Saco med Ann Öberg, Svenskt näringsliv, Bettina Kashefi, Sveriges kommuner och landsting, Ola Pettersson, LO samt Robert Boije, Saco. 14:30-16:00 hos Saco Lilla Nygatan 14, Stockholm. Anmäl dig här.
  • Läs EU-Nyheterna om bland annat ljusare ekonomiska tider i Europa.

Nytt från förbunden

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.