Ordlista för förtroendevalda

Den fackliga världen är full av begrepp som kan vara svåra att ta till sig. För att möjliggöra för förtroendevalda att snabbt komma in i uppdraget och öka förståelsen för dessa begrepp har en begreppsordlista tagits fram - från ajournera till övertidsarbete.

Varje begrepp finns också med en engelsk översättning och definition. Dessa redovisas i kursiv stil.

Ajournera

Akademikerförbunden handel och tjänster (AHT)

Akademikernas a-kassa (AEA)

AkademikerAlliansen

Akademikerförening

Arbetsbrist

Arbetsfred

Arbetsgivarorganisation

Arbetsgivarverket

Arbetstagarnyckeln

Arbetstagarorganisation

Arbetstidsschema

Arbetsvärdering

AVA/AVA-T

Avtal

Avtalskrav

Avtalsperiod

Avtalslöst tillstånd

Avtalsrörelse

Avtalsturlista

BESTA

Blockad

Bordläggning

Branschavtal

Bruttolön

Central förhandling

Centralt avtal

Differentiering av löner

Dispositiv

Editionsplikt

Enskilda överenskommelser

FML

Fredsplikt

Förtroendearbetstid

Generell löneökning

GDPR

Huvudavtal

Hängavtal

Individgaranti för löneökning

Individuell lönesättning

Intjänandeår

Kollektivavtal

Kollektivavtal för löneökning

Konfliktvarsel

Konfliktåtgärd

Kontaktförbund

LAS

LO

LOA

Lockout

Lokal lönebildning

Lokal lönepott

Lokal revisionsförhandling

Låglönesatsning

Löneavtal

Lönebild

Lönebildning

Lönediskriminering

Lönekostnad

Lönekriterier

Lönenämnd

Lönepolitik

Lönerevision

Lönespridning

Lönestatistik

Lönestruktur

Lönesättande samtal

Löneutrymme

Löneutveckling

Löneväxling

Löneökningsutrymme

MBL

Medlare

Medlemsförbund

Medlingsinstitutet

Minimilöner

Nominell löneökning

Nyanställningsblockad

Obekväm arbetstid

OB-tillägg

OFR

OFR/S,P,O

Olovlig stridsåtgärd

Omställningsavtal

Ordinarie arbetstid

Osakliga löneskillnader

Partsställning

Parter

Prolongeringsavtal

Provanställning

PTK

RALS 2010-T

Reallön

Reallöneökning

Reglerad arbetstid

Retroaktivitet

Retroaktiv lön

Saco

Saco-P

Saco-S

Saco-S representantskap

Saco-S styrelse

Sacoförbund

Sacoförening

Samarbetsavtal

Samarbetskommittén

Samverkansavtal

Seko

Semester

Semesterår

Sifferlösa avtal

Sjuklön

Skyddsarbete

ST

Strandning

Strejk

Stridsåtgärd

Stupstocksregler

Sympatiåtgärder

Säsongsarbete

Tarifflön

TCO

Tillsvidareanställning

Tolkningsföreträde

Turordningskretsning

Turordningslista

Tystnadsplikt

Union to Union

Uppgörelse

Varsel

Vikariat

Vild strejk

Visstidsanställning

Yrkande

Årsarbetstid

Övertidsblockad

Övertidsarbete