Ser mailet konstigt ut? Klicka här

Nyhetsbrev från Saco

24 MARS 2015

Sänk skatten på arbete

Sverige har inte råd med ett skatte­system som håller på att haverera och med ett fortsatt politiskt käbbel om skatterna. Vi vill därför att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning av skattesystemet.

Det gemensamma budskapet på DN-Debatt från Sacos samhällspolitiske chef Robert Boije och LO:s chefsekonom Ola Pettersson väckte stor uppmärksamhet eftersom de båda kunnat enas om utgångspunkterna för en skattereform.
"Vi vill därför gå före och visa att det trots att vi representerar delvis olika intressen, genom att ge och ta, går att få till stånd en samsyn om den huvudsakliga utformningen av skattesystemet", skrev Boije och Pettersson och angav en färdriktning som tidigare presenterats i Sacos skatterapport.
För Saco är det absolut viktigaste i en skatteöversyn att skatten på arbete sänks. För att det ska vara möjligt kan det vara nödvändigt att öka skatteintäkterna från konsumtion och kapital. I en skatteöversyn bör alla skatter ses över, även den slopade arvsskatten. Detta fick flera att reagera och Robert Boije att skriva ett förtydligande.
Sacos ordförande Göran Arrius har också skrivit i ämnet på Sacobloggen där han gläds åt att skattedebatten är igång och utvecklar vad som är viktigt för Saco.

Dela föräldraförsäkringen i tre lika stora delar

Föräldraförsäkringen bör delas upp i tre lika stora delar. En tredjedel var för vardera föräldern samt en tredjedel som föräldrarna får disponera fritt mellan sig. Det har Sacos styrelse beslutat och Saco kommer att förorda en tredelning i sitt kommande remissvar på regeringens förslag om ytterligare en så kallad pappamånad.

– Vi välkomnar att ytterligare en månad ska reserveras för vardera föräldern. Det är ett steg i rätt riktning. Men steget borde ha varit större, säger Sacos ordförande Göran Arrius.
Att Saco nu tar klivet och förordar att föräldraförsäkringen delas upp i tre lika stora delar beror på att det är uppenbart att kvinnors situation på arbetsmarknaden påverkas vid familjebildning. Trots utbyggd barnomsorg, föräldraförsäkring och jämställdhetsbonus får kvinnorna en sämre löneutveckling, sämre karriärmöjligheter och därmed sämre pensioner. De drabbas också av ohälsa i större utsträckning än männen.
– I princip står kvinnors karriärutveckling i standby läge mellan 30 och 45 års ålder. I stor utsträckning på grund av deltidsarbete, vilket kan få avsevärda effekter på tjänstepensionen, säger Sacos utredare Thomas Ljunglöf.

Läs mer

Facken påverkar frihandelsförhandlingarna med USA

Saco har tillsammans med LO och TCO och Saco skickat in konkreta förslag till formuleringar i det kommande handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP. Formuleringarna säkerställer grundläggande fackliga rättigheter och säkrar den arbetsrättsliga ställningen för de svenska kollektivavtalen.

Det är på uppmaning av EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero som formuleringarna har skickats in. Frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA har stött på mycket motstånd, inte minste från fackligt håll i Europa.
Därför har EU:s chefsförhandlare vänt sig till de svenska fackliga centralorgansiationerna för att få hjälp. Det förslag på avtalstext som skickats in säkerställer grundläggande fackliga rättigheter i avtalet, och gör det omöjligt att hävda att skydd för arbetstagare kan utgöra ett handelshinder. De svenska fackens text säkerställer också de svenska kollektivavtalen arbetsrättsliga ställning.

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet fick debattinspiration

Riksdagens arbetsmarknadsutskotts ledamöter kom till Saco för information och en matbit. Tidpunkten visade sig perfekt, åtminstone för en del av ledamöterna som hittade argument inför debatten som skulle hållas i riksdagen dagen efter.

”Det blir nog flera som kommer att hänvisa till er rapport i morgondagens debatt”. Det sa ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott Raimo Pärssinen.
Riksdagen skulle debattera arbetsrätten dagen efter och utskottsledamöterna fick höra om Sacos skrift om lagen om anställningsskydd, LAS.
Sacos ordförande Göran Arrius berättade i sin inledning att Sacos studie slår hål på en del av de myter som omger LAS. Många anställda tror att de har ett mycket starkare anställningsskydd än vad de faktiskt har. I slutändan är det för det mesta ändå någon form av kompetensbedömning som avgör vem som får gå och vem som får stanna kvar vid neddragningar. Intervjuer med de fackliga företrädare och för arbetsgivarna visar att arbetsgivarna är något mer positiva till hur LAS fungerar. ”Vår slutsats är att det fungerar ganska bra, LAS är bättre än sitt rykte, man kan inte bara rycka ut turordningsreglerna”, sa Göran Arrius.

