Avtalslöst tillstånd

Råder när ett kollektivavtal har löpt ut och nytt avtal ännu inte träffats. Då råder inte längre fredsplikt. Ett avtal kan upphöra att gälla genom uppsägning från endera part eller genom att avtalsperioden löper ut. För att hindra att ett avtalslöst tillstånd inträder kan parterna förlänga ett tidsbestämt avtal i avvaktan på att man kommer överens om ett nytt.

State of non-agreement

This occurs when a collective agreement has ended and a new agreement has not yet been reached. There is no longer a peace obligation. An agreement may be terminated through either party giving notice or by the period of agreement coming to an end. To prevent a state of non-agreement occurring, the parties may extend a fixed-term agreement while waiting to agree on a new one.