Arbetsfred

Då ett avtal är undertecknat råder fredsplikt. Ingendera parten i avtalet får då varsla om eller utlösa konfliktåtgärder. Det råder arbetsfred.

Industrial peace

A peace obligation occurs once an agreement has been signed. No party to the agreement may then announce or initiate industrial action. There is industrial peace.