Läs mer

Remisskritik om pensionssparande och etableringslotsar

Saco riktar kritik mot den minskade avdragsrätten för pensionssparande och att förändringen av Arbetsförmedlingens handhavande av etableringslotsar i två remissvar.

När det gäller det privata pensionssparandet menar Saco att det i framtiden kommer att finnas ett ökat behov av kompletterande pensionssparande då mycket tyder på att framtida pensioner från det allmänna systemet kommer att minska i värde samtidigt som spridningen i pensionsutfall kommer att bli större.
Enligt Saco:s mening ger varken tidigare eller nuvarande förslag någon fullgod konsekvensanalys av effekterna på redan befintliga privata pensionsförsäkringar och tidigare intjänat pensionskapital i traditionella livförsäkringar när tillströmningen av nytt kapital och nya premier stryps. Saco menar att det saknas en tillfredställande konsekvensanalys av eventuella effekter i de fall tidigare privat pensionssparande inte ersätts med annat sparande i pensionssyfte. Det antas bara ske.

När det gäller förslaget om etableringslotsar tillstyrker Saco förslaget kortsiktigt, men efterlyser långsiktiga åtgärder och en konsekvensanalys.
Saco tillstyrker att Arbetsförmedlingen inte ska vara skyldig att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem för etableringslotsar.
De systemfel som nu påtalas har påpekats av många aktörer under lång tid. Saco beklagar att dessa inte har tagits om hand på ett tidigare stadium, vilket hade möjliggjort en mindre akut hantering av denna fråga.
Syftet med etableringslotsarna var att ge de nyanlända professionellt stöd så att de kan etablera sig i arbets- och samhällslivet. Detta behov kvarstår och Saco saknar en analys av hur behovet bäst kan tillgodoses framöver. Saco betraktar det föreliggande förslaget som en tillfällig lösning och utgår ifrån att regeringen återkommer med en gedigen konsekvensanalys och ytterligare förslag.
Innan en ny långsiktig lösning har tagits fram är det viktigt att de nyanländas mötestid med sina etableringshandläggare ökar med minst motsvarande tid per kund som gäller för etableringslotsarna.
 

Fart på snabbspåret?

Invandrare snabbare i rätt jobb, branscher med brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjning. Den goda karamellen hoppas arbetsmarknadsminister Ylva Johansson uppnå med sitt "snabbspår".

Första anhalten var de trepartssamtal som Saco deltog i på Arbetsmarknadsdepartementet den 17 mars. Ylva Johansson slog fast att etableringen av invandrare idag fungerar uselt samtidigt som det finns och kommer att finnas stora behov arbetskraft.
För att göra något åt det ska en del invandrare kunna "snedda" genom systemen och komma snabbt ut i arbete samtidigt som de lär sig svenska. För att det ska fungera krävs branschvisa överenskommelser och före påsk ska fyra möten med kluster av avtalsslutande parter ha hållits. Regeringen vill ha respons från parterna senast den 1 maj.
Sacos Göran Arrius betonade vikten av flexibilitet, att man inte ska tro att en process passar alla om integrationen ska fungera. För Saco är det också viktigt att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att hjälpa till med matchning till rätt jobb från första jobbet.

Fritt fram att begränsa inhyrning från bemaningsföretag

EU-domstolen har i en viktig dom slagit fast att kollektivavtal som begränsar inhyrningen av arbetskraft gäller. Avtalen strider inte mot direktivet om anställda som hyrs ut av bemanningsföretag.

Utslaget kom efter en fråga från den finska arbetsdomstolen som ville veta om ett avtal som begränsade inhyrningen till arbetstoppar eller vid sjukdom stred mot direktivet.
EU-domstolen kom fram till att nationella bestämmelser gäller, de nationella domstolarna är inte skyldiga att underkänna bestämmelser i nationell rätt som innehåller förbud eller begränsningar för inhyrning av arbetskraft.
Europafacket välkomnar domen.

Värt att veta

Här summerar vi kortfattat sådant som hänt, sådant som är på gång, länkar till andra nyhetsbrev och ger tips på intressanta texter.

  • Saco samhällspolitiske chef Robert Boije har blivit invald i skatteakademin, en exklusiv grupp kunniga inom skatteområdet.
  • Chefsnyheterna har kommit ut med ett nytt nummer.

© Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, Box 2206, 103 15 Stockholm. Tel: 08-613 48 00.  E-post: kansli@saco.se

Vill du beställa eller avbeställa nyhetsbrevet? Eller ändra e-postadressen? Du gör detta själv på Sacos prenumerationssida.