Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

26 AUGUSTI 2015

Klackarna i backen - igen!

Det är oroväckande uppgifter som sipprar ut från omställningsförhandlingarna mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Det behövs bättre möjligheter till kompetensutveckling och omställning, men det får inte ske till priset av att arbetsgivarna blir allenarådande vid neddragningar.

Det skriver Sacos ordförande Göran Arrius sedan Ingenjören avslöjat att de pågående förhandlingarna kan innebära slutet för lokalt fackligt inflytande vid neddragningar.

Situationen påminner starkt om hösten 2013 då PTK förmodligen hade spruckit om inte omställningsförhandlingsförhandlingarna lagts på is.

 Om de uppgifter som läckt ut stämmer säger jag precis som i november 2013: Det är dags att sätta klackarna i backen. Det är helt uteslutet att arbetsgivarna ensidigt ska kunna avgöra vem som har rätt kompetens för att vara kvar vid uppsägningar och vilka turordningsregler ska gälla på arbetsplatsen, säger Göran Arrius.

Läget i förhandlingarna har också uppmärksammats av TT vars telegram publicerats av en rad nyhetsredaktioner.

Läs Göran Arrius blogg

Stadig ökning av medlemmar i Sacos förbund

Det samlade medlemsantalet i Sacos medlemsförbund fortsätter stadigt att öka. Vid halvårskiftet var ökningen av det totala medlemsantalet 1,3 procent. Antalet yrkesaktiva hade ökat med 1,6 procent jämfört med halvårsskiftet 2014.

– Det är glädjande att Sacoförbunden har en stadigt positiv medlemsutveckling. Kombinationen av professions- och fackförbund är uppenbarligen attraktiv vilket ger Sverige en internationellt sett unikt hög organisationsgrad bland akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Liksom tidigare fortsätter de stora Sacoförbunden att öka. Men även flera mindre förbund som Fysioterapeuterna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Veterinärförbund fortsätter att öka. Sacos minsta förbund, Reservofficerarna, som tappat i medlemsantal de senaste åren visar nu en ökning. DIK redovisar en kraftig minskning och SRAT en kraftig ökning. Det beror på att Svenska Logopedförbundet gick över från DIK till SRAT den 1 januari 2015.

– Saco kommer att fortsätta att stötta förbunden i deras rekrytering. Det gör vi genom att driva akademikernas frågor i den samhällspolitiska debatten från en tydlig obundet partipolitisk position. Vi arbetar också mycket med att ge förbunden och dess medlemmar stöd och förmåner, exempelvis via stabila inkomstförsäkringar och ett bra underlag vid individuella löneförhandlingar, säger Göran Arrius.

Här hittar du siffrorna förbund för förbund

Socialförsäkringsutredningen blev stort slag i luften

Det bidde en tumme. Politikerna förmådde inte ta tag i de ambitiösa direktiven. Det är synd. Men de mindre förslag, tankar och idéer som läggs fram är på det hela taget positiva, skriver Saco i sitt remissvar till regeringen.

När utredningen tillsattes för knappt fem år sedan med uppfordrande direktiv om att se över hela socialförsäkringssystemet var förväntningarna höga. Den allt äldre befolkningen, nya anställningsformer och behovet av kompetensutveckling under hela arbetslivet ställer nya krav på socialförsäkringarna.

Försäkringarna måste bidra till rörlighet och en effektiv arbetsmarknad utan onödiga inlåsningseffekter. De ska också vara moderna, möjliggöra tekniska lösningar som kan minska transaktionskostnaderna och vara transparenta och förutsebara. Men därav blev som sagt inte mycket. De politiska låsningarna kombinerad med en bred uppfattning att systemet trots allt fungerar ganska väl har gjort att de övergripande förslagen uteblir.

– Vi beklagar att utredningen inte resonerat tillräckligt om de avgörande frågorna, säger Helena Larsson, Sacojurist.

– Vi tycker också att det är synd att det tog sådan tid innan politikerna kom fram till att systemet på det hela taget fungerar bra och att det inte behövs så stora förändringar. Hade de enats om det tidigt hade det funnits tid att komma med genomarbetade förslag för de förändringar som ändå föreslås. Nu bäddar utredningen mest för nya utredningar.

Med det sagt finns det en del som Saco välkomnar, bland annat förslaget om ett nytt gemensam inkomstunderlag för ersättning från socialförsäkringarna grundat på inkomsten de senaste tolv månaderna som föreslås införas i två etapper under överinseende av en införandekommission. Saco är också positivt till förslaget om utvecklade mål för sjukfrånvaron och om höjda inkomsttak i försäkringarna för att tilltron till de allmänna systemen inte ska urholkas. Däremot är det synd att arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering behandlas så summariskt i utredningen, men bra att möjligheten för staten att underlätta omställningsavtal även för sjuka lyfts fram.

