Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

5 NOVEMBER 2014

Ny utformning av Saco.se

Sacos webb har fått ett nytt utseende. Vår förhoppning är att det ska bli lättare för alla besökare att förstå vad Saco är, gör och tycker. Det ska också bli lättare att hitta det du söker och få tips på mer material i samma ämne. Kanske blir du inspirerad att ta del av något du inte visste att du sökte. I samband med detta så har också vårt nyhetsbrev fått nytt utseende.

Läs mer

Bra satsningar – dåliga skattehöjningar

Det är utmärkt att den nya regeringen satsar mer på att förbättra vården och skolan. Det är också bra med fler högskoleplatser förutsatt att kvaliteten inte blir lidande. Men att delvis betala med höjda skatter på arbete är galet. Jag hoppas att politikerna kan samla sig till en stor skatteöversyn när väl retoriken i valrörelsen och budgetbehandlingen dämpas.

Så kommenterade Sacos ordförande Göran Arrius den nya regeringens förslag till budget för nästa år.

Förslaget om att en tredje månad ska reserveras för vardera föräldern inom föräldraförsäkringen från 2016 välkomnas av Saco. Läs Karin Fristedts blogg i ämnet.

Läs mer

Svenska skattepolitiken på väg att haverera

Den svenska skattepolitiken är på väg att kapsejsa. Såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar har bidragit till detta. Vi måste ha ett fortsatt högt skatteuttag om vi ska klara välfärden. Men vi måste nu få bättre principer för hur skatterna tas ut.

Det skrev Sacos samhällspolitiska chef Robert Boije i en genomgång av det skattepolitiska haveriet i Dagens Samhälle

Läs mer

Höj trycket på jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

I förslaget till statsbudget slog regeringen fast att man avser att föreslå kvoteringen om inte andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har kommit upp i 40 procent 2016. Saco har tidigare motsatt sig kvotering och lagt fram ett förslag om att man i första hand borde prova en skärpt aktiebolagslagstiftning. 

Om detta skriver Sacos samordnare i jämställdhetsfrågor, Karin Karlström, på Sacobloggen.

Läs mer

Bra med lagförslag för visselblåsare.

Saco tillstyrker en ny lagstiftning som skyddar så kallade visselblåsare på arbetsplatserna. Men alla arbetstagare bör omfattas, betonar Saco i remissvaret. Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt redovisat behovet av att stärka arbetstagarnas skydd när de slår larm. Det är viktigt att missförhållanden kommer fram, och anställda har ofta bra inblick i hur verksamheter bedrivs. Det är därför nödvändigt att alla känner att de kan slå larm utan att behöva riskera repressalier från arbetsgivaren. 

Saco anser också att skyddet för arbetstagarna borde ha vara starkare än det som föreslås. Det är inte motiverat att kräva att det alltid ska handla om allvarliga missförhållanden när man slår larm enligt lagen. Alla missförhållanden bör komma fram, och arbetstagarna bör ha skydd genom lagen när de larmar internt till arbetsgivaren eller till sitt fackförbund, även om inte missförhållandena kvalificerar sig som allvarliga.

Läs mer

Bra förslag om neutral bolagsskatt

Saco är positivt till företagsskattekommitténs förslag till neutral bolagsskatt.  Det nuvarande systemet ger stort utrymme för skatteplanering. Högt belånade företag kan utnyttja förmånliga villkor, vilket gör det möjligt att under vissa förhållanden bli helt befriad från skatt. Det nya förslaget innebär att enbart ränteutgifterna i ett aktiebolag ska få kvittas mot ränteintäkterna, vilket starkt begränsar möjligheterna till omfattande skatteplanering. Detta ställer sig Saco bakom. 

Förslaget gynnar lönsamma företag med liten skuldsättning, vilket till största delen handlar om små företag. Att underlätta för lönsamma småföretag att växa och därigenom öka möjligheten att nyanställa personal är viktigt. 

Det är huvudsakligen stora, högt belånade företag som förlorar på företagsskattekommitténs förslag. I denna grupp ingår fastighetsbolag. Detta skulle kunna ha en negativ inverkan på bostadsbyggandet. Mot bakgrund av att skattebehandlingen har varit särskilt förmånlig, och att branschen även i fortsättningen kommer att ha en förmånlig skattebehandling jämfört med andra branscher, ser Saco detta som mindre problematiskt.

Läs mer

Bra med nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Saco är positivt till införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. De europeiska (EQF) och nationella (NQF) kvalifikationsramverken kan främja rörligheten i Europa och underlätta erkännandet av individers kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det är därför viktigt att den svenska nationella kvalifikationsramen konstrueras så att den kan kopplas till den europeiska referensramen. Denna principiella inställning har Saco också uttryckt i tidigare remissvar.

Läs mer

Inkomstförsäkringar har liten effekt på arbetslöshetsperioden

Den som har en kollektiv inkomstförsäkring via sitt fackförbund är arbetslös marginellt längre än den som saknar inkomstförsäkring. Det visar en rapport från Sacoekonomen Thomas Andrén.

Studien visar också att de som har inkomstförsäkring i lägre utsträckning blir arbetslösa igen efter den första arbetslöshetsperioden. De har uppenbarligen större möjligheter att hitta ett varaktigt arbete vilket är positivt både för samhällsekonomin och för individen.

Läs mer

Vad hände med löftet om sommarkurser?

Det undrar Sacos studentråds avgående ordförande Johannes Danielsson och påminner om det vallöfte han utfärdade tillsammans med Magdalena Andersson före valet. Ett löfte som den nya finansministern inte infriade i sin första budget.

Läs mer

Akademiker gillar jobbet

Det visar arbetsmiljöundersökningen 2013. Fast riktigt så enkelt är det inte, skriver Sacos arbetsmiljöexpert Karin Fristedt. 

Två tredjedelar av alla högre tjänstemän svarar att de har alldeles för mycket att göra (52 procent för alla). Drygt hälften i gruppen högre tjänstemän, 57 procent, uppger att de har problem med att kunna koppla av tankarna från jobbet när de är lediga (46 procent för alla). Bland akademiker finns en högre andel som har svårt att sova på grund av att de tänker på jobbet, är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem.

Läs mer

På gång

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.