AkademikerAlliansen

Organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund. Förhandlingar på central nivå drivs med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter om bl.a. kollektivavtal rörande löner, allmänna villkor och semester. Läs mer på AkademikerAlliansens webbsida.

Professional alliance

AkademikerAlliansen is an organisation for cooperative negotiation in the municipal and county council sectors with seventeen Saco-affiliated unions. Central negotiations are run by Sveriges kommuner och landsting (SKL – Swedish Association of Local Authorities and Regions) with the Pacta employer association as the opposite party, on collective agreements relating to pay, leave, and general terms and conditions. Read more on AkademikerAlliansen’s website.