Här finns hela remissvaret.

Läs också Karin Fristedts blogg om vikten av att sätta in rehabilitering tidigt

Ekonomi i Visby

Årets Almedalsvecka präglades av ekonomi, integration och ett något frustrerande politiskt läge. Att maningar till individuellt ansvar tenderar att öka när det är svårt att få majoritet för det kollektiva, visade sig med all tydlighet.

Dessa teman skildrades i tre texter på Sacobloggen:

Dela på deltiden

Slut på semestern. För föräldrar som arbetar mindre för att få mer tid med barnen är det viktigt att dela lika på deltiden. Det kan annars få negativa följder för lön, karriär och pension.

Oavsett inom vilken sektor kvinnor arbetar så tar de fortfarande ett större ansvar för hem och familj än män. Kvinnor är därför mer frånvarande från arbetet i form av längre föräldraledighet, fler vabbdagar och mer deltidsarbete än män. Den högre frånvaron samt arbetsgivarnas förväntan om att kvinnor är frånvarande mer än män hämmar kvinnors karriär- och löneutveckling.

Frånvaro i form av framför allt deltidsarbete under många år får också stor påverkan på kvinnors pension. Det beror på att pensionen i hög grad bestäms av vilken lön du har under hela arbetslivet. Att jobba deltid och få ut 25 procent mindre i lön kan tyckas oproblematiskt men då tänker många inte på att det kan ge så mycket som över 50 procent mindre i pensionsinbetalningar.

Läs mer

Nytt statligt pensionsavtal

Strax innan semestern gjorde Saco-S upp om huvuddragen i ett nytt statligt pensionsavtal med Arbetsgivarverket.

Överenskommelsen innebär ett premiebestämt pensionsavtal – Pensionsavtal 2016 (PA 16) – med giltighet från och med den 1 januari 2016.

Överenskommelsens huvudsakliga innehåll

*PA 16 gäller i första hand för arbetstagare födda 1988 eller senare.
*PA 16 medger också att en medarbetare, under vissa förutsättningar, kan träffa överenskommelse med arbetsgivaren om att ansluta sig till avtalet.
*Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på arbetsmarknaden, 4,5 % på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar därutöver.
*Överenskommelsen innebär att befintligt delpensionsavtal fasas ut. I stället ger PA 16 möjlighet till ett mer flexibelt pensionsuttag genom en särskild försäkring till vilken en premie på 1,5 % avsätts.
*Pensonsavtalet innehåller också bestämmelser som möjliggör extra premieavsättning dels genom kollektivavtal, dels genom överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare.
*Överenskommelsen innehåller möjlighet att flytta kapital.
*Det nya pensionsavtalet innehåller i vissa delar förbättrat ålderspensionsintjänande, från första anställningsdagen fram till 67 år.

Parterna ska gemensamt titta på vilka behov som finns av att utveckla informationsmaterial dels på generell nivå, dels till enskilda medarbetare kring det nya pensionsavtalet.

– Det är ett bra och flexibelt avtal som kommer underlätta såväl rörligheten på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv. Vi har tagit ansvar för att våra unga medlemmar ska få bra och långsiktigt hållbara pensioner, säger Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S.

Släpp in utländska studenter

Sveriges utbildningspolitik måste omprövas om vi ska klara den globala konkurrensen. Öka internationaliseringen, inför lika villkor för alla och gör om resursfördelningen, ­skriver ­företrädare för Saco studentråd och Centerstudenter.

För att möta en allt hårdare global konkurrens måste Sverige utbilda och attrahera spetskompetens. I stället urholkas kvaliteten i högskolan, antalet utländska studenter är skamligt få och krångliga regelverk hindrar internationella prestigeskolor som vill etablera sig i Sverige. I höst har samtliga Allianspartier sina stämmor, där Centerpartiet är först ut i september. Då måste borgerligheten ompröva sin gamla utbildningspolitik.
Det skriver Sacos Studentråd tillsammans med Centerstudenter på DN-Debatt.

Läs hela artikeln

Nytt från förbunden

Tack för mig!

Undertecknad slutar som presschef hos Saco den 1 september. Det innebär att detta är mitt sista Nyhetsbrev.

Från den 1 september kommer jag att arbeta som senior rådgivare i samhällspolitiska frågor hos Saco. Jag kommer att analysera samhällsutveckling, skriva underlag och delta i en del kommittéer i Sverige och i Europa.

Jag kommer också att skriva på Sacobloggen och i andra forum och är gärna med och kommenterar utvecklingen i svensk politik och inom EU.

Ansvaret för pressfrågorna tas från den 1 september över av Thomas Jartsell.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.